Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,204,580  
2,235,585  
2,162,271  
2,212,961  
2,310,497  
1,303,654  
1,391,888  
1,272,543  
1,296,815  
1,387,773  
34,454  
27,175  
22,484  
18,441  
22,187  
0  
0  
0  
0  
1,936  
362,362  
356,496  
336,028  
449,018  
502,640  
906,233  
1,007,506  
912,213  
827,488  
860,971  
606  
711  
1,819  
1,867  
39  
900,926  
843,697  
889,728  
916,145  
922,724  
2,055  
3,091  
1,032  
1,097  
979  
746,622  
776,778  
823,393  
846,639  
844,520  
0  
0  
0  
0  
0  
116,437  
34,780  
25,993  
25,858  
30,299  
26,800  
26,800  
26,800  
26,800  
26,800  
9,013  
2,248  
12,510  
15,751  
20,126  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,204,580  
2,235,585  
2,162,271  
2,212,961  
2,310,497  
1,879,873  
1,929,821  
1,856,648  
1,913,833  
1,981,213  
1,273,579  
1,368,356  
1,217,351  
1,222,154  
1,252,619  
606,294  
561,466  
639,297  
691,678  
728,594  
324,707  
305,764  
305,624  
299,128  
329,284  
324,707  
305,764  
305,624  
299,128  
329,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0