Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,706  
239,866  
236,261  
235,540  
239,720  
181,126  
174,296  
169,198  
168,327  
176,701  
6,488  
10,006  
10,253  
16,888  
28,622  
2,202  
2,297  
2,565  
2,364  
2,392  
26,686  
35,637  
19,464  
25,045  
19,987  
142,902  
123,811  
135,051  
122,095  
123,343  
2,849  
2,546  
1,865  
1,934  
2,358  
63,580  
65,569  
67,063  
67,214  
63,018  
360  
360  
306  
3,352  
306  
60,218  
62,041  
58,812  
60,218  
58,972  
0  
0  
0  
0  
0  
1,833  
1,833  
6,421  
1,833  
1,613  
0  
0  
0  
0  
0  
1,169  
1,335  
1,524  
1,810  
2,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,706  
239,866  
236,261  
235,540  
239,720  
130,286  
125,656  
114,357  
115,196  
124,252  
130,003  
125,373  
114,074  
114,914  
123,969  
283  
283  
283  
283  
283  
114,420  
114,210  
121,905  
120,344  
115,468  
114,420  
114,210  
121,905  
120,344  
115,468  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0