Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
749,531  
663,020  
623,560  
559,163  
552,820  
395,837  
374,168  
362,921  
377,915  
373,631  
51,148  
35,844  
49,441  
29,792  
26,697  
108,147  
114,719  
122,592  
151,959  
150,918  
154,449  
128,722  
123,239  
125,461  
137,384  
81,145  
94,703  
67,649  
70,702  
57,067  
947  
179  
0  
0  
1,566  
353,694  
288,852  
260,639  
181,248  
179,189  
0  
0  
0  
0  
0  
160,938  
114,145  
96,010  
96,198  
98,664  
4,285  
4,386  
4,487  
4,588  
4,306  
6,635  
29,363  
23,147  
11,475  
4,625  
119,433  
76,725  
70,599  
201  
201  
62,404  
64,232  
66,396  
68,786  
71,393  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
749,531  
663,020  
623,560  
559,163  
552,820  
310,266  
227,798  
218,198  
164,893  
168,688  
270,272  
190,925  
204,601  
151,296  
151,482  
39,994  
36,873  
13,597  
13,597  
17,205  
439,265  
435,221  
405,361  
394,270  
384,132  
439,265  
435,221  
405,361  
394,270  
384,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0