Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
200,036  
224,045  
244,706  
239,866  
236,261  
136,035  
158,025  
181,126  
174,296  
169,198  
25,507  
11,549  
6,488  
10,006  
10,253  
2,587  
2,210  
2,202  
2,297  
2,565  
23,510  
36,918  
26,686  
35,637  
19,464  
80,028  
104,644  
142,902  
123,811  
135,051  
4,403  
2,704  
2,849  
2,546  
1,865  
64,001  
66,020  
63,580  
65,569  
67,063  
381  
360  
360  
360  
306  
60,374  
62,326  
60,218  
62,041  
58,812  
0  
0  
0  
0  
0  
483  
483  
1,833  
1,833  
6,421  
0  
0  
0  
0  
0  
2,764  
2,851  
1,169  
1,335  
1,524  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
200,036  
224,045  
244,706  
239,866  
236,261  
85,133  
110,732  
130,286  
125,656  
114,357  
84,850  
110,450  
130,003  
125,373  
114,074  
283  
283  
283  
283  
283  
114,903  
113,313  
114,420  
114,210  
121,905  
114,903  
113,313  
114,420  
114,210  
121,905  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0