Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,654  
312,012  
338,777  
331,897  
353,494  
266,919  
263,847  
292,642  
284,247  
303,740  
14,139  
9,669  
17,596  
15,998  
18,032  
0  
7,000  
5,000  
0  
0  
119,063  
113,876  
125,862  
139,309  
107,540  
133,716  
133,302  
144,184  
128,940  
174,569  
0  
0  
0  
0  
3,598  
45,735  
48,165  
46,135  
47,650  
49,754  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
29,493  
30,660  
32,296  
33,123  
34,400  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
73  
73  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
10,121  
11,311  
7,646  
8,334  
9,160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,654  
312,012  
338,777  
331,897  
353,494  
247,835  
247,736  
275,082  
265,125  
289,811  
238,465  
237,872  
264,973  
239,453  
260,998  
9,370  
9,864  
10,109  
25,672  
28,812  
64,819  
64,276  
63,695  
66,772  
63,683  
64,819  
64,276  
63,695  
66,772  
63,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0