Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,581,928  
99,329,566  
91,368,136  
85,786,019  
82,903,252  
54,956,439  
55,138,527  
44,422,678  
40,745,187  
37,021,483  
5,920,947  
11,230,686  
3,792,799  
3,392,841  
4,522,704  
38,519,461  
34,616,940  
30,661,243  
29,312,408  
25,606,184  
6,572,730  
5,932,455  
6,684,163  
5,628,278  
4,651,465  
151,646  
154,158  
145,090  
143,003  
132,408  
583,663  
608,907  
598,138  
569,440  
499,975  
3,207,992  
2,595,382  
2,541,245  
1,699,217  
1,608,747  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
45,625,489  
44,191,038  
46,945,457  
45,040,832  
45,881,769  
73,451  
74,622  
73,309  
62,174  
65,682  
1,634,705  
1,628,207  
1,648,589  
1,618,461  
1,638,520  
45,389  
45,389  
45,389  
45,389  
45,389  
425,721  
446,757  
456,615  
436,436  
440,490  
43,067,347  
41,601,827  
44,324,626  
42,463,259  
43,277,315  
378,876  
394,237  
396,929  
415,113  
414,373  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,581,928  
99,329,566  
91,368,136  
85,786,019  
82,903,252  
84,639,359  
84,420,240  
76,896,871  
71,622,829  
68,250,816  
20,814,127  
25,506,264  
22,149,110  
20,727,075  
20,580,060  
0  
0  
0  
0  
0  
456,892  
154,105  
140,982  
132,361  
123,932  
63,368,340  
58,759,872  
54,606,779  
50,763,392  
47,546,824  
15,942,568  
14,909,325  
14,471,264  
14,163,190  
14,652,436  
15,942,568  
14,909,325  
14,471,264  
14,163,190  
14,652,436  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0