Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,303,744  
2,284,614  
2,255,652  
2,248,503  
2,305,628  
1,342,347  
1,301,666  
1,308,388  
1,459,556  
1,498,939  
26,843  
14,674  
16,483  
13,022  
9,974  
1,142  
501  
0  
0  
0  
438,274  
388,238  
417,713  
403,006  
521,497  
867,874  
883,144  
845,371  
1,006,978  
967,277  
8,215  
15,108  
28,821  
36,551  
191  
961,396  
982,948  
947,264  
788,947  
806,689  
1,998  
1,949  
232  
232  
28,954  
865,649  
888,140  
868,363  
710,146  
697,375  
0  
0  
0  
0  
0  
29,642  
25,842  
23,300  
21,672  
23,354  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
40,000  
24,107  
27,018  
15,368  
16,897  
17,006  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,303,744  
2,284,614  
2,255,652  
2,248,503  
2,305,628  
2,003,824  
1,986,898  
1,962,167  
1,971,781  
2,033,081  
1,239,754  
1,308,567  
1,335,819  
1,356,971  
1,646,589  
764,070  
678,331  
626,348  
614,810  
386,492  
299,919  
297,716  
293,485  
276,722  
272,547  
299,919  
297,716  
293,485  
276,722  
272,547  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0