Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,611,069  
2,189,673  
2,138,893  
2,012,792  
1,930,130  
1,894,095  
1,478,053  
1,475,268  
1,394,552  
1,442,349  
111,299  
112,970  
84,490  
93,268  
122,351  
130,648  
30,048  
25,048  
0  
0  
703,999  
663,319  
764,210  
623,523  
618,868  
919,066  
659,399  
590,661  
668,777  
685,714  
29,084  
12,317  
10,858  
8,983  
15,416  
716,974  
711,621  
663,625  
618,240  
487,781  
595  
0  
0  
395  
0  
350,024  
338,733  
327,524  
319,471  
318,558  
0  
0  
0  
0  
0  
222,762  
229,694  
184,373  
156,606  
36,841  
4,826  
4,753  
9,728  
9,728  
9,492  
138,767  
138,441  
142,000  
132,040  
122,890  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,611,069  
2,189,673  
2,138,893  
2,012,792  
1,930,130  
1,223,118  
1,441,158  
1,420,390  
1,366,888  
1,357,480  
1,119,978  
1,343,715  
1,359,717  
1,321,325  
1,301,497  
103,140  
97,443  
60,672  
45,564  
55,983  
1,387,951  
748,516  
718,504  
645,904  
572,650  
1,387,951  
748,516  
718,504  
645,904  
572,650  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0