Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
906,539  
834,184  
759,988  
670,985  
605,885  
492,740  
385,199  
263,830  
230,427  
219,663  
373,079  
264,299  
178,061  
172,013  
163,586  
54,085  
64,343  
41,843  
14,295  
35,912  
57,649  
50,593  
32,613  
33,371  
12,392  
1,613  
2,040  
3,241  
2,246  
1,788  
6,313  
3,924  
8,072  
8,502  
5,986  
413,799  
448,985  
496,158  
440,558  
386,221  
200  
200  
0  
186  
186  
126,320  
90,645  
98,486  
101,639  
80,674  
10,108  
10,339  
10,531  
10,812  
11,093  
249,492  
316,587  
327,623  
268,476  
246,843  
17,990  
24,263  
52,374  
53,327  
44,916  
9,690  
6,951  
7,145  
6,118  
2,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
906,539  
834,184  
759,988  
670,985  
605,885  
398,799  
345,252  
284,862  
196,170  
144,842  
271,795  
221,170  
136,604  
67,161  
32,347  
127,003  
124,083  
148,259  
129,008  
112,495  
507,740  
488,931  
475,126  
474,815  
461,043  
507,740  
488,931  
475,126  
474,815  
461,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0