Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,856  
45,003  
47,976  
 
 
35,755  
32,950  
35,356  
 
 
14,876  
15,743  
10,824  
 
 
0  
0  
0  
 
 
16,079  
15,924  
22,136  
 
 
4,486  
1,060  
2,136  
 
 
313  
223  
259  
 
 
12,102  
12,053  
12,620  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,436  
7,356  
7,905  
 
 
0  
0  
0  
 
 
118  
549  
26  
 
 
0  
0  
0  
 
 
3,548  
4,148  
4,689  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,856  
45,003  
47,976  
 
 
7,353  
4,892  
6,601  
 
 
7,353  
4,892  
6,601  
 
 
0  
0  
0  
 
 
40,503  
40,111  
41,374  
 
 
40,171  
39,768  
41,019  
 
 
332  
344  
355  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0