Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,793,441  
1,830,759  
1,835,485  
1,795,239  
2,054,548  
1,163,890  
1,297,654  
1,322,284  
1,300,507  
1,540,263  
291,050  
296,859  
290,534  
216,843  
404,459  
432,000  
622,000  
652,000  
620,500  
610,500  
293,949  
181,981  
208,307  
300,717  
350,115  
146,729  
187,754  
168,680  
149,738  
173,620  
162  
9,061  
2,763  
12,708  
1,569  
629,551  
533,105  
513,201  
494,732  
514,285  
0  
0  
0  
0  
0  
202,474  
150,095  
155,003  
159,389  
165,945  
0  
0  
0  
0  
0  
2,263  
45,446  
30,078  
18,649  
34,684  
424,018  
324,018  
314,535  
303,136  
303,136  
795  
13,546  
13,585  
13,559  
10,521  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,793,441  
1,830,759  
1,835,485  
1,795,239  
2,054,548  
814,822  
818,598  
775,024  
690,700  
1,023,624  
329,109  
332,173  
250,753  
202,913  
475,500  
485,713  
486,425  
524,271  
487,787  
548,124  
978,619  
1,012,161  
1,060,461  
1,104,539  
1,030,925  
978,619  
1,012,161  
1,060,461  
1,104,539  
1,030,925  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0