Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,855,408  
1,800,487  
1,854,125  
1,704,418  
1,748,081  
1,409,992  
1,239,837  
1,590,727  
1,550,437  
1,594,560  
1,407,006  
1,236,748  
1,587,429  
1,547,783  
1,592,046  
445,416  
560,650  
263,398  
153,981  
153,520  
372,716  
484,738  
230,065  
119,838  
119,838  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,855,408  
1,800,487  
1,854,125  
1,704,418  
1,748,081  
230,566  
226,567  
306,052  
187,754  
246,210  
224,714  
226,567  
306,052  
187,754  
246,210  
5,853  
0  
0  
0  
0  
1,624,842  
1,573,920  
1,548,072  
1,516,664  
1,501,871  
1,624,842  
1,573,920  
1,548,072  
1,516,664  
1,501,871  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0