Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,212,961  
2,310,497  
2,303,744  
2,284,614  
2,255,652  
1,296,815  
1,387,773  
1,342,347  
1,301,666  
1,308,388  
18,441  
22,187  
26,843  
14,674  
16,483  
0  
1,936  
1,142  
501  
0  
449,018  
502,640  
438,274  
388,238  
417,713  
827,488  
860,971  
867,874  
883,144  
845,371  
1,867  
39  
8,215  
15,108  
28,821  
916,145  
922,724  
961,396  
982,948  
947,264  
1,097  
979  
1,998  
1,949  
232  
846,639  
844,520  
865,649  
888,140  
868,363  
0  
0  
0  
0  
0  
25,858  
30,299  
29,642  
25,842  
23,300  
26,800  
26,800  
40,000  
40,000  
40,000  
15,751  
20,126  
24,107  
27,018  
15,368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,212,961  
2,310,497  
2,303,744  
2,284,614  
2,255,652  
1,913,833  
1,981,213  
2,003,824  
1,986,898  
1,962,167  
1,222,154  
1,252,619  
1,239,754  
1,308,567  
1,335,819  
691,678  
728,594  
764,070  
678,331  
626,348  
299,128  
329,284  
299,919  
297,716  
293,485  
299,128  
329,284  
299,919  
297,716  
293,485  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0