Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,696,795  
1,748,081  
1,660,633  
2,107,292  
1,945,443  
1,549,778  
1,594,560  
1,507,209  
1,908,627  
1,749,781  
278,625  
146,799  
215,753  
810,644  
661,321  
0  
0  
0  
345,329  
294,464  
1,269,167  
1,445,247  
1,288,868  
751,125  
789,187  
0  
0  
0  
52  
0  
1,986  
2,514  
2,587  
1,478  
4,810  
147,017  
153,520  
153,424  
198,664  
195,662  
0  
0  
0  
0  
0  
3,083  
5,430  
2,198  
2,947  
3,532  
0  
0  
0  
0  
0  
299  
0  
3,646  
0  
0  
119,838  
119,838  
119,838  
166,122  
166,122  
23,796  
28,252  
27,743  
29,595  
26,008  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,696,795  
1,748,081  
1,660,633  
2,107,292  
1,945,443  
183,002  
246,210  
190,536  
656,123  
526,599  
183,002  
246,210  
190,536  
656,123  
526,599  
0  
0  
0  
0  
0  
1,513,793  
1,501,871  
1,470,097  
1,451,168  
1,418,844  
1,513,793  
1,501,871  
1,470,097  
1,451,168  
1,418,844  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0