Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,848  
 
 
 
 
77,866  
 
 
 
 
43,082  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
16,914  
 
 
 
 
10,391  
 
 
 
 
7,479  
 
 
 
 
117,982  
 
 
 
 
634  
 
 
 
 
91,506  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
23,611  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,231  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,848  
 
 
 
 
55,356  
 
 
 
 
55,356  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
140,492  
 
 
 
 
140,492  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0