Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
171,633  
210,579  
225,439  
201,535  
 
109,916  
147,537  
171,414  
141,678  
 
11,549  
33,413  
48,333  
45,460  
 
5,477  
5,649  
5,326  
4,821  
 
17,965  
25,840  
30,744  
16,120  
 
71,878  
79,236  
82,226  
72,440  
 
3,046  
3,399  
4,786  
2,836  
 
61,718  
63,043  
54,025  
59,857  
 
597  
181  
-3,588  
1,216  
 
53,810  
55,429  
56,121  
57,599  
 
0  
0  
0  
0  
 
42  
42  
630  
483  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,269  
7,391  
861  
559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
171,633  
210,579  
225,439  
201,535  
 
70,942  
97,164  
107,900  
81,426  
 
64,586  
90,808  
107,617  
81,144  
 
6,356  
6,356  
283  
283  
 
100,691  
113,416  
117,539  
120,109  
 
100,691  
113,416  
117,539  
120,109  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0