Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
119,610  
130,638  
119,243  
88,329  
103,576  
92,919  
102,685  
91,183  
63,384  
80,150  
49,331  
2,291  
11,039  
38,304  
37,268  
0  
0  
0  
0  
0  
9,967  
9,538  
6,895  
10,336  
8,798  
32,056  
90,114  
73,249  
12,843  
32,440  
1,565  
742  
0  
1,901  
1,643  
26,691  
27,954  
28,060  
24,945  
23,427  
0  
0  
0  
0  
0  
26,547  
27,500  
27,932  
21,336  
23,336  
0  
0  
0  
0  
0  
143  
454  
0  
3,608  
90  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
128  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
119,610  
130,638  
119,243  
88,329  
103,576  
35,924  
54,458  
55,472  
22,565  
43,907  
35,747  
54,266  
55,280  
22,523  
43,865  
177  
192  
192  
42  
42  
83,686  
76,181  
63,771  
65,764  
59,669  
83,686  
76,181  
63,771  
65,764  
59,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0