Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,488  
389,790  
381,360  
398,990  
373,666  
94,568  
103,999  
112,837  
132,158  
125,528  
51,544  
46,455  
58,740  
72,588  
80,125  
0  
0  
0  
0  
0  
7,649  
13,695  
15,504  
11,911  
3,161  
34,597  
42,817  
38,301  
47,128  
41,097  
777  
1,032  
292  
530  
1,145  
323,920  
285,791  
268,523  
266,833  
248,138  
14,000  
14,000  
0  
0  
0  
137,712  
138,572  
134,780  
92,820  
93,790  
0  
0  
0  
0  
0  
72,231  
46,412  
46,390  
90,299  
75,213  
91,316  
78,413  
78,964  
80,306  
75,242  
8,661  
8,395  
8,390  
3,408  
3,893  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,488  
389,790  
381,360  
398,990  
373,666  
127,472  
103,939  
102,594  
113,947  
87,829  
56,352  
59,315  
58,418  
70,283  
52,968  
71,120  
44,623  
44,177  
43,664  
34,861  
291,015  
285,851  
278,766  
285,043  
285,838  
291,015  
285,851  
278,766  
285,043  
285,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0