Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,284,614  
2,255,652  
2,248,503  
2,305,628  
2,384,015  
1,301,666  
1,308,388  
1,459,556  
1,498,939  
1,594,222  
14,674  
16,483  
13,022  
9,974  
19,940  
501  
0  
0  
0  
0  
388,238  
417,713  
403,006  
521,497  
609,459  
883,144  
845,371  
1,006,978  
967,277  
963,982  
15,108  
28,821  
36,551  
191  
840  
982,948  
947,264  
788,947  
806,689  
789,793  
1,949  
232  
232  
28,954  
232  
888,140  
868,363  
710,146  
697,375  
719,143  
0  
0  
0  
0  
0  
25,842  
23,300  
21,672  
23,354  
18,696  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
27,018  
15,368  
16,897  
17,006  
11,721  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,284,614  
2,255,652  
2,248,503  
2,305,628  
2,384,015  
1,986,898  
1,962,167  
1,971,781  
2,033,081  
2,119,046  
1,308,567  
1,335,819  
1,356,971  
1,646,589  
1,480,399  
678,331  
626,348  
614,810  
386,492  
638,647  
297,716  
293,485  
276,722  
272,547  
264,969  
297,716  
293,485  
276,722  
272,547  
264,969  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0