Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,932  
228,547  
169,589  
141,285  
117,156  
199,732  
185,961  
127,422  
98,400  
89,159  
1,822  
1,267  
1,650  
1,542  
94  
0  
0  
0  
0  
0  
53,641  
37,972  
39,269  
53,164  
51,670  
143,921  
146,166  
85,998  
43,016  
37,171  
348  
556  
506  
678  
224  
45,200  
42,586  
42,167  
42,885  
27,998  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
0  
32,914  
30,213  
30,167  
30,885  
18,692  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,643  
0  
0  
0  
0  
0  
286  
373  
0  
0  
663  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,932  
228,547  
169,589  
141,285  
117,156  
139,995  
174,857  
114,308  
87,217  
61,808  
136,261  
170,963  
107,205  
80,673  
61,808  
3,734  
3,894  
7,103  
6,544  
0  
104,937  
53,690  
55,282  
54,068  
55,348  
104,937  
53,690  
55,282  
54,068  
55,348  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0