Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,419,836  
2,963,074  
2,760,209  
2,858,284  
2,611,069  
2,362,785  
1,915,252  
1,982,768  
2,095,471  
1,894,095  
197,461  
123,230  
78,427  
65,203  
111,299  
212,600  
317,124  
130,400  
130,048  
130,648  
898,818  
703,834  
867,766  
906,423  
703,999  
1,029,459  
760,045  
888,420  
964,769  
919,066  
24,447  
11,019  
17,755  
29,028  
29,084  
1,057,050  
1,047,822  
777,441  
762,813  
716,974  
0  
0  
0  
0  
595  
517,483  
519,925  
357,622  
364,834  
350,024  
0  
0  
0  
0  
0  
232,465  
216,508  
273,995  
251,987  
222,762  
159,817  
161,041  
5,202  
5,247  
4,826  
147,285  
150,348  
140,623  
140,746  
138,767  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,419,836  
2,963,074  
2,760,209  
2,858,284  
2,611,069  
2,145,873  
1,683,066  
1,446,631  
1,630,505  
1,223,118  
2,018,335  
1,551,328  
1,325,610  
1,505,199  
1,119,978  
127,538  
131,738  
121,021  
125,307  
103,140  
1,273,962  
1,280,008  
1,313,578  
1,227,778  
1,387,951  
1,273,962  
1,280,008  
1,313,578  
1,227,778  
1,387,951  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0