Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
801,953  
720,816  
653,844  
653,943  
569,574  
425,516  
304,740  
233,785  
215,697  
189,961  
10,206  
10,800  
4,953  
7,903  
8,949  
0  
0  
0  
0  
6,400  
257,087  
217,401  
142,670  
113,098  
75,453  
158,223  
76,455  
86,162  
94,383  
99,159  
0  
84  
0  
313  
0  
376,437  
416,076  
420,059  
438,246  
379,614  
39,701  
65,509  
78,533  
82,100  
44,332  
10,589  
10,676  
10,621  
10,809  
10,611  
27,474  
27,471  
27,778  
27,913  
28,216  
298,358  
312,050  
302,704  
298,988  
295,968  
0  
0  
0  
18,000  
0  
315  
369  
423  
437  
487  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
801,953  
720,816  
653,844  
653,943  
569,574  
265,640  
194,723  
134,303  
144,071  
184,345  
236,207  
159,976  
93,615  
99,925  
101,959  
29,434  
34,748  
40,688  
44,146  
82,386  
536,313  
526,093  
519,542  
509,872  
385,229  
536,313  
526,093  
519,542  
509,872  
385,229  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0