Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,683,562  
3,657,737  
3,419,836  
2,963,074  
2,760,209  
2,444,440  
2,453,042  
2,362,785  
1,915,252  
1,982,768  
348,511  
184,641  
197,461  
123,230  
78,427  
91,500  
162,400  
212,600  
317,124  
130,400  
951,963  
1,002,725  
898,818  
703,834  
867,766  
1,035,057  
1,082,343  
1,029,459  
760,045  
888,420  
17,409  
20,933  
24,447  
11,019  
17,755  
1,239,122  
1,204,696  
1,057,050  
1,047,822  
777,441  
0  
0  
0  
0  
0  
671,165  
697,778  
517,483  
519,925  
357,622  
0  
0  
0  
0  
0  
193,747  
178,769  
232,465  
216,508  
273,995  
56,221  
4,256  
159,817  
161,041  
5,202  
317,989  
323,893  
147,285  
150,348  
140,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,683,562  
3,657,737  
3,419,836  
2,963,074  
2,760,209  
2,083,443  
2,189,800  
2,145,873  
1,683,066  
1,446,631  
1,961,610  
2,061,396  
2,018,335  
1,551,328  
1,325,610  
121,833  
128,404  
127,538  
131,738  
121,021  
1,600,118  
1,467,937  
1,273,962  
1,280,008  
1,313,578  
1,600,118  
1,467,937  
1,273,962  
1,280,008  
1,313,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0