Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,364,240  
62,677,304  
58,596,329  
53,533,833  
50,791,920  
24,450,278  
23,787,155  
22,705,631  
25,070,493  
24,503,348  
2,719,677  
4,120,801  
2,251,973  
3,468,893  
2,176,890  
15,868,026  
14,211,933  
15,375,367  
15,898,055  
17,151,051  
4,200,922  
3,767,981  
3,537,183  
3,860,318  
3,410,919  
87,549  
96,285  
101,618  
224,710  
190,697  
429,371  
493,776  
419,411  
427,870  
370,167  
1,144,734  
1,096,379  
1,020,079  
1,190,647  
1,203,624  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
39,913,962  
38,890,149  
35,890,698  
28,463,340  
26,288,572  
56,789  
38,862  
39,762  
38,862  
38,862  
1,647,907  
1,653,990  
1,678,492  
1,663,195  
1,690,319  
23,449  
23,449  
23,449  
23,449  
23,449  
215,405  
215,573  
190,005  
215,033  
201,753  
37,858,082  
36,836,080  
33,850,875  
26,408,487  
24,220,467  
112,330  
122,195  
108,116  
114,315  
113,721  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
39,216  
35,225  
36,213  
32,330  
27,805  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,364,240  
62,677,304  
58,596,329  
53,533,833  
50,791,920  
51,049,276  
49,140,948  
45,401,272  
40,547,191  
38,033,263  
12,864,411  
12,820,894  
10,867,214  
7,455,028  
6,655,467  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
91,014  
83,199  
79,923  
85,540  
75,425  
38,093,851  
36,236,855  
34,454,136  
33,006,623  
31,302,370  
13,314,965  
13,536,357  
13,195,057  
12,986,642  
12,758,657  
13,314,965  
13,536,357  
13,195,057  
12,986,642  
12,758,657  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0