Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,102,930  
1,950,152  
1,855,408  
1,800,487  
1,854,125  
1,649,005  
1,502,585  
1,409,992  
1,239,837  
1,590,727  
1,647,689  
1,500,201  
1,407,006  
1,236,748  
1,587,429  
1,316  
2,384  
2,986  
3,088  
3,298  
453,924  
447,566  
445,416  
560,650  
263,398  
372,541  
378,546  
372,716  
484,738  
230,065  
4,120  
4,168  
4,615  
4,853  
5,171  
0  
0  
0  
0  
0  
13,903  
150  
150  
150  
299  
372,541  
378,546  
372,716  
484,738  
230,065  
63,359  
64,703  
67,935  
70,909  
27,863  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,102,930  
1,950,152  
1,855,408  
1,800,487  
1,854,125  
405,099  
295,332  
230,566  
226,567  
306,052  
394,446  
287,636  
224,714  
226,567  
306,052  
10,653  
7,696  
5,853  
0  
0  
1,697,830  
1,654,819  
1,624,842  
1,573,920  
1,548,072  
1,697,830  
1,654,819  
1,624,842  
1,573,920  
1,548,072  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0