Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,972,733  
7,922,980  
10,143,167  
9,865,988  
 
4,696,281  
4,604,346  
5,338,306  
5,156,087  
 
737,371  
859,326  
1,115,192  
925,478  
 
1,813  
48,623  
249,899  
250,556  
 
2,459,474  
2,350,368  
2,045,723  
2,183,807  
 
1,322,316  
1,171,210  
1,641,322  
1,533,899  
 
175,307  
174,818  
286,171  
262,346  
 
3,276,452  
3,318,634  
4,804,861  
4,709,902  
 
76,544  
84,972  
94,585  
174,427  
 
1,079,008  
1,120,528  
470,774  
465,657  
 
14,507  
14,644  
7,257  
7,331  
 
1,276,778  
1,229,234  
3,344,198  
3,184,006  
 
768,437  
809,479  
848,477  
845,602  
 
61,178  
59,778  
39,569  
32,879  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,972,733  
7,922,980  
10,143,167  
9,865,988  
 
6,290,930  
6,227,354  
8,162,330  
7,934,781  
 
3,302,593  
3,244,444  
4,119,920  
3,852,865  
 
2,988,337  
2,982,910  
4,042,410  
4,081,917  
 
1,681,804  
1,695,626  
1,980,837  
1,931,207  
 
1,681,804  
1,695,626  
1,980,837  
1,931,207  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0