Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,696,848  
13,040,549  
12,091,776  
11,062,861  
10,841,803  
1,486,163  
1,586,832  
1,571,431  
1,519,549  
1,566,660  
167,355  
183,435  
217,563  
184,898  
265,025  
176,300  
121,300  
196,300  
181,300  
171,300  
761,374  
947,062  
836,850  
833,478  
812,256  
374,980  
327,305  
311,499  
309,894  
313,131  
6,153  
7,730  
9,220  
9,979  
4,948  
12,210,685  
11,453,717  
10,520,344  
9,543,312  
9,275,143  
13,763  
13,775  
13,763  
13,788  
13,790  
4,298,310  
4,254,955  
4,095,223  
3,995,591  
3,862,432  
0  
0  
0  
0  
0  
7,195,645  
6,493,520  
5,780,575  
5,139,515  
5,018,018  
653,415  
640,099  
577,400  
334,977  
320,076  
49,553  
51,369  
53,383  
59,441  
60,827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,696,848  
13,040,549  
12,091,776  
11,062,861  
10,841,803  
9,475,558  
9,054,620  
8,353,984  
7,603,885  
7,423,152  
1,475,918  
1,519,200  
1,505,417  
1,343,947  
1,384,343  
7,999,641  
7,535,420  
6,848,567  
6,259,938  
6,038,808  
4,221,290  
3,985,929  
3,737,792  
3,458,976  
3,418,651  
4,220,689  
3,985,301  
3,737,164  
3,458,348  
3,418,023  
600  
628  
628  
628  
628  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0