Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
495,310  
494,323  
454,848  
443,322  
395,186  
333,103  
338,666  
302,501  
346,329  
303,452  
9,752  
9,609  
17,140  
19,761  
13,255  
124,776  
125,605  
102,079  
89,112  
75,641  
138,045  
141,363  
115,340  
181,034  
152,495  
60,530  
62,089  
67,553  
56,422  
62,062  
0  
0  
389  
0  
0  
162,207  
155,658  
152,347  
96,992  
91,734  
0  
0  
0  
0  
0  
88,960  
88,298  
89,647  
89,351  
83,277  
3,933  
4,000  
0  
0  
0  
4,100  
46,043  
44,160  
3,568  
2,746  
201  
201  
201  
201  
201  
65,014  
17,116  
18,339  
3,873  
5,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
495,310  
494,323  
454,848  
443,322  
395,186  
119,889  
144,643  
110,739  
121,839  
95,999  
112,687  
137,441  
110,739  
119,448  
93,607  
7,202  
7,202  
0  
2,391  
2,391  
375,422  
349,680  
344,109  
321,483  
299,188  
375,422  
349,680  
344,109  
321,483  
299,188  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0