Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,126  
132,100  
118,587  
125,296  
121,061  
120,588  
119,936  
105,877  
112,020  
107,400  
6,342  
8,021  
1,320  
8,329  
2,918  
0  
0  
0  
0  
0  
91,248  
91,052  
87,941  
87,316  
79,799  
22,976  
20,541  
16,611  
15,124  
24,283  
21  
322  
5  
1,250  
401  
11,538  
12,164  
12,711  
13,276  
13,660  
0  
0  
0  
0  
0  
11,538  
12,164  
12,711  
13,276  
13,660  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,126  
132,100  
118,587  
125,296  
121,061  
74,209  
76,354  
65,338  
73,886  
67,962  
74,209  
76,354  
65,338  
73,886  
67,328  
0  
0  
0  
0  
634  
57,916  
55,746  
53,249  
51,409  
53,098  
57,916  
55,746  
53,249  
51,409  
53,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0