Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
225,439  
201,535  
188,594  
200,036  
224,045  
171,414  
141,678  
127,892  
136,035  
158,025  
48,333  
45,460  
27,000  
25,507  
11,549  
5,326  
4,821  
4,875  
2,587  
2,210  
30,744  
16,120  
14,090  
23,510  
36,918  
82,226  
72,440  
78,720  
80,028  
104,644  
4,786  
2,836  
3,207  
4,403  
2,704  
54,025  
59,857  
60,703  
64,001  
66,020  
-3,588  
1,216  
381  
381  
360  
56,121  
57,599  
58,946  
60,374  
62,326  
0  
0  
0  
0  
0  
630  
483  
483  
483  
483  
0  
0  
0  
0  
0  
861  
559  
893  
2,764  
2,851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
225,439  
201,535  
188,594  
200,036  
224,045  
107,900  
81,426  
76,294  
85,133  
110,732  
107,617  
81,144  
76,011  
84,850  
110,450  
283  
283  
283  
283  
283  
117,539  
120,109  
112,301  
114,903  
113,313  
117,539  
120,109  
112,301  
114,903  
113,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0