Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
834,184  
759,988  
670,985  
605,885  
591,582  
385,199  
263,830  
230,427  
219,663  
239,687  
264,299  
178,061  
172,013  
163,586  
189,602  
64,343  
41,843  
14,295  
35,912  
35,407  
50,593  
32,613  
33,371  
12,392  
11,247  
2,040  
3,241  
2,246  
1,788  
1,667  
3,924  
8,072  
8,502  
5,986  
1,764  
448,985  
496,158  
440,558  
386,221  
351,895  
200  
0  
186  
186  
0  
90,645  
98,486  
101,639  
80,674  
81,523  
10,339  
10,531  
10,812  
11,093  
11,452  
316,587  
327,623  
268,476  
246,843  
211,031  
24,263  
52,374  
53,327  
44,916  
44,916  
6,951  
7,145  
6,118  
2,510  
2,973  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
834,184  
759,988  
670,985  
605,885  
591,582  
345,252  
284,862  
196,170  
144,842  
118,468  
221,170  
136,604  
67,161  
32,347  
20,500  
124,083  
148,259  
129,008  
112,495  
97,968  
488,931  
475,126  
474,815  
461,043  
473,114  
488,931  
475,126  
474,815  
461,043  
473,114  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0