Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
552,831  
561,376  
560,445  
559,732  
555,342  
164,993  
176,736  
182,462  
186,259  
162,638  
1,709  
565  
324  
506  
388  
0  
0  
0  
0  
0  
41,762  
42,867  
36,017  
33,219  
36,898  
121,368  
133,303  
146,121  
152,534  
125,217  
154  
0  
0  
0  
136  
387,838  
384,640  
377,983  
373,473  
392,704  
45,237  
45,443  
44,823  
45,333  
55,626  
11,210  
11,378  
11,547  
11,719  
11,918  
26,337  
26,607  
26,877  
27,146  
27,388  
305,055  
301,213  
294,737  
289,274  
297,772  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
552,831  
561,376  
560,445  
559,732  
555,342  
177,167  
188,024  
280,384  
280,243  
276,568  
106,664  
106,805  
107,050  
108,766  
109,590  
70,503  
81,219  
173,333  
171,476  
166,978  
375,664  
373,352  
280,062  
279,489  
278,774  
375,664  
373,352  
280,062  
279,489  
278,774  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0