Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,854,404  
5,670,640  
2,102,930  
1,950,152  
1,855,408  
3,400,448  
5,207,452  
1,649,005  
1,502,585  
1,409,992  
3,397,950  
5,205,089  
1,647,689  
1,500,201  
1,407,006  
2,498  
2,363  
1,316  
2,384  
2,986  
453,956  
463,189  
453,924  
447,566  
445,416  
376,979  
383,160  
372,541  
378,546  
372,716  
12,566  
13,814  
4,120  
4,168  
4,615  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,903  
150  
150  
64,411  
66,214  
63,359  
64,703  
67,935  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,854,404  
5,670,640  
2,102,930  
1,950,152  
1,855,408  
2,103,829  
3,934,617  
405,099  
295,332  
230,566  
1,792,319  
3,922,930  
394,446  
287,636  
224,714  
311,510  
11,686  
10,653  
7,696  
5,853  
1,750,575  
1,736,024  
1,697,830  
1,654,819  
1,624,842  
1,750,575  
1,736,024  
1,697,830  
1,654,819  
1,624,842  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0