Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
458,489  
477,383  
434,835  
424,643  
418,488  
124,619  
140,437  
123,154  
110,554  
94,568  
57,901  
59,435  
77,363  
55,950  
51,544  
0  
0  
0  
0  
0  
29,981  
29,651  
8,948  
9,316  
7,649  
35,387  
50,338  
36,577  
44,778  
34,597  
1,349  
1,013  
266  
510  
777  
333,870  
336,946  
311,681  
314,089  
323,920  
18,400  
18,400  
15,400  
15,400  
14,000  
166,976  
131,881  
133,782  
135,857  
137,712  
0  
0  
0  
0  
0  
34,094  
72,015  
72,711  
71,536  
72,231  
105,884  
107,059  
81,031  
82,443  
91,316  
8,515  
7,592  
8,756  
8,853  
8,661  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
458,489  
477,383  
434,835  
424,643  
418,488  
147,724  
186,426  
132,141  
131,242  
127,472  
57,334  
89,427  
60,018  
60,840  
56,352  
90,390  
96,999  
72,123  
70,402  
71,120  
310,765  
290,957  
302,694  
293,401  
291,015  
310,765  
290,957  
302,694  
293,401  
291,015  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0