Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
674,174  
675,186  
663,186  
657,623  
646,296  
276,623  
287,125  
271,799  
273,832  
259,196  
99,316  
90,540  
88,135  
114,952  
139,690  
162,950  
182,030  
153,300  
134,000  
107,600  
7,419  
6,825  
15,504  
15,824  
6,842  
6,188  
7,730  
13,776  
9,010  
5,064  
749  
0  
1,083  
46  
0  
397,550  
388,061  
391,386  
383,791  
387,100  
1,532  
1,344  
1,340  
1,374  
1,369  
27,131  
27,830  
26,612  
27,532  
28,453  
174,239  
175,885  
177,878  
179,406  
181,873  
26,068  
14,045  
16,452  
12,508  
12,371  
168,128  
168,358  
168,358  
162,615  
162,615  
453  
599  
745  
355  
419  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
674,174  
675,186  
663,186  
657,623  
646,296  
420,246  
431,216  
399,434  
400,950  
396,335  
23,700  
39,027  
23,121  
22,807  
23,814  
396,546  
392,189  
376,313  
378,143  
372,522  
253,928  
243,970  
263,751  
256,672  
249,960  
253,928  
243,970  
263,751  
256,672  
249,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0