Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,035,552  
1,793,441  
1,830,759  
1,835,485  
1,795,239  
2,429,932  
1,163,890  
1,297,654  
1,322,284  
1,300,507  
326,484  
291,050  
296,859  
290,534  
216,843  
552,000  
432,000  
622,000  
652,000  
620,500  
1,384,325  
293,949  
181,981  
208,307  
300,717  
148,961  
146,729  
187,754  
168,680  
149,738  
18,162  
162  
9,061  
2,763  
12,708  
605,620  
629,551  
533,105  
513,201  
494,732  
0  
0  
0  
0  
0  
198,757  
202,474  
150,095  
155,003  
159,389  
0  
0  
0  
0  
0  
64,771  
2,263  
45,446  
30,078  
18,649  
327,336  
424,018  
324,018  
314,535  
303,136  
14,756  
795  
13,546  
13,585  
13,559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,035,552  
1,793,441  
1,830,759  
1,835,485  
1,795,239  
1,909,764  
814,822  
818,598  
775,024  
690,700  
1,415,879  
329,109  
332,173  
250,753  
202,913  
493,885  
485,713  
486,425  
524,271  
487,787  
1,125,789  
978,619  
1,012,161  
1,060,461  
1,104,539  
1,125,789  
978,619  
1,012,161  
1,060,461  
1,104,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0