Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
802,662  
788,268  
832,184  
906,539  
834,184  
348,032  
325,888  
443,733  
492,740  
385,199  
272,255  
223,257  
330,954  
373,079  
264,299  
28,075  
54,369  
47,648  
54,085  
64,343  
40,350  
39,947  
57,937  
57,649  
50,593  
2,011  
2,039  
1,892  
1,613  
2,040  
5,341  
6,276  
5,301  
6,313  
3,924  
454,630  
462,381  
388,451  
413,799  
448,985  
141,523  
217  
0  
200  
200  
127,902  
126,791  
125,866  
126,320  
90,645  
9,642  
9,705  
9,812  
10,108  
10,339  
151,040  
183,056  
208,286  
249,492  
316,587  
9,098  
129,163  
31,796  
17,990  
24,263  
15,424  
13,448  
12,690  
9,690  
6,951  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
802,662  
788,268  
832,184  
906,539  
834,184  
269,059  
264,710  
313,249  
398,799  
345,252  
177,367  
173,198  
221,975  
271,795  
221,170  
91,692  
91,512  
91,274  
127,003  
124,083  
533,603  
523,558  
518,935  
507,740  
488,931  
533,603  
523,558  
518,935  
507,740  
488,931  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0