Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,281,995  
3,854,404  
5,670,640  
2,102,930  
1,950,152  
2,828,787  
3,400,448  
5,207,452  
1,649,005  
1,502,585  
2,826,726  
3,397,950  
5,205,089  
1,647,689  
1,500,201  
2,061  
2,498  
2,363  
1,316  
2,384  
453,208  
453,956  
463,189  
453,924  
447,566  
381,661  
376,979  
383,160  
372,541  
378,546  
11,196  
12,566  
13,814  
4,120  
4,168  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,903  
150  
60,351  
64,411  
66,214  
63,359  
64,703  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,281,995  
3,854,404  
5,670,640  
2,102,930  
1,950,152  
1,553,067  
2,103,829  
3,934,617  
405,099  
295,332  
1,235,693  
1,792,319  
3,922,930  
394,446  
287,636  
317,374  
311,510  
11,686  
10,653  
7,696  
1,728,928  
1,750,575  
1,736,024  
1,697,830  
1,654,819  
1,728,928  
1,750,575  
1,736,024  
1,697,830  
1,654,819  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0