Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
692,214  
714,666  
677,698  
664,905  
667,999  
152,076  
167,994  
158,906  
157,152  
176,683  
825  
5,370  
3,763  
999  
3,145  
13,000  
23,000  
0  
0  
0  
47,133  
53,073  
65,578  
65,723  
77,047  
79,403  
77,959  
80,763  
79,222  
87,632  
11,715  
8,592  
8,802  
11,209  
8,859  
540,138  
546,672  
518,792  
507,753  
491,316  
151,416  
181,415  
176,001  
173,819  
172,768  
138,326  
139,147  
140,553  
142,001  
143,471  
0  
0  
0  
0  
0  
155  
0  
0  
0  
 
48  
48  
48  
48  
48  
250,192  
226,062  
202,191  
191,886  
175,030  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
692,214  
714,666  
677,698  
664,905  
667,999  
744,325  
766,932  
732,106  
720,501  
724,133  
743,290  
765,897  
731,071  
719,466  
723,098  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
1,035  
-52,111  
-52,266  
-54,408  
-55,595  
-56,134  
-52,111  
-52,266  
-54,408  
-55,595  
-56,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0