Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
675,186  
663,186  
657,623  
646,296  
649,163  
287,125  
271,799  
273,832  
259,196  
264,276  
90,540  
88,135  
114,952  
139,690  
182,323  
182,030  
153,300  
134,000  
107,600  
61,400  
6,825  
15,504  
15,824  
6,842  
14,052  
7,730  
13,776  
9,010  
5,064  
6,401  
0  
1,083  
46  
0  
101  
388,061  
391,386  
383,791  
387,100  
384,886  
1,344  
1,340  
1,374  
1,369  
1,369  
27,830  
26,612  
27,532  
28,453  
29,242  
175,885  
177,878  
179,406  
181,873  
184,237  
14,045  
16,452  
12,508  
12,371  
11,779  
168,358  
168,358  
162,615  
162,615  
157,861  
599  
745  
355  
419  
398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
675,186  
663,186  
657,623  
646,296  
649,163  
431,216  
399,434  
400,950  
396,335  
407,631  
39,027  
23,121  
22,807  
23,814  
38,912  
392,189  
376,313  
378,143  
372,522  
368,719  
243,970  
263,751  
256,672  
249,960  
241,532  
243,970  
263,751  
256,672  
249,960  
241,532  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0