Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,866  
236,261  
235,540  
239,720  
197,920  
174,296  
169,198  
168,327  
176,701  
133,147  
10,006  
10,253  
16,888  
28,622  
15,229  
2,297  
2,565  
2,364  
2,392  
2,364  
35,637  
19,464  
25,045  
19,987  
16,296  
123,811  
135,051  
122,095  
123,343  
97,008  
2,546  
1,865  
1,934  
2,358  
2,250  
65,569  
67,063  
67,214  
63,018  
64,773  
360  
306  
3,352  
306  
306  
62,041  
58,812  
60,218  
58,972  
60,732  
0  
0  
0  
0  
0  
1,833  
6,421  
1,833  
1,613  
1,613  
0  
0  
0  
0  
0  
1,335  
1,524  
1,810  
2,127  
2,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,866  
236,261  
235,540  
239,720  
197,920  
125,656  
114,357  
115,196  
124,252  
88,361  
125,373  
114,074  
114,914  
123,969  
88,090  
283  
283  
283  
283  
271  
114,210  
121,905  
120,344  
115,468  
109,560  
114,210  
121,905  
120,344  
115,468  
109,560  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0