Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
501,309  
463,557  
527,049  
440,208  
411,050  
230,674  
190,822  
236,643  
182,925  
173,850  
27,493  
27,249  
31,306  
33,357  
10,680  
2  
2  
2  
2  
2  
138,036  
84,674  
103,489  
65,540  
55,002  
53,241  
66,946  
76,621  
65,153  
94,053  
11,902  
11,952  
25,224  
18,872  
14,114  
270,635  
272,735  
290,406  
257,283  
237,200  
0  
0  
0  
0  
0  
252,517  
251,249  
275,468  
235,323  
172,657  
0  
0  
0  
0  
0  
7,323  
7,303  
6,957  
7,396  
49,189  
0  
0  
0  
0  
0  
10,796  
14,184  
7,981  
14,564  
15,355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
501,309  
463,557  
527,049  
440,208  
411,050  
272,665  
243,179  
305,849  
233,160  
214,332  
210,837  
151,887  
240,014  
166,125  
146,832  
61,829  
91,291  
65,834  
67,035  
67,500  
228,644  
220,378  
221,200  
207,048  
196,718  
228,644  
220,378  
221,200  
207,048  
196,718  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0