Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,435,081  
2,407,443  
2,326,241  
2,295,077  
2,226,419  
704,442  
641,102  
522,301  
461,945  
360,848  
3,126  
8,807  
2,008  
1,524  
3,303  
0  
0  
0  
0  
0  
6,332  
4,844  
23,930  
3,403  
22,353  
688,527  
609,542  
494,977  
434,222  
333,261  
6,457  
17,910  
1,386  
22,796  
1,930  
1,730,639  
1,766,341  
1,803,941  
1,833,132  
1,865,571  
13,348  
13,348  
13,348  
13,348  
11,629  
1,672,455  
1,702,623  
1,730,131  
1,760,253  
1,794,431  
0  
0  
0  
0  
0  
11,324  
11,324  
11,676  
10,811  
3,581  
0  
0  
0  
0  
0  
33,513  
39,046  
48,785  
48,720  
55,929  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,435,081  
2,407,443  
2,326,241  
2,295,077  
2,226,419  
2,282,501  
2,255,799  
2,177,563  
2,156,813  
2,126,911  
1,004,150  
963,745  
851,000  
658,408  
612,158  
1,278,351  
1,292,054  
1,326,562  
1,498,405  
1,514,753  
152,581  
151,644  
148,679  
138,264  
99,507  
152,581  
151,644  
148,679  
138,264  
99,507  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0