Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
657,623  
646,296  
649,163  
603,620  
598,259  
273,832  
259,196  
264,276  
216,900  
208,677  
114,952  
139,690  
182,323  
186,468  
180,372  
134,000  
107,600  
61,400  
10,700  
7,100  
15,824  
6,842  
14,052  
15,062  
14,230  
9,010  
5,064  
6,401  
4,497  
6,713  
46  
0  
101  
173  
262  
383,791  
387,100  
384,886  
386,720  
389,582  
1,374  
1,369  
1,369  
1,369  
1,403  
27,532  
28,453  
29,242  
30,115  
30,530  
179,406  
181,873  
184,237  
186,708  
189,168  
12,508  
12,371  
11,779  
10,431  
10,431  
162,615  
162,615  
157,861  
157,861  
157,860  
355  
419  
398  
237  
191  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
657,623  
646,296  
649,163  
603,620  
598,259  
400,950  
396,335  
407,631  
388,472  
387,704  
22,807  
23,814  
38,912  
22,637  
22,993  
378,143  
372,522  
368,719  
365,836  
364,711  
256,672  
249,960  
241,532  
215,148  
210,556  
256,672  
249,960  
241,532  
215,148  
210,556  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0