Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
788,268  
832,184  
906,539  
834,184  
759,988  
325,888  
443,733  
492,740  
385,199  
263,830  
223,257  
330,954  
373,079  
264,299  
178,061  
54,369  
47,648  
54,085  
64,343  
41,843  
39,947  
57,937  
57,649  
50,593  
32,613  
2,039  
1,892  
1,613  
2,040  
3,241  
6,276  
5,301  
6,313  
3,924  
8,072  
462,381  
388,451  
413,799  
448,985  
496,158  
217  
0  
200  
200  
0  
126,791  
125,866  
126,320  
90,645  
98,486  
9,705  
9,812  
10,108  
10,339  
10,531  
183,056  
208,286  
249,492  
316,587  
327,623  
129,163  
31,796  
17,990  
24,263  
52,374  
13,448  
12,690  
9,690  
6,951  
7,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
788,268  
832,184  
906,539  
834,184  
759,988  
264,710  
313,249  
398,799  
345,252  
284,862  
173,198  
221,975  
271,795  
221,170  
136,604  
91,512  
91,274  
127,003  
124,083  
148,259  
523,558  
518,935  
507,740  
488,931  
475,126  
523,558  
518,935  
507,740  
488,931  
475,126  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0