Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,091,776  
11,062,861  
10,841,803  
10,143,345  
9,357,717  
1,571,431  
1,519,549  
1,566,660  
1,896,739  
1,381,459  
217,563  
184,898  
265,025  
332,279  
165,366  
196,300  
181,300  
171,300  
218,300  
174,300  
836,850  
833,478  
812,256  
1,057,691  
735,034  
311,499  
309,894  
313,131  
280,962  
293,897  
9,220  
9,979  
4,948  
7,508  
12,862  
10,520,344  
9,543,312  
9,275,143  
8,246,606  
7,976,258  
13,763  
13,788  
13,790  
15,374  
15,172  
4,095,223  
3,995,591  
3,862,432  
3,817,808  
3,863,394  
0  
0  
0  
0  
0  
5,780,575  
5,139,515  
5,018,018  
4,042,778  
3,715,549  
577,400  
334,977  
320,076  
309,244  
329,744  
53,383  
59,441  
60,827  
61,401  
52,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,091,776  
11,062,861  
10,841,803  
10,143,345  
9,357,717  
8,353,984  
7,603,885  
7,423,152  
6,909,558  
6,204,125  
1,505,417  
1,343,947  
1,384,343  
1,408,659  
1,232,558  
6,848,567  
6,259,938  
6,038,808  
5,500,899  
4,971,568  
3,737,792  
3,458,976  
3,418,651  
3,233,787  
3,153,592  
3,737,164  
3,458,348  
3,418,023  
3,232,932  
3,152,853  
628  
628  
628  
855  
738  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0