Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
794,057  
799,091  
792,258  
761,632  
668,500  
288,451  
337,176  
398,298  
426,386  
351,525  
26,874  
16,800  
11,235  
11,514  
34,380  
156,300  
214,350  
226,900  
299,525  
211,200  
38,054  
38,705  
55,051  
66,275  
67,449  
60,501  
57,303  
98,095  
46,104  
38,134  
6,722  
10,018  
7,016  
2,968  
363  
505,606  
461,915  
393,960  
335,246  
316,976  
0  
0  
0  
0  
0  
292,051  
281,658  
255,453  
264,571  
252,600  
0  
0  
0  
0  
0  
126,922  
137,075  
51,874  
27,492  
21,193  
86,633  
43,183  
86,633  
43,183  
43,183  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
794,057  
799,091  
792,258  
761,632  
668,500  
91,151  
85,328  
121,373  
128,839  
82,385  
85,175  
79,352  
115,239  
128,839  
75,937  
5,976  
5,976  
6,133  
0  
6,448  
702,906  
713,763  
670,885  
632,793  
586,115  
702,906  
713,763  
670,885  
632,793  
586,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0