Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
448,678  
446,454  
451,270  
449,818  
435,322  
260,433  
255,029  
255,733  
251,181  
239,415  
9,776  
3,868  
5,214  
5,540  
5,385  
0  
0  
0  
0  
0  
104,998  
109,445  
112,780  
112,963  
104,879  
135,031  
131,029  
127,516  
124,228  
120,181  
10,628  
10,688  
10,223  
8,451  
8,970  
188,246  
191,425  
195,536  
198,636  
195,907  
0  
0  
0  
0  
0  
162,971  
165,827  
169,095  
171,726  
167,382  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
 
 
 
11,995  
13,047  
13,761  
14,701  
16,172  
9,668  
8,795  
8,780  
8,163  
8,163  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
3,612  
3,757  
3,901  
4,045  
4,190  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
448,678  
446,454  
451,270  
449,818  
435,322  
394,322  
389,343  
385,123  
381,042  
366,077  
191,821  
187,794  
185,623  
181,720  
166,310  
202,501  
201,549  
199,500  
199,322  
199,767  
49,011  
51,766  
60,415  
63,486  
63,862  
49,011  
51,766  
60,415  
63,486  
63,862  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
5,346  
5,346  
5,732  
5,289  
5,383