Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,594  
200,036  
224,045  
244,706  
239,866  
127,892  
136,035  
158,025  
181,126  
174,296  
27,000  
25,507  
11,549  
6,488  
10,006  
4,875  
2,587  
2,210  
2,202  
2,297  
14,090  
23,510  
36,918  
26,686  
35,637  
78,720  
80,028  
104,644  
142,902  
123,811  
3,207  
4,403  
2,704  
2,849  
2,546  
60,703  
64,001  
66,020  
63,580  
65,569  
381  
381  
360  
360  
360  
58,946  
60,374  
62,326  
60,218  
62,041  
0  
0  
0  
0  
0  
483  
483  
483  
1,833  
1,833  
0  
0  
0  
0  
0  
893  
2,764  
2,851  
1,169  
1,335  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,594  
200,036  
224,045  
244,706  
239,866  
76,294  
85,133  
110,732  
130,286  
125,656  
76,011  
84,850  
110,450  
130,003  
125,373  
283  
283  
283  
283  
283  
112,301  
114,903  
113,313  
114,420  
114,210  
112,301  
114,903  
113,313  
114,420  
114,210  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0