Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
653,943  
569,574  
564,273  
550,053  
548,652  
215,697  
189,961  
186,809  
174,216  
171,197  
7,903  
8,949  
6,984  
1,512  
1,102  
0  
6,400  
0  
0  
0  
113,098  
75,453  
61,423  
52,916  
50,498  
94,383  
99,159  
118,239  
119,751  
119,403  
313  
0  
163  
37  
194  
438,246  
379,614  
377,464  
375,838  
377,454  
82,100  
44,332  
44,491  
44,555  
45,176  
10,809  
10,611  
10,544  
10,706  
13,827  
27,913  
28,216  
28,152  
28,451  
25,797  
298,988  
295,968  
293,740  
291,537  
292,654  
18,000  
0  
0  
0  
0  
437  
487  
538  
588  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
653,943  
569,574  
564,273  
550,053  
548,652  
144,071  
184,345  
185,651  
172,157  
172,083  
99,925  
101,959  
108,795  
104,931  
101,481  
44,146  
82,386  
76,856  
67,225  
70,603  
509,872  
385,229  
378,621  
377,897  
376,568  
509,872  
385,229  
378,621  
377,897  
376,568  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0