Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,638  
119,243  
88,329  
103,576  
103,612  
102,685  
91,183  
63,384  
80,150  
78,509  
2,291  
11,039  
38,304  
37,268  
20,718  
0  
0  
0  
0  
0  
9,538  
6,895  
10,336  
8,798  
6,938  
90,114  
73,249  
12,843  
32,440  
49,937  
742  
0  
1,901  
1,643  
916  
27,954  
28,060  
24,945  
23,427  
25,103  
0  
0  
0  
0  
0  
27,500  
27,932  
21,336  
23,336  
24,851  
0  
0  
0  
0  
0  
454  
0  
3,608  
90  
253  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
128  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,638  
119,243  
88,329  
103,576  
103,612  
54,458  
55,472  
22,565  
43,907  
28,663  
54,266  
55,280  
22,523  
43,865  
28,621  
192  
192  
42  
42  
42  
76,181  
63,771  
65,764  
59,669  
74,950  
76,181  
63,771  
65,764  
59,669  
74,950  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0