Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,819  
47,856  
45,003  
 
 
37,152  
35,755  
32,950  
 
 
13,231  
14,876  
15,743  
 
 
270  
0  
0  
 
 
18,783  
16,079  
15,924  
 
 
4,626  
4,486  
1,060  
 
 
241  
313  
223  
 
 
10,667  
12,102  
12,053  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,561  
8,436  
7,356  
 
 
0  
0  
0  
 
 
33  
118  
549  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,074  
3,548  
4,148  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,819  
47,856  
45,003  
 
 
6,129  
7,353  
4,892  
 
 
6,129  
7,353  
4,892  
 
 
0  
0  
0  
 
 
41,690  
40,503  
40,111  
 
 
41,392  
40,171  
39,768  
 
 
298  
332  
344  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0