Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
550,053  
548,652  
547,139  
552,831  
561,376  
174,216  
171,197  
171,220  
164,993  
176,736  
1,512  
1,102  
864  
1,709  
565  
0  
0  
0  
0  
0  
52,916  
50,498  
49,290  
41,762  
42,867  
119,751  
119,403  
120,874  
121,368  
133,303  
37  
194  
192  
154  
0  
375,838  
377,454  
375,918  
387,838  
384,640  
44,555  
45,176  
46,059  
45,237  
45,443  
10,706  
13,827  
11,042  
11,210  
11,378  
28,451  
25,797  
26,067  
26,337  
26,607  
291,537  
292,654  
292,751  
305,055  
301,213  
0  
0  
0  
0  
0  
588  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
550,053  
548,652  
547,139  
552,831  
561,376  
172,157  
172,083  
171,319  
177,167  
188,024  
104,931  
101,481  
98,864  
106,664  
106,805  
67,225  
70,603  
72,454  
70,503  
81,219  
377,897  
376,568  
375,820  
375,664  
373,352  
377,897  
376,568  
375,820  
375,664  
373,352  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0