Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
695,799  
685,044  
679,085  
674,174  
675,186  
292,963  
286,183  
278,536  
276,623  
287,125  
73,939  
93,708  
98,485  
99,316  
90,540  
180,730  
161,480  
151,480  
162,950  
182,030  
25,523  
20,536  
18,734  
7,419  
6,825  
12,586  
10,460  
9,618  
6,188  
7,730  
185  
0  
219  
749  
0  
402,836  
398,861  
400,549  
397,550  
388,061  
1,593  
1,443  
1,476  
1,532  
1,344  
25,277  
25,939  
26,451  
27,131  
27,830  
167,134  
169,551  
171,773  
174,239  
175,885  
28,646  
28,646  
27,764  
26,068  
14,045  
173,518  
167,826  
168,128  
168,128  
168,358  
6,669  
5,456  
4,958  
453  
599  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
695,799  
685,044  
679,085  
674,174  
675,186  
424,827  
416,287  
418,599  
420,246  
431,216  
28,877  
23,839  
24,017  
23,700  
39,027  
395,950  
392,448  
394,582  
396,546  
392,189  
270,972  
268,757  
260,486  
253,928  
243,970  
270,972  
268,757  
260,486  
253,928  
243,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0