Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
785,151  
753,459  
701,182  
749,531  
663,020  
417,963  
391,704  
349,032  
395,837  
374,168  
21,063  
25,486  
4,812  
51,148  
35,844  
101,139  
100,766  
97,845  
108,147  
114,719  
215,362  
186,679  
170,800  
154,449  
128,722  
80,400  
78,772  
75,575  
81,145  
94,703  
0  
0  
0  
947  
179  
367,188  
361,755  
352,150  
353,694  
288,852  
0  
0  
0  
0  
0  
159,088  
157,972  
161,599  
160,938  
114,145  
4,103  
4,209  
4,316  
4,285  
4,386  
14,152  
17,276  
7,946  
6,635  
29,363  
121,598  
121,598  
116,861  
119,433  
76,725  
68,246  
60,700  
61,429  
62,404  
64,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
785,151  
753,459  
701,182  
749,531  
663,020  
276,600  
278,785  
248,872  
310,266  
227,798  
240,157  
242,343  
208,878  
270,272  
190,925  
36,442  
36,442  
39,994  
39,994  
36,873  
508,551  
474,674  
452,310  
439,265  
435,221  
508,551  
474,674  
452,310  
439,265  
435,221  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0