Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,643  
143,070  
 
 
 
102,997  
50,963  
 
 
 
15,682  
2,353  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
19,020  
24,371  
 
 
 
68,281  
24,231  
 
 
 
15  
8  
 
 
 
85,646  
92,107  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
74,078  
77,900  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
5,613  
5,002  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
5,955  
9,204  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,643  
143,070  
 
 
 
66,798  
45,718  
 
 
 
64,267  
45,718  
 
 
 
2,531  
0  
 
 
 
121,845  
97,352  
 
 
 
121,810  
97,317  
 
 
 
35  
35  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0