Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
670,985  
605,885  
591,582  
592,869  
590,619  
230,427  
219,663  
239,687  
243,614  
251,686  
172,013  
163,586  
189,602  
190,515  
207,776  
14,295  
35,912  
35,407  
41,052  
31,052  
33,371  
12,392  
11,247  
8,705  
10,792  
2,246  
1,788  
1,667  
1,637  
1,558  
8,502  
5,986  
1,764  
1,705  
508  
440,558  
386,221  
351,895  
349,255  
338,933  
186  
186  
0  
193  
193  
101,639  
80,674  
81,523  
65,643  
59,449  
10,812  
11,093  
11,452  
11,812  
11,887  
268,476  
246,843  
211,031  
221,448  
215,845  
53,327  
44,916  
44,916  
44,916  
45,675  
6,118  
2,510  
2,973  
2,770  
3,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
2,473  
2,664  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
670,985  
605,885  
591,582  
592,869  
590,619  
196,170  
144,842  
118,468  
125,201  
123,335  
67,161  
32,347  
20,500  
27,459  
33,967  
129,008  
112,495  
97,968  
97,742  
89,369  
474,815  
461,043  
473,114  
454,480  
454,513  
474,815  
461,043  
473,114  
454,480  
454,513  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
13,187  
12,770