Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,760,209  
2,858,284  
2,611,069  
2,189,673  
2,138,893  
1,982,768  
2,095,471  
1,894,095  
1,478,053  
1,475,268  
78,427  
65,203  
111,299  
112,970  
84,490  
130,400  
130,048  
130,648  
30,048  
25,048  
867,766  
906,423  
703,999  
663,319  
764,210  
888,420  
964,769  
919,066  
659,399  
590,661  
17,755  
29,028  
29,084  
12,317  
10,858  
777,441  
762,813  
716,974  
711,621  
663,625  
0  
0  
595  
0  
0  
357,622  
364,834  
350,024  
338,733  
327,524  
0  
0  
0  
0  
0  
273,995  
251,987  
222,762  
229,694  
184,373  
5,202  
5,247  
4,826  
4,753  
9,728  
140,623  
140,746  
138,767  
138,441  
142,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,760,209  
2,858,284  
2,611,069  
2,189,673  
2,138,893  
1,446,631  
1,630,505  
1,223,118  
1,441,158  
1,420,390  
1,325,610  
1,505,199  
1,119,978  
1,343,715  
1,359,717  
121,021  
125,307  
103,140  
97,443  
60,672  
1,313,578  
1,227,778  
1,387,951  
748,516  
718,504  
1,313,578  
1,227,778  
1,387,951  
748,516  
718,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0