Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,092  
 
 
 
 
48,002  
 
 
 
 
17,314  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,763  
 
 
 
 
19,581  
 
 
 
 
344  
 
 
 
 
14,090  
 
 
 
 
1,843  
 
 
 
 
10,615  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,625  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,092  
 
 
 
 
43,545  
 
 
 
 
40,545  
 
 
 
 
3,000  
 
 
 
 
18,547  
 
 
 
 
18,547  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0