Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,050  
402,249  
361,528  
319,546  
288,612  
173,850  
221,687  
190,820  
154,605  
151,781  
10,680  
62,245  
26,637  
26,981  
12,648  
2  
2  
2  
2  
2  
55,002  
73,172  
81,941  
64,479  
70,777  
94,053  
76,689  
72,562  
53,168  
60,660  
14,114  
9,579  
9,678  
9,976  
7,695  
237,200  
180,562  
170,708  
164,941  
136,831  
0  
0  
0  
0  
0  
172,657  
157,737  
149,392  
146,864  
87,758  
0  
0  
0  
0  
0  
49,189  
8,686  
10,730  
4,381  
38,958  
0  
0  
-3,769  
1,168  
0  
15,355  
14,139  
14,354  
12,527  
10,115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,050  
402,249  
361,528  
319,546  
288,612  
214,332  
237,425  
200,207  
177,232  
159,821  
146,832  
174,415  
134,389  
116,533  
115,402  
67,500  
63,010  
65,818  
60,699  
44,418  
196,718  
164,823  
161,321  
142,314  
128,792  
196,718  
164,823  
161,321  
142,314  
128,792  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0