Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
317,113  
285,439  
296,668  
312,654  
312,012  
273,413  
239,831  
250,910  
266,919  
263,847  
23,498  
2,861  
4,298  
14,139  
9,669  
0  
0  
0  
0  
7,000  
132,996  
114,617  
132,696  
119,063  
113,876  
115,917  
122,353  
113,916  
133,716  
133,302  
1,002  
0  
0  
0  
0  
43,700  
45,608  
45,758  
45,735  
48,165  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
28,763  
29,098  
28,331  
29,493  
30,660  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
8,817  
10,390  
11,307  
10,121  
11,311  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
317,113  
285,439  
296,668  
312,654  
312,012  
252,526  
221,382  
232,369  
247,835  
247,736  
243,117  
211,072  
220,122  
238,465  
237,872  
9,409  
10,309  
12,247  
9,370  
9,864  
64,587  
64,057  
64,299  
64,819  
64,276  
64,587  
64,057  
64,299  
64,819  
64,276  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0