Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,407,443  
2,326,241  
2,295,077  
2,226,419  
 
641,102  
522,301  
461,945  
360,848  
 
8,807  
2,008  
1,524  
3,303  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,844  
23,930  
3,403  
22,353  
 
609,542  
494,977  
434,222  
333,261  
 
17,910  
1,386  
22,796  
1,930  
 
1,766,341  
1,803,941  
1,833,132  
1,865,571  
 
13,348  
13,348  
13,348  
11,629  
 
1,702,623  
1,730,131  
1,760,253  
1,794,431  
 
0  
0  
0  
0  
 
11,324  
11,676  
10,811  
3,581  
 
0  
0  
0  
0  
 
39,046  
48,785  
48,720  
55,929  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,407,443  
2,326,241  
2,295,077  
2,226,419  
 
2,255,799  
2,177,563  
2,156,813  
2,126,911  
 
963,745  
851,000  
658,408  
612,158  
 
1,292,054  
1,326,562  
1,498,405  
1,514,753  
 
151,644  
148,679  
138,264  
99,507  
 
151,644  
148,679  
138,264  
99,507  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0