Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,983,739  
100,581,928  
99,329,566  
91,368,136  
85,786,019  
54,557,387  
54,956,439  
55,138,527  
44,422,678  
40,745,187  
3,065,954  
5,920,947  
11,230,686  
3,792,799  
3,392,841  
40,354,648  
38,519,461  
34,616,940  
30,661,243  
29,312,408  
7,118,825  
6,572,730  
5,932,455  
6,684,163  
5,628,278  
154,206  
151,646  
154,158  
145,090  
143,003  
639,580  
583,663  
608,907  
598,138  
569,440  
3,224,174  
3,207,992  
2,595,382  
2,541,245  
1,699,217  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
46,426,352  
45,625,489  
44,191,038  
46,945,457  
45,040,832  
69,893  
73,451  
74,622  
73,309  
62,174  
1,595,874  
1,634,705  
1,628,207  
1,648,589  
1,618,461  
45,389  
45,389  
45,389  
45,389  
45,389  
646,489  
425,721  
446,757  
456,615  
436,436  
43,635,111  
43,067,347  
41,601,827  
44,324,626  
42,463,259  
433,597  
378,876  
394,237  
396,929  
415,113  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,983,739  
100,581,928  
99,329,566  
91,368,136  
85,786,019  
85,691,041  
84,639,359  
84,420,240  
76,896,871  
71,622,829  
17,806,093  
20,814,127  
25,506,264  
22,149,110  
20,727,075  
0  
0  
0  
0  
0  
606,813  
456,892  
154,105  
140,982  
132,361  
67,278,134  
63,368,340  
58,759,872  
54,606,779  
50,763,392  
15,292,699  
15,942,568  
14,909,325  
14,471,264  
14,163,190  
15,292,699  
15,942,568  
14,909,325  
14,471,264  
14,163,190  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0