Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,657,737  
3,419,836  
2,963,074  
2,760,209  
2,858,284  
2,453,042  
2,362,785  
1,915,252  
1,982,768  
2,095,471  
184,641  
197,461  
123,230  
78,427  
65,203  
162,400  
212,600  
317,124  
130,400  
130,048  
1,002,725  
898,818  
703,834  
867,766  
906,423  
1,082,343  
1,029,459  
760,045  
888,420  
964,769  
20,933  
24,447  
11,019  
17,755  
29,028  
1,204,696  
1,057,050  
1,047,822  
777,441  
762,813  
0  
0  
0  
0  
0  
697,778  
517,483  
519,925  
357,622  
364,834  
0  
0  
0  
0  
0  
178,769  
232,465  
216,508  
273,995  
251,987  
4,256  
159,817  
161,041  
5,202  
5,247  
323,893  
147,285  
150,348  
140,623  
140,746  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,657,737  
3,419,836  
2,963,074  
2,760,209  
2,858,284  
2,189,800  
2,145,873  
1,683,066  
1,446,631  
1,630,505  
2,061,396  
2,018,335  
1,551,328  
1,325,610  
1,505,199  
128,404  
127,538  
131,738  
121,021  
125,307  
1,467,937  
1,273,962  
1,280,008  
1,313,578  
1,227,778  
1,467,937  
1,273,962  
1,280,008  
1,313,578  
1,227,778  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0