Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,777  
331,897  
353,494  
325,227  
312,866  
292,642  
284,247  
303,740  
273,587  
259,712  
17,596  
15,998  
18,032  
12,035  
14,721  
5,000  
0  
0  
0  
0  
125,862  
139,309  
107,540  
94,761  
93,707  
144,184  
128,940  
174,569  
163,476  
148,302  
0  
0  
3,598  
3,315  
2,982  
46,135  
47,650  
49,754  
51,640  
53,154  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
32,296  
33,123  
34,400  
35,723  
36,921  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
73  
73  
73  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
7,646  
8,334  
9,160  
9,724  
10,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,777  
331,897  
353,494  
325,227  
312,866  
275,082  
265,125  
289,811  
262,122  
250,850  
264,973  
239,453  
260,998  
234,781  
220,521  
10,109  
25,672  
28,812  
27,342  
30,328  
63,695  
66,772  
63,683  
63,105  
62,017  
63,695  
66,772  
63,683  
63,105  
62,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0