Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
798,041  
785,151  
753,459  
701,182  
749,531  
426,999  
417,963  
391,704  
349,032  
395,837  
38,972  
21,063  
25,486  
4,812  
51,148  
102,968  
101,139  
100,766  
97,845  
108,147  
225,382  
215,362  
186,679  
170,800  
154,449  
59,677  
80,400  
78,772  
75,575  
81,145  
0  
0  
0  
0  
947  
371,043  
367,188  
361,755  
352,150  
353,694  
0  
0  
0  
0  
0  
156,908  
159,088  
157,972  
161,599  
160,938  
5,939  
4,103  
4,209  
4,316  
4,285  
17,872  
14,152  
17,276  
7,946  
6,635  
121,561  
121,598  
121,598  
116,861  
119,433  
68,762  
68,246  
60,700  
61,429  
62,404  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
798,041  
785,151  
753,459  
701,182  
749,531  
293,772  
276,600  
278,785  
248,872  
310,266  
251,961  
240,157  
242,343  
208,878  
270,272  
41,811  
36,442  
36,442  
39,994  
39,994  
504,269  
508,551  
474,674  
452,310  
439,265  
504,269  
508,551  
474,674  
452,310  
439,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0