Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
527,049  
440,208  
411,050  
402,249  
361,528  
236,643  
182,925  
173,850  
221,687  
190,820  
31,306  
33,357  
10,680  
62,245  
26,637  
2  
2  
2  
2  
2  
103,489  
65,540  
55,002  
73,172  
81,941  
76,621  
65,153  
94,053  
76,689  
72,562  
25,224  
18,872  
14,114  
9,579  
9,678  
290,406  
257,283  
237,200  
180,562  
170,708  
0  
0  
0  
0  
0  
275,468  
235,323  
172,657  
157,737  
149,392  
0  
0  
0  
0  
0  
6,957  
7,396  
49,189  
8,686  
10,730  
0  
0  
0  
0  
-3,769  
7,981  
14,564  
15,355  
14,139  
14,354  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
527,049  
440,208  
411,050  
402,249  
361,528  
305,849  
233,160  
214,332  
237,425  
200,207  
240,014  
166,125  
146,832  
174,415  
134,389  
65,834  
67,035  
67,500  
63,010  
65,818  
221,200  
207,048  
196,718  
164,823  
161,321  
221,200  
207,048  
196,718  
164,823  
161,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0