Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,950,152  
1,855,408  
1,800,487  
1,854,125  
1,704,418  
1,502,585  
1,409,992  
1,239,837  
1,590,727  
1,550,437  
1,500,201  
1,407,006  
1,236,748  
1,587,429  
1,547,783  
2,384  
2,986  
3,088  
3,298  
2,654  
447,566  
445,416  
560,650  
263,398  
153,981  
378,546  
372,716  
484,738  
230,065  
119,838  
4,168  
4,615  
4,853  
5,171  
5,381  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
150  
150  
299  
299  
378,546  
372,716  
484,738  
230,065  
119,838  
64,703  
67,935  
70,909  
27,863  
28,463  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,950,152  
1,855,408  
1,800,487  
1,854,125  
1,704,418  
295,332  
230,566  
226,567  
306,052  
187,754  
287,636  
224,714  
226,567  
306,052  
187,754  
7,696  
5,853  
0  
0  
0  
1,654,819  
1,624,842  
1,573,920  
1,548,072  
1,516,664  
1,654,819  
1,624,842  
1,573,920  
1,548,072  
1,516,664  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0