Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
118,399  
96,038  
119,610  
130,638  
119,243  
94,447  
71,504  
92,919  
102,685  
91,183  
12,459  
39,794  
49,331  
2,291  
11,039  
0  
0  
0  
0  
0  
12,799  
11,321  
9,967  
9,538  
6,895  
68,763  
17,279  
32,056  
90,114  
73,249  
425  
3,110  
1,565  
742  
0  
23,952  
24,534  
26,691  
27,954  
28,060  
0  
0  
0  
0  
0  
23,952  
24,336  
26,547  
27,500  
27,932  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
199  
143  
454  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
118,399  
96,038  
119,610  
130,638  
119,243  
41,724  
20,183  
35,924  
54,458  
55,472  
41,697  
20,006  
35,747  
54,266  
55,280  
27  
177  
177  
192  
192  
76,675  
75,855  
83,686  
76,181  
63,771  
76,675  
75,855  
83,686  
76,181  
63,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0