Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,455  
214,632  
218,296  
195,848  
 
73,249  
66,226  
78,007  
77,866  
 
32,386  
20,119  
35,134  
43,082  
 
1,000  
1,000  
1,000  
0  
 
17,361  
20,068  
13,214  
16,914  
 
10,468  
12,889  
16,157  
10,391  
 
12,034  
12,150  
12,502  
7,479  
 
159,206  
148,406  
140,289  
117,982  
 
402  
634  
634  
634  
 
109,730  
101,949  
94,637  
91,506  
 
0  
0  
0  
0  
 
46,679  
42,265  
42,131  
23,611  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,395  
3,559  
2,887  
2,231  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,455  
214,632  
218,296  
195,848  
 
86,691  
61,133  
71,591  
55,356  
 
74,397  
48,020  
58,478  
55,356  
 
12,293  
13,113  
13,113  
0  
 
145,764  
153,499  
146,706  
140,492  
 
145,764  
153,499  
146,706  
140,492  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0