Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,795,239  
2,054,548  
1,963,917  
1,905,707  
2,095,400  
1,300,507  
1,540,263  
1,530,362  
1,506,730  
1,659,062  
216,843  
404,459  
375,285  
554,735  
292,881  
620,500  
610,500  
618,500  
518,000  
614,000  
300,717  
350,115  
321,138  
276,014  
588,685  
149,738  
173,620  
205,448  
151,877  
154,565  
12,708  
1,569  
9,991  
6,103  
8,930  
494,732  
514,285  
433,556  
398,977  
436,339  
0  
0  
0  
0  
0  
159,389  
165,945  
84,705  
81,450  
75,576  
0  
0  
0  
0  
0  
18,649  
34,684  
35,517  
4,160  
3,957  
303,136  
303,136  
303,136  
303,136  
345,371  
13,559  
10,521  
10,198  
10,231  
11,435  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,795,239  
2,054,548  
1,963,917  
1,905,707  
2,095,400  
690,700  
1,023,624  
933,311  
863,795  
1,015,131  
202,913  
475,500  
409,327  
293,419  
486,812  
487,787  
548,124  
523,984  
570,376  
528,320  
1,104,539  
1,030,925  
1,030,607  
1,041,912  
1,080,269  
1,104,539  
1,030,925  
1,030,607  
1,041,912  
1,080,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0