Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,830,759  
1,835,485  
1,795,239  
2,054,548  
1,963,917  
1,297,654  
1,322,284  
1,300,507  
1,540,263  
1,530,362  
296,859  
290,534  
216,843  
404,459  
375,285  
622,000  
652,000  
620,500  
610,500  
618,500  
181,981  
208,307  
300,717  
350,115  
321,138  
187,754  
168,680  
149,738  
173,620  
205,448  
9,061  
2,763  
12,708  
1,569  
9,991  
533,105  
513,201  
494,732  
514,285  
433,556  
0  
0  
0  
0  
0  
150,095  
155,003  
159,389  
165,945  
84,705  
0  
0  
0  
0  
0  
45,446  
30,078  
18,649  
34,684  
35,517  
324,018  
314,535  
303,136  
303,136  
303,136  
13,546  
13,585  
13,559  
10,521  
10,198  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,830,759  
1,835,485  
1,795,239  
2,054,548  
1,963,917  
818,598  
775,024  
690,700  
1,023,624  
933,311  
332,173  
250,753  
202,913  
475,500  
409,327  
486,425  
524,271  
487,787  
548,124  
523,984  
1,012,161  
1,060,461  
1,104,539  
1,030,925  
1,030,607  
1,012,161  
1,060,461  
1,104,539  
1,030,925  
1,030,607  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0