Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
440,208  
411,050  
402,249  
361,528  
319,546  
182,925  
173,850  
221,687  
190,820  
154,605  
33,357  
10,680  
62,245  
26,637  
26,981  
2  
2  
2  
2  
2  
65,540  
55,002  
73,172  
81,941  
64,479  
65,153  
94,053  
76,689  
72,562  
53,168  
18,872  
14,114  
9,579  
9,678  
9,976  
257,283  
237,200  
180,562  
170,708  
164,941  
0  
0  
0  
0  
0  
235,323  
172,657  
157,737  
149,392  
146,864  
0  
0  
0  
0  
0  
7,396  
49,189  
8,686  
10,730  
4,381  
0  
0  
0  
-3,769  
1,168  
14,564  
15,355  
14,139  
14,354  
12,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
440,208  
411,050  
402,249  
361,528  
319,546  
233,160  
214,332  
237,425  
200,207  
177,232  
166,125  
146,832  
174,415  
134,389  
116,533  
67,035  
67,500  
63,010  
65,818  
60,699  
207,048  
196,718  
164,823  
161,321  
142,314  
207,048  
196,718  
164,823  
161,321  
142,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0