Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,494  
361,528  
319,546  
288,612  
278,117  
200,617  
190,820  
154,605  
151,781  
151,277  
28,335  
26,637  
26,981  
12,648  
13,392  
2  
2  
2  
2  
2  
84,299  
81,941  
64,479  
70,777  
73,438  
78,479  
72,562  
53,168  
60,660  
58,547  
9,502  
9,678  
9,976  
7,695  
5,898  
228,877  
170,708  
164,941  
136,831  
126,840  
0  
0  
0  
0  
0  
169,528  
149,392  
146,864  
87,758  
69,885  
0  
0  
0  
0  
0  
46,404  
10,730  
4,381  
38,958  
46,511  
-639  
-3,769  
1,168  
0  
0  
13,584  
14,354  
12,527  
10,115  
10,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,494  
361,528  
319,546  
288,612  
278,117  
252,066  
200,207  
177,232  
159,821  
151,520  
139,629  
134,389  
116,533  
115,402  
120,579  
112,437  
65,818  
60,699  
44,418  
30,941  
177,427  
161,321  
142,314  
128,792  
126,596  
177,427  
161,321  
142,314  
128,792  
126,596  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0