Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
547,139  
552,831  
561,376  
560,445  
559,732  
171,220  
164,993  
176,736  
182,462  
186,259  
864  
1,709  
565  
324  
506  
0  
0  
0  
0  
0  
49,290  
41,762  
42,867  
36,017  
33,219  
120,874  
121,368  
133,303  
146,121  
152,534  
192  
154  
0  
0  
0  
375,918  
387,838  
384,640  
377,983  
373,473  
46,059  
45,237  
45,443  
44,823  
45,333  
11,042  
11,210  
11,378  
11,547  
11,719  
26,067  
26,337  
26,607  
26,877  
27,146  
292,751  
305,055  
301,213  
294,737  
289,274  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
547,139  
552,831  
561,376  
560,445  
559,732  
171,319  
177,167  
188,024  
280,384  
280,243  
98,864  
106,664  
106,805  
107,050  
108,766  
72,454  
70,503  
81,219  
173,333  
171,476  
375,820  
375,664  
373,352  
280,062  
279,489  
375,820  
375,664  
373,352  
280,062  
279,489  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0