Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,045  
244,706  
239,866  
236,261  
235,540  
158,025  
181,126  
174,296  
169,198  
168,327  
11,549  
6,488  
10,006  
10,253  
16,888  
2,210  
2,202  
2,297  
2,565  
2,364  
36,918  
26,686  
35,637  
19,464  
25,045  
104,644  
142,902  
123,811  
135,051  
122,095  
2,704  
2,849  
2,546  
1,865  
1,934  
66,020  
63,580  
65,569  
67,063  
67,214  
360  
360  
360  
306  
3,352  
62,326  
60,218  
62,041  
58,812  
60,218  
0  
0  
0  
0  
0  
483  
1,833  
1,833  
6,421  
1,833  
0  
0  
0  
0  
0  
2,851  
1,169  
1,335  
1,524  
1,810  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,045  
244,706  
239,866  
236,261  
235,540  
110,732  
130,286  
125,656  
114,357  
115,196  
110,450  
130,003  
125,373  
114,074  
114,914  
283  
283  
283  
283  
283  
113,313  
114,420  
114,210  
121,905  
120,344  
113,313  
114,420  
114,210  
121,905  
120,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0