Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,138,893  
2,012,792  
1,930,130  
2,043,573  
1,909,909  
1,475,268  
1,394,552  
1,442,349  
1,583,703  
1,479,523  
84,490  
93,268  
122,351  
258,122  
94,742  
25,048  
0  
0  
0  
0  
764,210  
623,523  
618,868  
646,194  
839,154  
590,661  
668,777  
685,714  
660,575  
543,359  
10,858  
8,983  
15,416  
18,812  
2,269  
663,625  
618,240  
487,781  
459,870  
430,385  
0  
395  
0  
0  
0  
327,524  
319,471  
318,558  
328,734  
288,300  
0  
0  
0  
0  
0  
184,373  
156,606  
36,841  
13,912  
46,756  
9,728  
9,728  
9,492  
9,601  
9,563  
142,000  
132,040  
122,890  
107,623  
85,767  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,138,893  
2,012,792  
1,930,130  
2,043,573  
1,909,909  
1,420,390  
1,366,888  
1,357,480  
1,405,231  
1,317,982  
1,359,717  
1,321,325  
1,301,497  
1,373,684  
1,285,876  
60,672  
45,564  
55,983  
31,546  
32,105  
718,504  
645,904  
572,650  
638,342  
591,927  
718,504  
645,904  
572,650  
638,342  
591,927  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0