Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,845,236  
3,770,355  
3,835,049  
3,818,599  
4,077,391  
919,896  
783,679  
770,870  
740,307  
950,663  
106,554  
36,910  
47,381  
220,893  
16,902  
0  
0  
0  
4,525  
4,244  
354,824  
280,295  
247,002  
52,581  
371,380  
388,765  
388,557  
383,029  
439,367  
498,347  
69,754  
77,917  
93,457  
22,941  
59,790  
2,925,339  
2,986,676  
3,064,179  
3,078,291  
3,126,727  
10,214  
10,214  
10,214  
9,358  
9,358  
2,745,611  
2,813,548  
2,876,346  
2,925,901  
2,958,396  
0  
0  
0  
0  
0  
87,994  
78,833  
74,952  
66,873  
78,513  
0  
0  
0  
0  
0  
81,520  
84,082  
102,668  
76,159  
80,460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,845,236  
3,770,355  
3,835,049  
3,818,599  
4,077,391  
2,495,393  
2,420,692  
2,520,836  
2,486,389  
2,747,875  
2,228,172  
1,933,209  
1,897,518  
1,695,908  
1,933,451  
267,222  
487,483  
623,318  
790,481  
814,424  
1,349,843  
1,349,663  
1,314,213  
1,332,210  
1,329,516  
1,349,843  
1,349,663  
1,314,213  
1,332,210  
1,329,516  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0