Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
489,504  
478,946  
467,761  
458,489  
477,383  
167,569  
151,796  
136,591  
124,619  
140,437  
41,842  
30,402  
59,754  
57,901  
59,435  
53,100  
49,600  
0  
0  
0  
28,487  
29,392  
33,213  
29,981  
29,651  
43,078  
42,118  
42,711  
35,387  
50,338  
1,062  
283  
913  
1,349  
1,013  
321,935  
327,150  
331,170  
333,870  
336,946  
18,400  
18,400  
18,400  
18,400  
18,400  
160,276  
162,463  
164,753  
166,976  
131,881  
0  
0  
0  
0  
0  
36,955  
36,955  
35,998  
34,094  
72,015  
102,144  
103,273  
104,755  
105,884  
107,059  
4,160  
6,059  
7,264  
8,515  
7,592  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
489,504  
478,946  
467,761  
458,489  
477,383  
148,828  
148,759  
151,544  
147,724  
186,426  
58,885  
58,981  
63,460  
57,334  
89,427  
89,943  
89,778  
88,084  
90,390  
96,999  
340,676  
330,187  
316,217  
310,765  
290,957  
340,676  
330,187  
316,217  
310,765  
290,957  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0