Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,023,290  
966,949  
844,077  
802,662  
788,268  
569,456  
550,361  
439,166  
348,032  
325,888  
375,229  
418,187  
295,379  
272,255  
223,257  
140,085  
82,719  
95,837  
28,075  
54,369  
47,432  
42,595  
40,944  
40,350  
39,947  
1,580  
1,263  
1,263  
2,011  
2,039  
5,130  
5,597  
5,743  
5,341  
6,276  
453,835  
416,588  
404,911  
454,630  
462,381  
125,009  
122,058  
117,012  
141,523  
217  
127,422  
122,444  
125,552  
127,902  
126,791  
8,701  
9,015  
9,329  
9,642  
9,705  
149,400  
139,630  
128,763  
151,040  
183,056  
9,789  
9,898  
9,898  
9,098  
129,163  
33,513  
13,543  
14,357  
15,424  
13,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,023,290  
966,949  
844,077  
802,662  
788,268  
345,530  
310,459  
285,503  
269,059  
264,710  
273,987  
238,947  
198,339  
177,367  
173,198  
71,543  
71,511  
87,164  
91,692  
91,512  
677,760  
656,490  
558,574  
533,603  
523,558  
677,760  
656,490  
558,574  
533,603  
523,558  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0