Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,579  
225,439  
201,535  
188,594  
200,036  
147,537  
171,414  
141,678  
127,892  
136,035  
33,413  
48,333  
45,460  
27,000  
25,507  
5,649  
5,326  
4,821  
4,875  
2,587  
25,840  
30,744  
16,120  
14,090  
23,510  
79,236  
82,226  
72,440  
78,720  
80,028  
3,399  
4,786  
2,836  
3,207  
4,403  
63,043  
54,025  
59,857  
60,703  
64,001  
181  
-3,588  
1,216  
381  
381  
55,429  
56,121  
57,599  
58,946  
60,374  
0  
0  
0  
0  
0  
42  
630  
483  
483  
483  
0  
0  
0  
0  
0  
7,391  
861  
559  
893  
2,764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,579  
225,439  
201,535  
188,594  
200,036  
97,164  
107,900  
81,426  
76,294  
85,133  
90,808  
107,617  
81,144  
76,011  
84,850  
6,356  
283  
283  
283  
283  
113,416  
117,539  
120,109  
112,301  
114,903  
113,416  
117,539  
120,109  
112,301  
114,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0