Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
478,946  
467,761  
458,489  
477,383  
434,835  
151,796  
136,591  
124,619  
140,437  
123,154  
30,402  
59,754  
57,901  
59,435  
77,363  
49,600  
0  
0  
0  
0  
29,392  
33,213  
29,981  
29,651  
8,948  
42,118  
42,711  
35,387  
50,338  
36,577  
283  
913  
1,349  
1,013  
266  
327,150  
331,170  
333,870  
336,946  
311,681  
18,400  
18,400  
18,400  
18,400  
15,400  
162,463  
164,753  
166,976  
131,881  
133,782  
0  
0  
0  
0  
0  
36,955  
35,998  
34,094  
72,015  
72,711  
103,273  
104,755  
105,884  
107,059  
81,031  
6,059  
7,264  
8,515  
7,592  
8,756  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
478,946  
467,761  
458,489  
477,383  
434,835  
148,759  
151,544  
147,724  
186,426  
132,141  
58,981  
63,460  
57,334  
89,427  
60,018  
89,778  
88,084  
90,390  
96,999  
72,123  
330,187  
316,217  
310,765  
290,957  
302,694  
330,187  
316,217  
310,765  
290,957  
302,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0