Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,797  
126,196  
130,771  
111,156  
92,407  
66,550  
93,711  
96,656  
76,704  
55,910  
42,735  
49,819  
18,611  
23,492  
34,655  
0  
0  
0  
2,526  
2,469  
5,024  
7,737  
8,336  
8,421  
7,004  
15,965  
34,950  
69,031  
41,980  
10,566  
2,826  
1,206  
678  
285  
1,215  
28,246  
32,485  
34,115  
34,452  
36,497  
0  
148  
148  
148  
148  
27,960  
31,422  
33,562  
34,220  
35,963  
0  
0  
0  
0  
0  
287  
914  
304  
84  
376  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
101  
0  
10  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,797  
126,196  
130,771  
111,156  
92,407  
36,234  
69,585  
51,310  
37,246  
37,561  
36,192  
67,735  
49,465  
35,382  
35,511  
42  
1,850  
1,845  
1,864  
2,050  
58,563  
56,611  
79,460  
73,910  
54,846  
58,563  
56,611  
79,460  
73,910  
54,846  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0