Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,305,628  
2,384,015  
2,257,632  
2,181,137  
2,165,494  
1,498,939  
1,594,222  
1,462,814  
1,443,334  
1,421,932  
9,974  
19,940  
28,399  
18,939  
20,047  
0  
0  
0  
0  
0  
521,497  
609,459  
521,061  
452,367  
381,876  
967,277  
963,982  
903,860  
954,687  
994,053  
191  
840  
9,494  
17,342  
25,956  
806,689  
789,793  
794,818  
737,802  
743,562  
28,954  
232  
232  
232  
232  
697,375  
719,143  
700,848  
573,674  
584,571  
0  
0  
0  
0  
0  
23,354  
18,696  
50,920  
121,505  
116,624  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
17,006  
11,721  
2,817  
2,391  
2,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,305,628  
2,384,015  
2,257,632  
2,181,137  
2,165,494  
2,033,081  
2,119,046  
1,997,257  
1,911,511  
1,899,545  
1,646,589  
1,480,399  
1,346,354  
1,267,544  
1,243,331  
386,492  
638,647  
650,903  
643,967  
656,215  
272,547  
264,969  
221,748  
236,104  
265,949  
272,547  
264,969  
221,748  
236,104  
265,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
38,627  
33,522  
0