Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,621  
130,926  
127,888  
132,200  
132,126  
104,587  
119,214  
116,494  
121,229  
120,588  
2,179  
2,864  
3,278  
8,518  
6,342  
0  
0  
0  
0  
0  
69,211  
79,705  
88,551  
90,099  
91,248  
32,358  
36,258  
24,660  
22,597  
22,976  
839  
387  
5  
15  
21  
13,034  
11,712  
11,393  
10,971  
11,538  
0  
0  
0  
0  
0  
13,034  
11,712  
11,393  
10,971  
11,538  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,621  
130,926  
127,888  
132,200  
132,126  
60,327  
73,352  
71,349  
72,977  
74,209  
60,327  
73,352  
71,349  
72,977  
74,209  
0  
0  
0  
0  
0  
57,294  
57,574  
56,539  
59,223  
57,916  
57,294  
57,574  
56,539  
59,223  
57,916  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0