Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,612  
105,467  
94,797  
126,196  
130,771  
78,509  
78,447  
66,550  
93,711  
96,656  
20,718  
32,455  
42,735  
49,819  
18,611  
0  
0  
0  
0  
0  
6,938  
5,121  
5,024  
7,737  
8,336  
49,937  
40,871  
15,965  
34,950  
69,031  
916  
0  
2,826  
1,206  
678  
25,103  
27,020  
28,246  
32,485  
34,115  
0  
0  
0  
148  
148  
24,851  
26,875  
27,960  
31,422  
33,562  
0  
0  
0  
0  
0  
253  
0  
287  
914  
304  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
145  
0  
0  
101  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,612  
105,467  
94,797  
126,196  
130,771  
28,663  
35,874  
36,234  
69,585  
51,310  
28,621  
35,832  
36,192  
67,735  
49,465  
42  
42  
42  
1,850  
1,845  
74,950  
69,593  
58,563  
56,611  
79,460  
74,950  
69,593  
58,563  
56,611  
79,460  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0