Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
73,078,645  
67,391,356  
64,364,240  
62,677,304  
58,596,329  
29,515,088  
25,666,912  
24,450,278  
23,787,155  
22,705,631  
2,878,215  
2,590,517  
2,719,677  
4,120,801  
2,251,973  
20,167,225  
17,128,767  
15,868,026  
14,211,933  
15,375,367  
4,485,246  
4,107,497  
4,200,922  
3,767,981  
3,537,183  
119,781  
80,515  
87,549  
96,285  
101,618  
522,011  
435,204  
429,371  
493,776  
419,411  
1,342,608  
1,324,413  
1,144,734  
1,096,379  
1,020,079  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
43,563,557  
41,724,444  
39,913,962  
38,890,149  
35,890,698  
65,772  
46,435  
56,789  
38,862  
39,762  
1,657,042  
1,642,265  
1,647,907  
1,653,990  
1,678,492  
23,449  
23,449  
23,449  
23,449  
23,449  
222,814  
235,374  
215,405  
215,573  
190,005  
41,422,191  
39,630,597  
37,858,082  
36,836,080  
33,850,875  
172,289  
146,325  
112,330  
122,195  
108,116  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
50,525  
43,560  
39,216  
35,225  
36,213  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
73,078,645  
67,391,356  
64,364,240  
62,677,304  
58,596,329  
59,164,152  
53,787,035  
51,049,276  
49,140,948  
45,401,272  
16,431,025  
13,220,932  
12,864,411  
12,820,894  
10,867,214  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108,101  
98,914  
91,014  
83,199  
79,923  
42,625,026  
40,467,189  
38,093,851  
36,236,855  
34,454,136  
13,914,493  
13,604,321  
13,314,965  
13,536,357  
13,195,057  
13,914,493  
13,604,321  
13,314,965  
13,536,357  
13,195,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0