Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
688,254  
679,811  
672,945  
695,799  
685,044  
287,953  
280,653  
272,289  
292,963  
286,183  
93,036  
74,802  
64,958  
73,939  
93,708  
166,780  
160,850  
181,020  
180,730  
161,480  
23,512  
23,415  
11,908  
25,523  
20,536  
4,625  
21,587  
14,403  
12,586  
10,460  
0  
0  
0  
185  
0  
400,301  
399,158  
400,656  
402,836  
398,861  
1,734  
1,734  
1,734  
1,593  
1,443  
23,901  
24,470  
24,963  
25,277  
25,939  
161,977  
164,419  
165,774  
167,134  
169,551  
33,208  
28,656  
28,114  
28,646  
28,646  
172,908  
173,146  
173,274  
173,518  
167,826  
6,573  
6,733  
6,796  
6,669  
5,456  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
688,254  
679,811  
672,945  
695,799  
685,044  
417,663  
420,215  
419,563  
424,827  
416,287  
24,409  
27,636  
24,915  
28,877  
23,839  
393,254  
392,579  
394,648  
395,950  
392,448  
270,591  
259,596  
253,382  
270,972  
268,757  
270,591  
259,596  
253,382  
270,972  
268,757  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0