Công ty Cổ phần Cảng An Giang (CAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,592  
157,107  
153,970  
153,160  
152,117  
55,912  
56,572  
52,283  
49,474  
46,294  
21,612  
20,701  
17,272  
17,930  
12,534  
15,000  
15,000  
15,000  
15,000  
15,000  
15,398  
16,904  
16,359  
12,810  
14,240  
2,871  
2,743  
2,170  
2,545  
2,757  
1,032  
1,223  
1,482  
1,188  
1,763  
98,679  
100,536  
101,687  
103,686  
105,823  
10,556  
10,556  
10,556  
10,556  
10,556  
83,946  
85,775  
86,784  
88,781  
90,778  
0  
0  
0  
0  
0  
79  
79  
79  
79  
79  
3,304  
3,304  
3,282  
3,282  
3,163  
795  
823  
986  
988  
1,248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,592  
157,107  
153,970  
153,160  
152,117  
8,997  
12,113  
7,501  
7,609  
7,275  
7,750  
10,798  
6,118  
5,484  
5,628  
1,247  
1,315  
1,383  
2,125  
1,647  
145,595  
144,994  
146,469  
145,551  
144,842  
145,595  
144,994  
146,469  
145,551  
144,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0