Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,553  
133,448  
121,192  
124,850  
118,947  
124,822  
122,328  
109,415  
112,405  
106,600  
8,822  
9,439  
2,329  
3,100  
2,270  
0  
0  
0  
0  
0  
99,334  
90,744  
84,255  
83,693  
81,268  
16,391  
22,145  
22,657  
25,458  
23,062  
275  
0  
173  
154  
0  
10,731  
11,120  
11,777  
12,445  
12,347  
0  
0  
0  
0  
0  
10,731  
11,120  
11,777  
12,445  
12,347  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,553  
133,448  
121,192  
124,850  
118,947  
79,032  
77,372  
66,324  
67,524  
61,675  
79,032  
77,372  
66,324  
67,524  
61,675  
0  
0  
0  
0  
0  
56,520  
56,076  
54,868  
57,325  
57,272  
56,520  
56,076  
54,868  
57,325  
57,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0