Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,800,487  
1,854,125  
1,704,418  
1,748,081  
1,660,633  
1,239,837  
1,590,727  
1,550,437  
1,594,560  
1,507,209  
380,776  
117,958  
286,582  
146,799  
215,753  
132,522  
303,803  
1,236,299  
0  
0  
723,450  
1,165,667  
24,902  
1,445,247  
1,288,868  
0  
0  
0  
0  
0  
3,088  
3,298  
2,654  
2,514  
2,587  
560,650  
263,398  
153,981  
153,520  
153,424  
0  
0  
0  
0  
0  
4,853  
5,171  
5,381  
5,430  
2,198  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
299  
299  
0  
3,646  
484,738  
230,065  
119,838  
119,838  
119,838  
70,909  
27,863  
28,463  
28,252  
27,743  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,800,487  
1,854,125  
1,704,418  
1,748,081  
1,660,633  
226,567  
306,052  
187,754  
246,210  
190,536  
226,567  
306,052  
187,754  
246,210  
190,536  
0  
0  
0  
0  
0  
1,573,920  
1,548,072  
1,516,664  
1,501,871  
1,470,097  
1,573,920  
1,548,072  
1,516,664  
1,501,871  
1,470,097  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0