Công ty Cổ phần 471 (C71: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
527,440  
 
 
 
 
439,514  
 
 
 
 
57,776  
 
 
 
 
170,000  
 
 
 
 
142,323  
 
 
 
 
68,039  
 
 
 
 
1,376  
 
 
 
 
87,926  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
84,618  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,805  
 
 
 
 
34  
 
 
 
 
1,467  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
527,440  
 
 
 
 
462,913  
 
 
 
 
436,021  
 
 
 
 
26,892  
 
 
 
 
64,527  
 
 
 
 
64,527  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0