Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,076,313  
4,140,369  
4,154,298  
4,097,225  
4,071,270  
820,037  
880,346  
950,129  
826,894  
770,656  
149,924  
94,786  
54,812  
34,820  
187,883  
4,244  
4,244  
60,709  
60,709  
4,000  
95,454  
336,434  
376,591  
258,061  
53,289  
545,076  
403,616  
433,721  
437,097  
491,828  
25,339  
41,267  
24,296  
36,208  
33,655  
3,256,276  
3,260,023  
3,204,170  
3,270,330  
3,300,614  
8,501  
8,501  
8,501  
8,501  
4,045  
3,103,473  
3,077,361  
3,109,664  
3,127,826  
3,202,748  
0  
0  
0  
0  
0  
59,108  
92,349  
27,667  
70,923  
40,405  
0  
0  
0  
0  
0  
85,194  
81,811  
58,338  
63,079  
53,416  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,076,313  
4,140,369  
4,154,298  
4,097,225  
4,071,270  
2,709,630  
2,816,299  
2,846,469  
2,845,172  
2,835,706  
1,688,884  
2,000,275  
1,928,884  
1,895,095  
1,789,509  
1,020,747  
816,024  
917,585  
950,077  
1,046,198  
1,366,683  
1,324,070  
1,307,829  
1,252,053  
1,235,563  
1,366,683  
1,324,070  
1,307,829  
1,252,053  
1,235,563  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0