Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,888,619  
1,859,136  
1,826,073  
2,027,143  
3,035,552  
1,129,767  
1,259,061  
1,218,945  
1,441,901  
2,429,932  
286,041  
299,123  
368,481  
250,444  
326,484  
598,320  
561,320  
561,320  
400,000  
552,000  
70,732  
242,961  
125,719  
639,600  
1,384,325  
147,170  
141,896  
143,123  
143,111  
148,961  
27,504  
13,760  
20,301  
8,746  
18,162  
758,851  
600,074  
607,129  
585,243  
605,620  
0  
0  
0  
0  
0  
255,015  
243,449  
251,223  
255,722  
198,757  
0  
0  
0  
0  
0  
132,044  
1,363  
1,294  
1,293  
64,771  
343,249  
353,768  
353,768  
327,336  
327,336  
28,543  
1,495  
843  
892  
14,756  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,888,619  
1,859,136  
1,826,073  
2,027,143  
3,035,552  
797,974  
715,510  
663,098  
796,115  
1,909,764  
374,159  
254,374  
213,219  
299,307  
1,415,879  
423,815  
461,136  
449,879  
496,808  
493,885  
1,090,645  
1,143,625  
1,162,975  
1,231,028  
1,125,789  
1,090,645  
1,143,625  
1,162,975  
1,231,028  
1,125,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0