Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
127,888  
132,200  
132,126  
132,100  
118,587  
116,494  
121,229  
120,588  
119,936  
105,877  
3,278  
8,518  
6,342  
8,021  
1,320  
0  
0  
0  
0  
0  
88,551  
90,099  
91,248  
91,052  
87,941  
24,660  
22,597  
22,976  
20,541  
16,611  
5  
15  
21  
322  
5  
11,393  
10,971  
11,538  
12,164  
12,711  
0  
0  
0  
0  
0  
11,393  
10,971  
11,538  
12,164  
12,711  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
127,888  
132,200  
132,126  
132,100  
118,587  
71,349  
72,977  
74,209  
76,354  
65,338  
71,349  
72,977  
74,209  
76,354  
65,338  
0  
0  
0  
0  
0  
56,539  
59,223  
57,916  
55,746  
53,249  
56,539  
59,223  
57,916  
55,746  
53,249  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0