Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,012  
338,777  
331,897  
353,494  
325,227  
263,847  
292,642  
284,247  
303,740  
273,587  
9,669  
17,596  
15,998  
18,032  
12,035  
7,000  
5,000  
0  
0  
0  
113,876  
125,862  
139,309  
107,540  
94,761  
133,302  
144,184  
128,940  
174,569  
163,476  
0  
0  
0  
3,598  
3,315  
48,165  
46,135  
47,650  
49,754  
51,640  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
30,660  
32,296  
33,123  
34,400  
35,723  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
73  
73  
73  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
11,311  
7,646  
8,334  
9,160  
9,724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,012  
338,777  
331,897  
353,494  
325,227  
247,736  
275,082  
265,125  
289,811  
262,122  
237,872  
264,973  
239,453  
260,998  
234,781  
9,864  
10,109  
25,672  
28,812  
27,342  
64,276  
63,695  
66,772  
63,683  
63,105  
64,276  
63,695  
66,772  
63,683  
63,105  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0