Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
99,329,566  
91,368,136  
85,786,019  
82,903,252  
75,107,586  
55,138,527  
44,422,678  
40,745,187  
37,021,483  
30,561,636  
11,230,686  
3,792,799  
3,392,841  
4,522,704  
1,462,002  
34,616,940  
30,661,243  
29,312,408  
25,606,184  
22,180,455  
5,932,455  
6,684,163  
5,628,278  
4,651,465  
4,837,115  
154,158  
145,090  
143,003  
132,408  
143,820  
608,907  
598,138  
569,440  
499,975  
453,108  
2,595,382  
2,541,245  
1,699,217  
1,608,747  
1,485,135  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
44,191,038  
46,945,457  
45,040,832  
45,881,769  
44,545,950  
74,622  
73,309  
62,174  
65,682  
63,488  
1,628,207  
1,648,589  
1,618,461  
1,638,520  
1,659,038  
45,389  
45,389  
45,389  
45,389  
23,449  
446,757  
456,615  
436,436  
440,490  
214,573  
41,601,827  
44,324,626  
42,463,259  
43,277,315  
42,169,322  
394,237  
396,929  
415,113  
414,373  
416,080  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
99,329,566  
91,368,136  
85,786,019  
82,903,252  
75,107,586  
84,420,240  
76,896,871  
71,622,829  
68,250,816  
61,038,749  
25,506,264  
22,149,110  
20,727,075  
20,580,060  
15,588,306  
0  
0  
0  
0  
0  
154,105  
140,982  
132,361  
123,932  
115,219  
58,759,872  
54,606,779  
50,763,392  
47,546,824  
45,335,224  
14,909,325  
14,471,264  
14,163,190  
14,652,436  
14,068,837  
14,909,325  
14,471,264  
14,163,190  
14,652,436  
14,068,837  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0