Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
470,709  
467,891  
 
432,186  
466,154  
222,990  
217,447  
 
192,661  
224,928  
52,268  
49,371  
 
89,451  
82,382  
0  
0  
 
0  
0  
101,590  
122,529  
 
75,412  
87,784  
55,507  
40,906  
 
25,803  
52,170  
13,624  
4,641  
 
1,996  
2,592  
247,719  
250,444  
 
239,526  
241,226  
1,083  
1,055  
 
1,058  
1,058  
70,877  
72,960  
 
71,488  
73,278  
19,615  
19,843  
 
20,299  
20,528  
488  
148  
 
6,288  
202  
106,559  
106,559  
 
106,741  
107,170  
49,097  
49,878  
 
33,652  
38,990  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
470,709  
467,891  
 
432,186  
466,154  
195,330  
198,757  
 
172,821  
185,079  
165,388  
171,719  
 
145,327  
156,670  
29,942  
27,038  
 
27,494  
28,410  
275,379  
269,134  
 
259,365  
281,074  
275,379  
269,134  
 
259,365  
281,074  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0