Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,370,952  
1,793,090  
 
 
 
1,062,149  
1,468,875  
 
 
 
13,122  
21,121  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
425,252  
701,789  
 
 
 
623,146  
736,456  
 
 
 
629  
9,509  
 
 
 
308,803  
324,215  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
60,504  
82,485  
 
 
 
127,589  
136,449  
 
 
 
80,494  
78,797  
 
 
 
21,380  
5,500  
 
 
 
18,836  
20,984  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,370,952  
1,793,090  
 
 
 
1,140,942  
1,474,307  
 
 
 
974,046  
1,267,543  
 
 
 
166,896  
206,764  
 
 
 
230,009  
318,783  
 
 
 
230,009  
318,783  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0