Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
623,560  
559,163  
552,820  
495,310  
494,323  
362,921  
377,915  
373,631  
333,103  
338,666  
49,441  
29,792  
26,697  
9,752  
9,609  
122,592  
151,959  
150,918  
124,776  
125,605  
123,239  
125,461  
137,384  
138,045  
141,363  
67,649  
70,702  
57,067  
60,530  
62,089  
0  
0  
1,566  
0  
0  
260,639  
181,248  
179,189  
162,207  
155,658  
0  
0  
0  
0  
0  
96,010  
96,198  
98,664  
88,960  
88,298  
4,487  
4,588  
4,306  
3,933  
4,000  
23,147  
11,475  
4,625  
4,100  
46,043  
70,599  
201  
201  
201  
201  
66,396  
68,786  
71,393  
65,014  
17,116  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
623,560  
559,163  
552,820  
495,310  
494,323  
218,198  
164,893  
168,688  
119,889  
144,643  
204,601  
151,296  
151,482  
112,687  
137,441  
13,597  
13,597  
17,205  
7,202  
7,202  
405,361  
394,270  
384,132  
375,422  
349,680  
405,361  
394,270  
384,132  
375,422  
349,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0