Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
448,678  
 
 
 
 
260,433  
 
 
 
 
9,776  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
104,998  
 
 
 
 
135,031  
 
 
 
 
10,628  
 
 
 
 
188,246  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
162,971  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,995  
 
 
 
 
9,668  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
3,612  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
448,678  
 
 
 
 
394,322  
 
 
 
 
191,821  
 
 
 
 
202,501  
 
 
 
 
49,011  
 
 
 
 
49,011  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
5,346