Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
799,091  
792,258  
761,632  
668,500  
621,962  
337,176  
398,298  
426,386  
351,525  
304,762  
16,800  
11,235  
11,514  
34,380  
104,131  
214,350  
226,900  
299,525  
211,200  
20,500  
38,705  
55,051  
66,275  
67,449  
141,764  
57,303  
98,095  
46,104  
38,134  
37,897  
10,018  
7,016  
2,968  
363  
470  
461,915  
393,960  
335,246  
316,976  
317,200  
0  
0  
0  
0  
0  
281,658  
255,453  
264,571  
252,600  
254,966  
0  
0  
0  
0  
0  
137,075  
51,874  
27,492  
21,193  
21,751  
43,183  
86,633  
43,183  
43,183  
40,483  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
799,091  
792,258  
761,632  
668,500  
621,962  
85,328  
121,373  
128,839  
82,385  
78,188  
79,352  
115,239  
128,839  
75,937  
71,897  
5,976  
6,133  
0  
6,448  
6,291  
713,763  
670,885  
632,793  
586,115  
543,775  
713,763  
670,885  
632,793  
586,115  
543,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0