Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
653,844  
653,943  
569,574  
564,273  
550,053  
233,785  
215,697  
189,961  
186,809  
174,216  
4,953  
7,903  
8,949  
6,984  
1,512  
0  
0  
6,400  
0  
0  
142,670  
113,098  
75,453  
61,423  
52,916  
86,162  
94,383  
99,159  
118,239  
119,751  
0  
313  
0  
163  
37  
420,059  
438,246  
379,614  
377,464  
375,838  
78,533  
82,100  
44,332  
44,491  
44,555  
10,621  
10,809  
10,611  
10,544  
10,706  
27,778  
27,913  
28,216  
28,152  
28,451  
302,704  
298,988  
295,968  
293,740  
291,537  
0  
18,000  
0  
0  
0  
423  
437  
487  
538  
588  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
653,844  
653,943  
569,574  
564,273  
550,053  
134,303  
144,071  
184,345  
185,651  
172,157  
93,615  
99,925  
101,959  
108,795  
104,931  
40,688  
44,146  
82,386  
76,856  
67,225  
519,542  
509,872  
385,229  
378,621  
377,897  
519,542  
509,872  
385,229  
378,621  
377,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0