Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
353,494  
325,227  
312,866  
327,837  
356,448  
303,740  
273,587  
259,712  
274,725  
308,094  
18,032  
12,035  
14,721  
9,660  
22,113  
0  
0  
0  
0  
0  
107,540  
94,761  
93,707  
86,653  
90,321  
174,569  
163,476  
148,302  
172,798  
187,907  
3,598  
3,315  
2,982  
5,615  
7,754  
49,754  
51,640  
53,154  
53,111  
48,354  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
34,400  
35,723  
36,921  
36,721  
33,420  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
73  
73  
73  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
9,160  
9,724  
10,040  
10,197  
8,741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
353,494  
325,227  
312,866  
327,837  
356,448  
289,811  
262,122  
250,850  
266,325  
298,897  
260,998  
234,781  
220,521  
230,939  
256,754  
28,812  
27,342  
30,328  
35,386  
42,143  
63,683  
63,105  
62,017  
61,512  
57,551  
63,683  
63,105  
62,017  
61,512  
57,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0