Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
759,988  
670,985  
605,885  
591,582  
592,869  
263,830  
230,427  
219,663  
239,687  
243,614  
178,061  
172,013  
163,586  
189,602  
190,515  
41,843  
14,295  
35,912  
35,407  
41,052  
32,613  
33,371  
12,392  
11,247  
8,705  
3,241  
2,246  
1,788  
1,667  
1,637  
8,072  
8,502  
5,986  
1,764  
1,705  
496,158  
440,558  
386,221  
351,895  
349,255  
0  
186  
186  
0  
193  
98,486  
101,639  
80,674  
81,523  
65,643  
10,531  
10,812  
11,093  
11,452  
11,812  
327,623  
268,476  
246,843  
211,031  
221,448  
52,374  
53,327  
44,916  
44,916  
44,916  
7,145  
6,118  
2,510  
2,973  
2,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
2,473  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
759,988  
670,985  
605,885  
591,582  
592,869  
284,862  
196,170  
144,842  
118,468  
125,201  
136,604  
67,161  
32,347  
20,500  
27,459  
148,259  
129,008  
112,495  
97,968  
97,742  
475,126  
474,815  
461,043  
473,114  
454,480  
475,126  
474,815  
461,043  
473,114  
454,480  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
13,187