Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,117  
262,327  
268,150  
240,573  
224,936  
151,277  
185,158  
185,062  
159,332  
104,108  
13,392  
16,215  
17,970  
8,934  
8,030  
2  
2  
1,002  
2,385  
2  
73,438  
82,598  
90,549  
78,072  
72,172  
58,547  
76,151  
72,922  
67,653  
21,896  
5,898  
10,192  
2,620  
2,289  
2,009  
126,840  
77,169  
83,088  
81,240  
120,828  
0  
0  
0  
0  
0  
69,885  
63,165  
70,242  
57,699  
57,954  
0  
0  
0  
0  
0  
46,511  
11,176  
10,290  
20,899  
60,192  
0  
0  
-92  
-92  
0  
10,444  
2,828  
2,648  
2,734  
2,682  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,117  
262,327  
268,150  
240,573  
224,936  
151,520  
137,973  
134,526  
112,042  
101,675  
120,579  
137,973  
134,526  
112,042  
101,675  
30,941  
0  
0  
0  
0  
126,596  
124,354  
133,625  
128,531  
123,261  
126,596  
124,354  
133,535  
128,531  
123,261  
0  
0  
90  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0