Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,576  
103,612  
105,467  
94,797  
126,196  
80,150  
78,509  
78,447  
66,550  
93,711  
37,268  
20,718  
32,455  
42,735  
49,819  
0  
0  
0  
0  
0  
8,798  
6,938  
5,121  
5,024  
7,737  
32,440  
49,937  
40,871  
15,965  
34,950  
1,643  
916  
0  
2,826  
1,206  
23,427  
25,103  
27,020  
28,246  
32,485  
0  
0  
0  
0  
148  
23,336  
24,851  
26,875  
27,960  
31,422  
0  
0  
0  
0  
0  
90  
253  
0  
287  
914  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
145  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,576  
103,612  
105,467  
94,797  
126,196  
43,907  
28,663  
35,874  
36,234  
69,585  
43,865  
28,621  
35,832  
36,192  
67,735  
42  
42  
42  
42  
1,850  
59,669  
74,950  
69,593  
58,563  
56,611  
59,669  
74,950  
69,593  
58,563  
56,611  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0