Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
663,186  
657,623  
646,296  
649,163  
603,620  
271,799  
273,832  
259,196  
264,276  
216,900  
88,135  
114,952  
139,690  
182,323  
186,468  
153,300  
134,000  
107,600  
61,400  
10,700  
15,504  
15,824  
6,842  
14,052  
15,062  
13,776  
9,010  
5,064  
6,401  
4,497  
1,083  
46  
0  
101  
173  
391,386  
383,791  
387,100  
384,886  
386,720  
1,340  
1,374  
1,369  
1,369  
1,369  
26,612  
27,532  
28,453  
29,242  
30,115  
177,878  
179,406  
181,873  
184,237  
186,708  
16,452  
12,508  
12,371  
11,779  
10,431  
168,358  
162,615  
162,615  
157,861  
157,861  
745  
355  
419  
398  
237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
663,186  
657,623  
646,296  
649,163  
603,620  
399,434  
400,950  
396,335  
407,631  
388,472  
23,121  
22,807  
23,814  
38,912  
22,637  
376,313  
378,143  
372,522  
368,719  
365,836  
263,751  
256,672  
249,960  
241,532  
215,148  
263,751  
256,672  
249,960  
241,532  
215,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0