Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,485,080  
2,553,263  
2,435,081  
2,407,443  
2,326,241  
796,762  
855,027  
704,442  
641,102  
522,301  
2,178  
3,306  
3,126  
8,807  
2,008  
0  
0  
0  
0  
0  
4,224  
5,274  
6,332  
4,844  
23,930  
780,629  
833,939  
688,527  
609,542  
494,977  
9,731  
12,508  
6,457  
17,910  
1,386  
1,688,317  
1,698,236  
1,730,639  
1,766,341  
1,803,941  
15,067  
15,067  
13,348  
13,348  
13,348  
1,612,712  
1,642,860  
1,672,455  
1,702,623  
1,730,131  
0  
0  
0  
0  
0  
24,842  
10,358  
11,324  
11,324  
11,676  
0  
0  
0  
0  
0  
35,696  
29,951  
33,513  
39,046  
48,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,485,080  
2,553,263  
2,435,081  
2,407,443  
2,326,241  
2,368,828  
2,396,235  
2,282,501  
2,255,799  
2,177,563  
1,277,740  
1,290,147  
1,004,150  
963,745  
851,000  
1,091,088  
1,106,088  
1,278,351  
1,292,054  
1,326,562  
116,252  
157,028  
152,581  
151,644  
148,679  
116,252  
157,028  
152,581  
151,644  
148,679  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0