Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
569,574  
564,273  
550,053  
548,652  
547,139  
189,961  
186,809  
174,216  
171,197  
171,220  
8,949  
6,984  
1,512  
1,102  
864  
6,400  
0  
0  
0  
0  
75,453  
61,423  
52,916  
50,498  
49,290  
99,159  
118,239  
119,751  
119,403  
120,874  
0  
163  
37  
194  
192  
379,614  
377,464  
375,838  
377,454  
375,918  
44,332  
44,491  
44,555  
45,176  
46,059  
10,611  
10,544  
10,706  
13,827  
11,042  
28,216  
28,152  
28,451  
25,797  
26,067  
295,968  
293,740  
291,537  
292,654  
292,751  
0  
0  
0  
0  
0  
487  
538  
588  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
569,574  
564,273  
550,053  
548,652  
547,139  
184,345  
185,651  
172,157  
172,083  
171,319  
101,959  
108,795  
104,931  
101,481  
98,864  
82,386  
76,856  
67,225  
70,603  
72,454  
385,229  
378,621  
377,897  
376,568  
375,820  
385,229  
378,621  
377,897  
376,568  
375,820  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0