Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
397,276  
470,709  
467,891  
 
432,186  
151,815  
222,990  
217,447  
 
192,661  
29,166  
52,268  
49,371  
 
89,451  
0  
0  
0  
 
0  
92,058  
101,590  
122,529  
 
75,412  
20,398  
55,507  
40,906  
 
25,803  
10,194  
13,624  
4,641  
 
1,996  
245,461  
247,719  
250,444  
 
239,526  
1,238  
1,083  
1,055  
 
1,058  
69,972  
70,877  
72,960  
 
71,488  
19,387  
19,615  
19,843  
 
20,299  
534  
488  
148  
 
6,288  
102,062  
106,559  
106,559  
 
106,741  
52,268  
49,097  
49,878  
 
33,652  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
397,276  
470,709  
467,891  
 
432,186  
127,002  
195,330  
198,757  
 
172,821  
100,561  
165,388  
171,719  
 
145,327  
26,442  
29,942  
27,038  
 
27,494  
270,274  
275,379  
269,134  
 
259,365  
270,274  
275,379  
269,134  
 
259,365  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0