Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,927,028  
3,281,995  
3,854,404  
5,670,640  
2,102,930  
2,547,413  
2,828,787  
3,400,448  
5,207,452  
1,649,005  
2,545,264  
2,826,726  
3,397,950  
5,205,089  
1,647,689  
2,149  
2,061  
2,498  
2,363  
1,316  
379,615  
453,208  
453,956  
463,189  
453,924  
305,747  
381,661  
376,979  
383,160  
372,541  
16,648  
11,196  
12,566  
13,814  
4,120  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,903  
57,220  
60,351  
64,411  
66,214  
63,359  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,927,028  
3,281,995  
3,854,404  
5,670,640  
2,102,930  
1,235,151  
1,553,067  
2,103,829  
3,934,617  
405,099  
914,489  
1,235,693  
1,792,319  
3,922,930  
394,446  
320,662  
317,374  
311,510  
11,686  
10,653  
1,691,877  
1,728,928  
1,750,575  
1,736,024  
1,697,830  
1,691,877  
1,728,928  
1,750,575  
1,736,024  
1,697,830  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0