Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
536,092  
501,309  
463,557  
527,049  
440,208  
253,306  
230,674  
190,822  
236,643  
182,925  
25,936  
27,493  
27,249  
31,306  
33,357  
2  
2  
2  
2  
2  
140,277  
138,036  
84,674  
103,489  
65,540  
59,907  
53,241  
66,946  
76,621  
65,153  
27,185  
11,902  
11,952  
25,224  
18,872  
282,786  
270,635  
272,735  
290,406  
257,283  
0  
0  
0  
0  
0  
253,065  
252,517  
251,249  
275,468  
235,323  
0  
0  
0  
0  
0  
19,252  
7,323  
7,303  
6,957  
7,396  
-167  
0  
0  
0  
0  
10,635  
10,796  
14,184  
7,981  
14,564  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
536,092  
501,309  
463,557  
527,049  
440,208  
302,552  
272,665  
243,179  
305,849  
233,160  
242,593  
210,837  
151,887  
240,014  
166,125  
59,960  
61,829  
91,291  
65,834  
67,035  
233,540  
228,644  
220,378  
221,200  
207,048  
233,540  
228,644  
220,378  
221,200  
207,048  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0