Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
477,383  
434,835  
424,643  
418,488  
389,790  
140,437  
123,154  
110,554  
94,568  
103,999  
59,435  
77,363  
55,950  
51,544  
46,455  
0  
0  
0  
0  
0  
29,651  
8,948  
9,316  
7,649  
13,695  
50,338  
36,577  
44,778  
34,597  
42,817  
1,013  
266  
510  
777  
1,032  
336,946  
311,681  
314,089  
323,920  
285,791  
18,400  
15,400  
15,400  
14,000  
14,000  
131,881  
133,782  
135,857  
137,712  
138,572  
0  
0  
0  
0  
0  
72,015  
72,711  
71,536  
72,231  
46,412  
107,059  
81,031  
82,443  
91,316  
78,413  
7,592  
8,756  
8,853  
8,661  
8,395  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
477,383  
434,835  
424,643  
418,488  
389,790  
186,426  
132,141  
131,242  
127,472  
103,939  
89,427  
60,018  
60,840  
56,352  
59,315  
96,999  
72,123  
70,402  
71,120  
44,623  
290,957  
302,694  
293,401  
291,015  
285,851  
290,957  
302,694  
293,401  
291,015  
285,851  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0