Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
424,643  
418,488  
389,790  
381,360  
398,990  
110,554  
94,568  
103,999  
112,837  
132,158  
55,950  
51,544  
46,455  
58,740  
72,588  
0  
0  
0  
0  
0  
9,316  
7,649  
13,695  
15,504  
11,911  
44,778  
34,597  
42,817  
38,301  
47,128  
510  
777  
1,032  
292  
530  
314,089  
323,920  
285,791  
268,523  
266,833  
15,400  
14,000  
14,000  
0  
0  
135,857  
137,712  
138,572  
134,780  
92,820  
0  
0  
0  
0  
0  
71,536  
72,231  
46,412  
46,390  
90,299  
82,443  
91,316  
78,413  
78,964  
80,306  
8,853  
8,661  
8,395  
8,390  
3,408  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
424,643  
418,488  
389,790  
381,360  
398,990  
131,242  
127,472  
103,939  
102,594  
113,947  
60,840  
56,352  
59,315  
58,418  
70,283  
70,402  
71,120  
44,623  
44,177  
43,664  
293,401  
291,015  
285,851  
278,766  
285,043  
293,401  
291,015  
285,851  
278,766  
285,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0