Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,818,599  
4,077,391  
4,112,988  
4,216,755  
4,076,313  
740,307  
950,663  
928,445  
928,511  
820,037  
220,893  
16,902  
79,101  
84,417  
149,924  
4,525  
4,244  
4,244  
4,244  
4,244  
52,581  
371,380  
336,947  
298,036  
95,454  
439,367  
498,347  
453,195  
496,503  
545,076  
22,941  
59,790  
54,958  
45,310  
25,339  
3,078,291  
3,126,727  
3,184,543  
3,288,244  
3,256,276  
9,358  
9,358  
9,358  
9,358  
8,501  
2,925,901  
2,958,396  
3,024,298  
3,081,802  
3,103,473  
0  
0  
0  
0  
0  
66,873  
78,513  
69,967  
88,156  
59,108  
0  
0  
0  
0  
0  
76,159  
80,460  
80,920  
108,928  
85,194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,818,599  
4,077,391  
4,112,988  
4,216,755  
4,076,313  
2,486,389  
2,747,875  
2,779,325  
2,834,151  
2,709,630  
1,695,908  
1,933,451  
1,847,016  
1,891,237  
1,688,884  
790,481  
814,424  
932,309  
942,914  
1,020,747  
1,332,210  
1,329,516  
1,333,663  
1,382,604  
1,366,683  
1,332,210  
1,329,516  
1,333,663  
1,382,604  
1,366,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0