Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,439  
296,668  
312,654  
312,012  
338,777  
239,831  
250,910  
266,919  
263,847  
292,642  
2,861  
4,298  
14,139  
9,669  
17,596  
0  
0  
0  
7,000  
5,000  
114,617  
132,696  
119,063  
113,876  
125,862  
122,353  
113,916  
133,716  
133,302  
144,184  
0  
0  
0  
0  
0  
45,608  
45,758  
45,735  
48,165  
46,135  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
29,098  
28,331  
29,493  
30,660  
32,296  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
10,390  
11,307  
10,121  
11,311  
7,646  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,439  
296,668  
312,654  
312,012  
338,777  
221,382  
232,369  
247,835  
247,736  
275,082  
211,072  
220,122  
238,465  
237,872  
264,973  
10,309  
12,247  
9,370  
9,864  
10,109  
64,057  
64,299  
64,819  
64,276  
63,695  
64,057  
64,299  
64,819  
64,276  
63,695  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0