Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
121,192  
124,850  
118,947  
117,621  
130,926  
109,415  
112,405  
106,600  
104,587  
119,214  
2,329  
3,100  
2,270  
2,179  
2,864  
0  
0  
0  
0  
0  
84,255  
83,693  
81,268  
69,211  
79,705  
22,657  
25,458  
23,062  
32,358  
36,258  
173  
154  
0  
839  
387  
11,777  
12,445  
12,347  
13,034  
11,712  
0  
0  
0  
0  
0  
11,777  
12,445  
12,347  
13,034  
11,712  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
121,192  
124,850  
118,947  
117,621  
130,926  
66,324  
67,524  
61,675  
60,327  
73,352  
66,324  
67,524  
61,675  
60,327  
73,352  
0  
0  
0  
0  
0  
54,868  
57,325  
57,272  
57,294  
57,574  
54,868  
57,325  
57,272  
57,294  
57,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0