Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,572  
220,860  
171,633  
210,579  
225,439  
177,108  
159,993  
109,916  
147,537  
171,414  
8,109  
12,902  
11,549  
33,413  
48,333  
0  
5,477  
5,477  
5,649  
5,326  
17,765  
24,429  
17,965  
25,840  
30,744  
149,336  
114,729  
71,878  
79,236  
82,226  
1,898  
2,457  
3,046  
3,399  
4,786  
62,464  
60,866  
61,718  
63,043  
54,025  
597  
597  
597  
181  
-3,588  
54,980  
53,132  
53,810  
55,429  
56,121  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
42  
42  
42  
630  
0  
0  
0  
0  
0  
6,887  
7,096  
7,269  
7,391  
861  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,572  
220,860  
171,633  
210,579  
225,439  
129,391  
111,667  
70,942  
97,164  
107,900  
122,925  
105,311  
64,586  
90,808  
107,617  
6,466  
6,356  
6,356  
6,356  
283  
110,181  
109,193  
100,691  
113,416  
117,539  
110,181  
109,193  
100,691  
113,416  
117,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0