Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
361,528  
319,546  
288,612  
278,117  
262,327  
190,820  
154,605  
151,781  
151,277  
185,158  
26,637  
26,981  
12,648  
13,392  
16,215  
2  
2  
2  
2  
2  
81,941  
64,479  
70,777  
73,438  
82,598  
72,562  
53,168  
60,660  
58,547  
76,151  
9,678  
9,976  
7,695  
5,898  
10,192  
170,708  
164,941  
136,831  
126,840  
77,169  
0  
0  
0  
0  
0  
149,392  
146,864  
87,758  
69,885  
63,165  
0  
0  
0  
0  
0  
10,730  
4,381  
38,958  
46,511  
11,176  
-3,769  
1,168  
0  
0  
0  
14,354  
12,527  
10,115  
10,444  
2,828  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
361,528  
319,546  
288,612  
278,117  
262,327  
200,207  
177,232  
159,821  
151,520  
137,973  
134,389  
116,533  
115,402  
120,579  
137,973  
65,818  
60,699  
44,418  
30,941  
0  
161,321  
142,314  
128,792  
126,596  
124,354  
161,321  
142,314  
128,792  
126,596  
124,354  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0