Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
746,373  
701,182  
749,531  
663,020  
623,560  
386,565  
349,032  
395,837  
374,168  
362,921  
25,486  
4,812  
51,148  
35,844  
49,441  
100,766  
97,845  
108,147  
114,719  
122,592  
183,987  
170,800  
154,449  
128,722  
123,239  
76,326  
75,575  
81,145  
94,703  
67,649  
0  
0  
947  
179  
0  
359,809  
352,150  
353,694  
288,852  
260,639  
0  
0  
0  
0  
0  
157,972  
161,599  
160,938  
114,145  
96,010  
4,209  
4,316  
4,285  
4,386  
4,487  
16,059  
7,946  
6,635  
29,363  
23,147  
120,869  
116,861  
119,433  
76,725  
70,599  
60,700  
61,429  
62,404  
64,232  
66,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
746,373  
701,182  
749,531  
663,020  
623,560  
281,085  
248,872  
310,266  
227,798  
218,198  
241,091  
208,878  
270,272  
190,925  
204,601  
39,994  
39,994  
39,994  
36,873  
13,597  
465,288  
452,310  
439,265  
435,221  
405,361  
465,288  
452,310  
439,265  
435,221  
405,361  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0