Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,517,568  
13,696,848  
13,040,549  
12,091,776  
11,062,861  
1,739,619  
1,486,163  
1,586,832  
1,571,431  
1,519,549  
294,403  
167,355  
183,435  
217,563  
184,898  
233,300  
176,300  
121,300  
196,300  
181,300  
788,146  
761,374  
947,062  
836,850  
833,478  
413,446  
374,980  
327,305  
311,499  
309,894  
10,323  
6,153  
7,730  
9,220  
9,979  
12,777,949  
12,210,685  
11,453,717  
10,520,344  
9,543,312  
13,763  
13,763  
13,775  
13,763  
13,788  
4,219,971  
4,298,310  
4,254,955  
4,095,223  
3,995,591  
0  
0  
0  
0  
0  
7,819,790  
7,195,645  
6,493,520  
5,780,575  
5,139,515  
667,755  
653,415  
640,099  
577,400  
334,977  
56,671  
49,553  
51,369  
53,383  
59,441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,517,568  
13,696,848  
13,040,549  
12,091,776  
11,062,861  
10,233,729  
9,475,558  
9,054,620  
8,353,984  
7,603,885  
1,364,126  
1,475,918  
1,519,200  
1,505,417  
1,343,947  
8,869,602  
7,999,641  
7,535,420  
6,848,567  
6,259,938  
4,283,840  
4,221,290  
3,985,929  
3,737,792  
3,458,976  
4,283,239  
4,220,689  
3,985,301  
3,737,164  
3,458,348  
600  
600  
628  
628  
628  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0