Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,872  
 
 
 
 
144,871  
 
 
 
 
768  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
58,922  
 
 
 
 
75,076  
 
 
 
 
10,105  
 
 
 
 
549,001  
 
 
 
 
150,202  
 
 
 
 
136,121  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
22  
 
 
 
 
48  
 
 
 
 
262,609  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,872  
 
 
 
 
751,112  
 
 
 
 
750,108  
 
 
 
 
1,005  
 
 
 
 
-57,240  
 
 
 
 
-57,240  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0