Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,189,673  
2,138,893  
2,012,792  
1,930,130  
2,043,573  
1,478,053  
1,475,268  
1,394,552  
1,442,349  
1,583,703  
112,970  
84,490  
93,268  
122,351  
258,122  
30,048  
25,048  
0  
0  
0  
663,319  
764,210  
623,523  
618,868  
646,194  
659,399  
590,661  
668,777  
685,714  
660,575  
12,317  
10,858  
8,983  
15,416  
18,812  
711,621  
663,625  
618,240  
487,781  
459,870  
0  
0  
395  
0  
0  
338,733  
327,524  
319,471  
318,558  
328,734  
0  
0  
0  
0  
0  
229,694  
184,373  
156,606  
36,841  
13,912  
4,753  
9,728  
9,728  
9,492  
9,601  
138,441  
142,000  
132,040  
122,890  
107,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,189,673  
2,138,893  
2,012,792  
1,930,130  
2,043,573  
1,441,158  
1,420,390  
1,366,888  
1,357,480  
1,405,231  
1,343,715  
1,359,717  
1,321,325  
1,301,497  
1,373,684  
97,443  
60,672  
45,564  
55,983  
31,546  
748,516  
718,504  
645,904  
572,650  
638,342  
748,516  
718,504  
645,904  
572,650  
638,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0