Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
701,182  
749,531  
663,020  
623,560  
559,163  
349,032  
395,837  
374,168  
362,921  
377,915  
4,812  
51,148  
35,844  
49,441  
29,792  
97,845  
108,147  
114,719  
122,592  
151,959  
170,800  
154,449  
128,722  
123,239  
125,461  
75,575  
81,145  
94,703  
67,649  
70,702  
0  
947  
179  
0  
0  
352,150  
353,694  
288,852  
260,639  
181,248  
0  
0  
0  
0  
0  
161,599  
160,938  
114,145  
96,010  
96,198  
4,316  
4,285  
4,386  
4,487  
4,588  
7,946  
6,635  
29,363  
23,147  
11,475  
116,861  
119,433  
76,725  
70,599  
201  
61,429  
62,404  
64,232  
66,396  
68,786  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
701,182  
749,531  
663,020  
623,560  
559,163  
248,872  
310,266  
227,798  
218,198  
164,893  
208,878  
270,272  
190,925  
204,601  
151,296  
39,994  
39,994  
36,873  
13,597  
13,597  
452,310  
439,265  
435,221  
405,361  
394,270  
452,310  
439,265  
435,221  
405,361  
394,270  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0