Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,872  
692,214  
714,666  
677,698  
 
144,871  
152,076  
167,994  
158,906  
 
768  
825  
5,370  
3,763  
 
0  
13,000  
23,000  
0  
 
58,922  
47,133  
53,073  
65,578  
 
75,076  
79,403  
77,959  
80,763  
 
10,105  
11,715  
8,592  
8,802  
 
549,001  
540,138  
546,672  
518,792  
 
150,202  
151,416  
181,415  
176,001  
 
136,121  
138,326  
139,147  
140,553  
 
0  
0  
0  
0  
 
22  
155  
0  
0  
 
48  
48  
48  
48  
 
262,609  
250,192  
226,062  
202,191  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,872  
692,214  
714,666  
677,698  
 
751,112  
744,325  
766,932  
732,106  
 
750,108  
743,290  
765,897  
731,071  
 
1,005  
1,035  
1,035  
1,035  
 
-57,240  
-52,111  
-52,266  
-54,408  
 
-57,240  
-52,111  
-52,266  
-54,408  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0