Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,467  
94,797  
126,196  
130,771  
111,156  
78,447  
66,550  
93,711  
96,656  
76,704  
32,455  
42,735  
49,819  
18,611  
23,492  
0  
0  
0  
0  
2,526  
5,121  
5,024  
7,737  
8,336  
8,421  
40,871  
15,965  
34,950  
69,031  
41,980  
0  
2,826  
1,206  
678  
285  
27,020  
28,246  
32,485  
34,115  
34,452  
0  
0  
148  
148  
148  
26,875  
27,960  
31,422  
33,562  
34,220  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
287  
914  
304  
84  
0  
0  
0  
0  
0  
145  
0  
0  
101  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,467  
94,797  
126,196  
130,771  
111,156  
35,874  
36,234  
69,585  
51,310  
37,246  
35,832  
36,192  
67,735  
49,465  
35,382  
42  
42  
1,850  
1,845  
1,864  
69,593  
58,563  
56,611  
79,460  
73,910  
69,593  
58,563  
56,611  
79,460  
73,910  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0