Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,028  
244,932  
228,547  
169,589  
141,285  
183,734  
199,732  
185,961  
127,422  
98,400  
1,172  
1,822  
1,267  
1,650  
1,542  
0  
0  
0  
0  
0  
37,758  
53,641  
37,972  
39,269  
53,164  
144,231  
143,921  
146,166  
85,998  
43,016  
573  
348  
556  
506  
678  
45,294  
45,200  
42,586  
42,167  
42,885  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
33,033  
32,914  
30,213  
30,167  
30,885  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
260  
286  
373  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,028  
244,932  
228,547  
169,589  
141,285  
122,746  
139,995  
174,857  
114,308  
87,217  
119,064  
136,261  
170,963  
107,205  
80,673  
3,682  
3,734  
3,894  
7,103  
6,544  
106,282  
104,937  
53,690  
55,282  
54,068  
106,282  
104,937  
53,690  
55,282  
54,068  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0