Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
201,535  
188,594  
200,036  
224,045  
244,706  
141,678  
127,892  
136,035  
158,025  
181,126  
45,460  
27,000  
25,507  
11,549  
6,488  
4,821  
4,875  
2,587  
2,210  
2,202  
16,120  
14,090  
23,510  
36,918  
26,686  
72,440  
78,720  
80,028  
104,644  
142,902  
2,836  
3,207  
4,403  
2,704  
2,849  
59,857  
60,703  
64,001  
66,020  
63,580  
1,216  
381  
381  
360  
360  
57,599  
58,946  
60,374  
62,326  
60,218  
0  
0  
0  
0  
0  
483  
483  
483  
483  
1,833  
0  
0  
0  
0  
0  
559  
893  
2,764  
2,851  
1,169  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
201,535  
188,594  
200,036  
224,045  
244,706  
81,426  
76,294  
85,133  
110,732  
130,286  
81,144  
76,011  
84,850  
110,450  
130,003  
283  
283  
283  
283  
283  
120,109  
112,301  
114,903  
113,313  
114,420  
120,109  
112,301  
114,903  
113,313  
114,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0