Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,783,172  
82,903,252  
75,107,586  
73,078,645  
67,391,356  
40,748,798  
37,021,483  
30,561,636  
29,515,088  
25,666,912  
3,392,841  
4,522,704  
1,462,002  
2,878,215  
2,590,517  
29,312,517  
25,606,184  
22,180,455  
20,167,225  
17,128,767  
5,631,930  
4,651,465  
4,837,115  
4,485,246  
4,107,497  
143,003  
132,408  
143,820  
119,781  
80,515  
569,290  
499,975  
453,108  
522,011  
435,204  
1,699,217  
1,608,747  
1,485,135  
1,342,608  
1,324,413  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
45,034,374  
45,881,769  
44,545,950  
43,563,557  
41,724,444  
62,174  
65,682  
63,488  
65,772  
46,435  
1,618,461  
1,638,520  
1,659,038  
1,657,042  
1,642,265  
45,389  
45,389  
23,449  
23,449  
23,449  
436,586  
440,490  
214,573  
222,814  
235,374  
42,456,651  
43,277,315  
42,169,322  
41,422,191  
39,630,597  
415,113  
414,373  
416,080  
172,289  
146,325  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
53,973  
59,639  
54,377  
50,525  
43,560  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,783,172  
82,903,252  
75,107,586  
73,078,645  
67,391,356  
71,644,127  
68,250,816  
61,038,749  
59,164,152  
53,787,035  
20,748,374  
20,580,060  
15,588,306  
16,431,025  
13,220,932  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
132,361  
123,932  
115,219  
108,101  
98,914  
50,763,392  
47,546,824  
45,335,224  
42,625,026  
40,467,189  
14,139,045  
14,652,436  
14,068,837  
13,914,493  
13,604,321  
14,139,045  
14,652,436  
14,068,837  
13,914,493  
13,604,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0