Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
296,668  
312,654  
312,012  
338,777  
331,897  
250,910  
266,919  
263,847  
292,642  
284,247  
4,298  
14,139  
9,669  
17,596  
15,998  
0  
0  
7,000  
5,000  
0  
132,696  
119,063  
113,876  
125,862  
139,309  
113,916  
133,716  
133,302  
144,184  
128,940  
0  
0  
0  
0  
0  
45,758  
45,735  
48,165  
46,135  
47,650  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
28,331  
29,493  
30,660  
32,296  
33,123  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
73  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
11,307  
10,121  
11,311  
7,646  
8,334  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
296,668  
312,654  
312,012  
338,777  
331,897  
232,369  
247,835  
247,736  
275,082  
265,125  
220,122  
238,465  
237,872  
264,973  
239,453  
12,247  
9,370  
9,864  
10,109  
25,672  
64,299  
64,819  
64,276  
63,695  
66,772  
64,299  
64,819  
64,276  
63,695  
66,772  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0