Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,160,634  
2,162,271  
2,212,961  
2,310,497  
2,303,744  
1,316,937  
1,272,543  
1,296,815  
1,387,773  
1,342,347  
27,175  
22,484  
18,441  
22,187  
26,843  
0  
0  
0  
1,936  
1,142  
375,877  
336,028  
449,018  
502,640  
438,274  
913,174  
912,213  
827,488  
860,971  
867,874  
711  
1,819  
1,867  
39  
8,215  
843,697  
889,728  
916,145  
922,724  
961,396  
3,091  
1,032  
1,097  
979  
1,998  
776,811  
823,393  
846,639  
844,520  
865,649  
0  
0  
0  
0  
0  
27,086  
25,993  
25,858  
30,299  
29,642  
26,800  
26,800  
26,800  
26,800  
40,000  
9,910  
12,510  
15,751  
20,126  
24,107  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,160,634  
2,162,271  
2,212,961  
2,310,497  
2,303,744  
1,854,572  
1,856,648  
1,913,833  
1,981,213  
2,003,824  
1,252,833  
1,217,351  
1,222,154  
1,252,619  
1,239,754  
601,739  
639,297  
691,678  
728,594  
764,070  
306,063  
305,624  
299,128  
329,284  
299,919  
306,063  
305,624  
299,128  
329,284  
299,919  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0