Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
432,186  
466,154  
442,277  
410,258  
 
192,661  
224,928  
188,132  
155,234  
 
89,451  
82,382  
54,960  
47,215  
 
0  
0  
533  
515  
 
75,412  
87,784  
87,174  
53,222  
 
25,803  
52,170  
42,688  
52,253  
 
1,996  
2,592  
2,778  
2,029  
 
239,526  
241,226  
254,145  
255,025  
 
1,058  
1,058  
1,110  
1,110  
 
71,488  
73,278  
75,166  
77,067  
 
20,299  
20,528  
25,839  
26,171  
 
6,288  
202  
109  
0  
 
106,741  
107,170  
103,649  
102,514  
 
33,652  
38,990  
48,273  
48,163  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
432,186  
466,154  
442,277  
410,258  
 
172,821  
185,079  
172,253  
149,785  
 
145,327  
156,670  
142,686  
119,781  
 
27,494  
28,410  
29,566  
30,003  
 
259,365  
281,074  
270,025  
260,474  
 
259,365  
281,074  
270,025  
260,474  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0