Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,003  
 
 
 
 
32,950  
 
 
 
 
15,743  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
15,924  
 
 
 
 
1,060  
 
 
 
 
223  
 
 
 
 
12,053  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,356  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
549  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,148  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,003  
 
 
 
 
4,892  
 
 
 
 
4,892  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
40,111  
 
 
 
 
39,768  
 
 
 
 
344  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0