Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,248,503  
2,305,628  
2,384,015  
2,257,632  
2,181,137  
1,459,556  
1,498,939  
1,594,222  
1,462,814  
1,443,334  
13,022  
9,974  
19,940  
28,399  
18,939  
0  
0  
0  
0  
0  
403,006  
521,497  
609,459  
521,061  
452,367  
1,006,978  
967,277  
963,982  
903,860  
954,687  
36,551  
191  
840  
9,494  
17,342  
788,947  
806,689  
789,793  
794,818  
737,802  
232  
28,954  
232  
232  
232  
710,146  
697,375  
719,143  
700,848  
573,674  
0  
0  
0  
0  
0  
21,672  
23,354  
18,696  
50,920  
121,505  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
16,897  
17,006  
11,721  
2,817  
2,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,248,503  
2,305,628  
2,384,015  
2,257,632  
2,181,137  
1,971,781  
2,033,081  
2,119,046  
1,997,257  
1,911,511  
1,356,971  
1,646,589  
1,480,399  
1,346,354  
1,267,544  
614,810  
386,492  
638,647  
650,903  
643,967  
276,722  
272,547  
264,969  
221,748  
236,104  
276,722  
272,547  
264,969  
221,748  
236,104  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
38,627  
33,522