Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
218,296  
195,848  
 
 
 
78,007  
77,866  
 
 
 
35,134  
43,082  
 
 
 
1,000  
0  
 
 
 
13,214  
16,914  
 
 
 
16,157  
10,391  
 
 
 
12,502  
7,479  
 
 
 
140,289  
117,982  
 
 
 
634  
634  
 
 
 
94,637  
91,506  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
42,131  
23,611  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,887  
2,231  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
218,296  
195,848  
 
 
 
71,591  
55,356  
 
 
 
58,478  
55,356  
 
 
 
13,113  
0  
 
 
 
146,706  
140,492  
 
 
 
146,706  
140,492  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0