Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,835,485  
1,795,239  
2,054,548  
1,963,917  
1,905,707  
1,322,284  
1,300,507  
1,540,263  
1,530,362  
1,506,730  
290,534  
216,843  
404,459  
375,285  
554,735  
652,000  
620,500  
610,500  
618,500  
518,000  
208,307  
300,717  
350,115  
321,138  
276,014  
168,680  
149,738  
173,620  
205,448  
151,877  
2,763  
12,708  
1,569  
9,991  
6,103  
513,201  
494,732  
514,285  
433,556  
398,977  
0  
0  
0  
0  
0  
155,003  
159,389  
165,945  
84,705  
81,450  
0  
0  
0  
0  
0  
30,078  
18,649  
34,684  
35,517  
4,160  
314,535  
303,136  
303,136  
303,136  
303,136  
13,585  
13,559  
10,521  
10,198  
10,231  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,835,485  
1,795,239  
2,054,548  
1,963,917  
1,905,707  
775,024  
690,700  
1,023,624  
933,311  
863,795  
250,753  
202,913  
475,500  
409,327  
293,419  
524,271  
487,787  
548,124  
523,984  
570,376  
1,060,461  
1,104,539  
1,030,925  
1,030,607  
1,041,912  
1,060,461  
1,104,539  
1,030,925  
1,030,607  
1,041,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0