Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,077,391  
4,112,988  
4,216,755  
4,076,313  
4,140,369  
950,663  
928,445  
928,511  
820,037  
880,346  
16,902  
79,101  
84,417  
149,924  
94,786  
4,244  
4,244  
4,244  
4,244  
4,244  
371,380  
336,947  
298,036  
95,454  
336,434  
498,347  
453,195  
496,503  
545,076  
403,616  
59,790  
54,958  
45,310  
25,339  
41,267  
3,126,727  
3,184,543  
3,288,244  
3,256,276  
3,260,023  
9,358  
9,358  
9,358  
8,501  
8,501  
2,958,396  
3,024,298  
3,081,802  
3,103,473  
3,077,361  
0  
0  
0  
0  
0  
78,513  
69,967  
88,156  
59,108  
92,349  
0  
0  
0  
0  
0  
80,460  
80,920  
108,928  
85,194  
81,811  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,077,391  
4,112,988  
4,216,755  
4,076,313  
4,140,369  
2,747,875  
2,779,325  
2,834,151  
2,709,630  
2,816,299  
1,933,451  
1,847,016  
1,891,237  
1,688,884  
2,000,275  
814,424  
932,309  
942,914  
1,020,747  
816,024  
1,329,516  
1,333,663  
1,382,604  
1,366,683  
1,324,070  
1,329,516  
1,333,663  
1,382,604  
1,366,683  
1,324,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0