Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,850  
118,947  
117,621  
130,926  
127,888  
112,405  
106,600  
104,587  
119,214  
116,494  
3,100  
2,270  
2,179  
2,864  
3,278  
0  
0  
0  
0  
0  
83,693  
81,268  
69,211  
79,705  
88,551  
25,458  
23,062  
32,358  
36,258  
24,660  
154  
0  
839  
387  
5  
12,445  
12,347  
13,034  
11,712  
11,393  
0  
0  
0  
0  
0  
12,445  
12,347  
13,034  
11,712  
11,393  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,850  
118,947  
117,621  
130,926  
127,888  
67,524  
61,675  
60,327  
73,352  
71,349  
67,524  
61,675  
60,327  
73,352  
71,349  
0  
0  
0  
0  
0  
57,325  
57,272  
57,294  
57,574  
56,539  
57,325  
57,272  
57,294  
57,574  
56,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0