Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
91,368,136  
85,786,019  
82,903,252  
75,107,586  
73,078,645  
44,422,678  
40,745,187  
37,021,483  
30,561,636  
29,515,088  
3,792,799  
3,392,841  
4,522,704  
1,462,002  
2,878,215  
30,661,243  
29,312,408  
25,606,184  
22,180,455  
20,167,225  
6,684,163  
5,628,278  
4,651,465  
4,837,115  
4,485,246  
145,090  
143,003  
132,408  
143,820  
119,781  
598,138  
569,440  
499,975  
453,108  
522,011  
2,541,245  
1,699,217  
1,608,747  
1,485,135  
1,342,608  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
46,945,457  
45,040,832  
45,881,769  
44,545,950  
43,563,557  
73,309  
62,174  
65,682  
63,488  
65,772  
1,648,589  
1,618,461  
1,638,520  
1,659,038  
1,657,042  
45,389  
45,389  
45,389  
23,449  
23,449  
456,615  
436,436  
440,490  
214,573  
222,814  
44,324,626  
42,463,259  
43,277,315  
42,169,322  
41,422,191  
396,929  
415,113  
414,373  
416,080  
172,289  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
52,773  
53,973  
59,639  
54,377  
50,525  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
91,368,136  
85,786,019  
82,903,252  
75,107,586  
73,078,645  
76,896,871  
71,622,829  
68,250,816  
61,038,749  
59,164,152  
22,149,110  
20,727,075  
20,580,060  
15,588,306  
16,431,025  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
140,982  
132,361  
123,932  
115,219  
108,101  
54,606,779  
50,763,392  
47,546,824  
45,335,224  
42,625,026  
14,471,264  
14,163,190  
14,652,436  
14,068,837  
13,914,493  
14,471,264  
14,163,190  
14,652,436  
14,068,837  
13,914,493  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0