Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,112,988  
4,216,755  
4,076,313  
4,140,369  
4,154,298  
928,445  
928,511  
820,037  
880,346  
950,129  
79,101  
84,417  
149,924  
94,786  
54,812  
4,244  
4,244  
4,244  
4,244  
60,709  
336,947  
298,036  
95,454  
336,434  
376,591  
453,195  
496,503  
545,076  
403,616  
433,721  
54,958  
45,310  
25,339  
41,267  
24,296  
3,184,543  
3,288,244  
3,256,276  
3,260,023  
3,204,170  
9,358  
9,358  
8,501  
8,501  
8,501  
3,024,298  
3,081,802  
3,103,473  
3,077,361  
3,109,664  
0  
0  
0  
0  
0  
69,967  
88,156  
59,108  
92,349  
27,667  
0  
0  
0  
0  
0  
80,920  
108,928  
85,194  
81,811  
58,338  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,112,988  
4,216,755  
4,076,313  
4,140,369  
4,154,298  
2,779,325  
2,834,151  
2,709,630  
2,816,299  
2,846,469  
1,847,016  
1,891,237  
1,688,884  
2,000,275  
1,928,884  
932,309  
942,914  
1,020,747  
816,024  
917,585  
1,333,663  
1,382,604  
1,366,683  
1,324,070  
1,307,829  
1,333,663  
1,382,604  
1,366,683  
1,324,070  
1,307,829  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0