Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
113,768,692  
100,983,739  
100,581,928  
99,329,566  
91,391,517  
69,981,375  
54,557,387  
54,956,439  
55,138,527  
44,952,010  
2,159,413  
3,065,954  
5,920,947  
11,230,686  
3,789,197  
55,408,375  
40,354,648  
38,519,461  
34,616,940  
31,154,635  
8,194,444  
7,118,825  
6,572,730  
5,932,455  
6,915,015  
149,913  
154,206  
151,646  
154,158  
144,572  
702,000  
639,580  
583,663  
608,907  
603,936  
3,367,231  
3,224,174  
3,207,992  
2,595,382  
2,344,655  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
43,787,317  
46,426,352  
45,625,489  
44,191,038  
46,439,507  
62,807  
69,893  
73,451  
74,622  
75,859  
1,663,016  
1,595,874  
1,634,705  
1,628,207  
1,657,411  
45,389  
45,389  
45,389  
45,389  
45,389  
629,322  
646,489  
425,721  
446,757  
445,367  
40,971,026  
43,635,111  
43,067,347  
41,601,827  
43,820,854  
415,756  
433,597  
378,876  
394,237  
394,627  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
113,768,692  
100,983,739  
100,581,928  
99,329,566  
91,391,517  
98,333,431  
85,691,041  
84,639,359  
84,420,240  
76,932,561  
26,361,340  
17,806,093  
20,814,127  
25,506,264  
22,284,440  
0  
0  
0  
0  
0  
638,063  
606,813  
456,892  
154,105  
138,497  
71,334,028  
67,278,134  
63,368,340  
58,759,872  
54,509,625  
15,435,261  
15,292,699  
15,942,568  
14,909,325  
14,458,956  
15,435,261  
15,292,699  
15,942,568  
14,909,325  
14,458,956  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0