Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
302,050  
297,018  
317,113  
285,439  
296,668  
261,968  
255,849  
273,413  
239,831  
250,910  
16,155  
10,789  
23,498  
2,861  
4,298  
0  
0  
0  
0  
0  
106,825  
112,992  
132,996  
114,617  
132,696  
136,427  
129,450  
115,917  
122,353  
113,916  
2,561  
2,619  
1,002  
0  
0  
40,083  
41,169  
43,700  
45,608  
45,758  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
26,365  
27,633  
28,763  
29,098  
28,331  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,598  
7,416  
8,817  
10,390  
11,307  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
302,050  
297,018  
317,113  
285,439  
296,668  
237,701  
232,179  
252,526  
221,382  
232,369  
228,079  
221,869  
243,117  
211,072  
220,122  
9,622  
10,309  
9,409  
10,309  
12,247  
64,349  
64,839  
64,587  
64,057  
64,299  
64,349  
64,839  
64,587  
64,057  
64,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0