Công ty Cổ phần Cảng An Giang (CAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,274  
153,970  
153,160  
152,117  
162,845  
56,760  
52,283  
49,474  
46,294  
54,721  
20,701  
17,272  
17,930  
12,534  
33,821  
15,000  
15,000  
15,000  
15,000  
0  
16,904  
16,359  
12,810  
14,240  
16,311  
2,743  
2,170  
2,545  
2,757  
2,776  
1,412  
1,482  
1,188  
1,763  
1,814  
100,514  
101,687  
103,686  
105,823  
108,124  
10,556  
10,556  
10,556  
10,556  
10,556  
85,775  
86,784  
88,781  
90,778  
92,495  
0  
0  
0  
0  
0  
79  
79  
79  
79  
79  
3,282  
3,282  
3,282  
3,163  
3,163  
823  
986  
988  
1,248  
1,832  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,274  
153,970  
153,160  
152,117  
162,845  
12,167  
7,501  
7,609  
7,275  
18,071  
10,852  
6,118  
5,484  
5,628  
16,355  
1,315  
1,383  
2,125  
1,647  
1,716  
145,108  
146,469  
145,551  
144,842  
144,774  
145,108  
146,469  
145,551  
144,842  
144,774  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0