Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,249  
361,528  
319,546  
288,612  
278,117  
221,687  
190,820  
154,605  
151,781  
151,277  
62,245  
26,637  
26,981  
12,648  
13,392  
2  
2  
2  
2  
2  
73,172  
81,941  
64,479  
70,777  
73,438  
76,689  
72,562  
53,168  
60,660  
58,547  
9,579  
9,678  
9,976  
7,695  
5,898  
180,562  
170,708  
164,941  
136,831  
126,840  
0  
0  
0  
0  
0  
157,737  
149,392  
146,864  
87,758  
69,885  
0  
0  
0  
0  
0  
8,686  
10,730  
4,381  
38,958  
46,511  
0  
-3,769  
1,168  
0  
0  
14,139  
14,354  
12,527  
10,115  
10,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,249  
361,528  
319,546  
288,612  
278,117  
237,425  
200,207  
177,232  
159,821  
151,520  
174,415  
134,389  
116,533  
115,402  
120,579  
63,010  
65,818  
60,699  
44,418  
30,941  
164,823  
161,321  
142,314  
128,792  
126,596  
164,823  
161,321  
142,314  
128,792  
126,596  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0