Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,456,340  
8,460,777  
7,972,733  
7,922,980  
8,346,733  
6,113,128  
5,061,823  
4,696,281  
4,604,346  
4,996,298  
1,753,371  
884,672  
737,371  
859,326  
1,295,587  
81,000  
167,871  
1,813  
48,623  
43,700  
2,954,785  
2,542,212  
2,459,474  
2,350,368  
2,386,734  
1,177,649  
1,301,349  
1,322,316  
1,171,210  
1,092,382  
146,323  
165,719  
175,307  
174,818  
177,895  
3,343,212  
3,398,954  
3,276,452  
3,318,634  
3,350,435  
136,737  
76,196  
76,544  
84,972  
95,116  
978,734  
1,075,133  
1,079,008  
1,120,528  
1,203,747  
160,650  
14,358  
14,507  
14,644  
14,717  
1,000,676  
1,242,345  
1,276,778  
1,229,234  
1,203,395  
953,809  
904,299  
768,437  
809,479  
778,229  
112,606  
86,623  
61,178  
59,778  
55,230  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,456,340  
8,460,777  
7,972,733  
7,922,980  
8,346,733  
7,567,842  
6,677,571  
6,290,930  
6,227,354  
6,712,481  
4,885,578  
3,725,974  
3,302,593  
3,244,444  
3,518,425  
2,682,263  
2,951,597  
2,988,337  
2,982,910  
3,194,056  
1,888,499  
1,783,206  
1,681,804  
1,695,626  
1,634,251  
1,888,499  
1,783,206  
1,681,804  
1,695,626  
1,634,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0