Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,096  
234,649  
232,455  
214,632  
218,296  
78,177  
60,475  
73,249  
66,226  
78,007  
39,038  
17,421  
32,386  
20,119  
35,134  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
18,213  
20,896  
17,361  
20,068  
13,214  
8,573  
7,859  
10,468  
12,889  
16,157  
11,352  
13,299  
12,034  
12,150  
12,502  
183,919  
174,173  
159,206  
148,406  
140,289  
402  
402  
402  
634  
634  
136,605  
112,838  
109,730  
101,949  
94,637  
0  
0  
0  
0  
0  
43,871  
58,762  
46,679  
42,265  
42,131  
0  
0  
0  
0  
0  
3,041  
2,171  
2,395  
3,559  
2,887  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,096  
234,649  
232,455  
214,632  
218,296  
94,510  
83,272  
86,691  
61,133  
71,591  
70,957  
70,979  
74,397  
48,020  
58,478  
23,554  
12,293  
12,293  
13,113  
13,113  
167,585  
151,376  
145,764  
153,499  
146,706  
167,585  
151,376  
145,764  
153,499  
146,706  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0