Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
331,897  
353,494  
325,227  
312,866  
327,837  
284,247  
303,740  
273,587  
259,712  
274,725  
15,998  
18,032  
12,035  
14,721  
9,660  
0  
0  
0  
0  
0  
139,309  
107,540  
94,761  
93,707  
86,653  
128,940  
174,569  
163,476  
148,302  
172,798  
0  
3,598  
3,315  
2,982  
5,615  
47,650  
49,754  
51,640  
53,154  
53,111  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
6,120  
33,123  
34,400  
35,723  
36,921  
36,721  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
73  
73  
73  
73  
0  
0  
0  
0  
0  
8,334  
9,160  
9,724  
10,040  
10,197  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
331,897  
353,494  
325,227  
312,866  
327,837  
265,125  
289,811  
262,122  
250,850  
266,325  
239,453  
260,998  
234,781  
220,521  
230,939  
25,672  
28,812  
27,342  
30,328  
35,386  
66,772  
63,683  
63,105  
62,017  
61,512  
66,772  
63,683  
63,105  
62,017  
61,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0