Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
389,790  
381,360  
398,990  
373,666  
371,866  
103,999  
112,837  
132,158  
125,528  
149,488  
46,455  
58,740  
72,588  
80,125  
74,554  
0  
0  
0  
0  
0  
13,695  
15,504  
11,911  
3,161  
26,750  
42,817  
38,301  
47,128  
41,097  
47,048  
1,032  
292  
530  
1,145  
1,136  
285,791  
268,523  
266,833  
248,138  
222,378  
14,000  
0  
0  
0  
0  
138,572  
134,780  
92,820  
93,790  
92,816  
0  
0  
0  
0  
0  
46,412  
46,390  
90,299  
75,213  
50,242  
78,413  
78,964  
80,306  
75,242  
73,493  
8,395  
8,390  
3,408  
3,893  
5,827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
389,790  
381,360  
398,990  
373,666  
371,866  
103,939  
102,594  
113,947  
87,829  
91,801  
59,315  
58,418  
70,283  
52,968  
61,668  
44,623  
44,177  
43,664  
34,861  
30,133  
285,851  
278,766  
285,043  
285,838  
280,065  
285,851  
278,766  
285,043  
285,838  
280,065  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0