Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
519,838  
527,049  
440,208  
411,050  
402,249  
227,233  
236,643  
182,925  
173,850  
221,687  
27,445  
31,306  
33,357  
10,680  
62,245  
2  
2  
2  
2  
2  
115,382  
103,489  
65,540  
55,002  
73,172  
69,260  
76,621  
65,153  
94,053  
76,689  
15,145  
25,224  
18,872  
14,114  
9,579  
292,605  
290,406  
257,283  
237,200  
180,562  
0  
0  
0  
0  
0  
277,522  
275,468  
235,323  
172,657  
157,737  
0  
0  
0  
0  
0  
7,303  
6,957  
7,396  
49,189  
8,686  
0  
0  
0  
0  
0  
7,781  
7,981  
14,564  
15,355  
14,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
519,838  
527,049  
440,208  
411,050  
402,249  
285,300  
305,849  
233,160  
214,332  
237,425  
220,955  
240,014  
166,125  
146,832  
174,415  
64,345  
65,834  
67,035  
67,500  
63,010  
234,539  
221,200  
207,048  
196,718  
164,823  
234,539  
221,200  
207,048  
196,718  
164,823  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0