Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
119,243  
88,329  
103,576  
103,612  
105,467  
91,183  
63,384  
80,150  
78,509  
78,447  
11,039  
38,304  
37,268  
20,718  
32,455  
0  
0  
0  
0  
0  
6,895  
10,336  
8,798  
6,938  
5,121  
73,249  
12,843  
32,440  
49,937  
40,871  
0  
1,901  
1,643  
916  
0  
28,060  
24,945  
23,427  
25,103  
27,020  
0  
0  
0  
0  
0  
27,932  
21,336  
23,336  
24,851  
26,875  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,608  
90  
253  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
128  
0  
0  
0  
145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
119,243  
88,329  
103,576  
103,612  
105,467  
55,472  
22,565  
43,907  
28,663  
35,874  
55,280  
22,523  
43,865  
28,621  
35,832  
192  
42  
42  
42  
42  
63,771  
65,764  
59,669  
74,950  
69,593  
63,771  
65,764  
59,669  
74,950  
69,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0