Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
766,301  
759,828  
 
 
 
85,356  
81,616  
 
 
 
3,648  
828  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
30,193  
29,902  
 
 
 
41,614  
40,992  
 
 
 
9,901  
9,895  
 
 
 
680,945  
678,212  
 
 
 
175,016  
170,981  
 
 
 
129,126  
130,427  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
48  
48  
 
 
 
376,756  
376,756  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
766,301  
759,828  
 
 
 
865,899  
858,624  
 
 
 
864,693  
857,418  
 
 
 
1,206  
1,206  
 
 
 
-99,598  
-98,795  
 
 
 
-99,598  
-98,795  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0