Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,859,136  
1,826,073  
2,027,143  
3,035,552  
1,793,441  
1,259,061  
1,218,945  
1,441,901  
2,429,932  
1,163,890  
299,123  
368,481  
250,444  
326,484  
291,050  
561,320  
561,320  
400,000  
552,000  
432,000  
242,961  
125,719  
639,600  
1,384,325  
293,949  
141,896  
143,123  
143,111  
148,961  
146,729  
13,760  
20,301  
8,746  
18,162  
162  
600,074  
607,129  
585,243  
605,620  
629,551  
0  
0  
0  
0  
0  
243,449  
251,223  
255,722  
198,757  
202,474  
0  
0  
0  
0  
0  
1,363  
1,294  
1,293  
64,771  
2,263  
353,768  
353,768  
327,336  
327,336  
424,018  
1,495  
843  
892  
14,756  
795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,859,136  
1,826,073  
2,027,143  
3,035,552  
1,793,441  
715,510  
663,098  
796,115  
1,909,764  
814,822  
254,374  
213,219  
299,307  
1,415,879  
329,109  
461,136  
449,879  
496,808  
493,885  
485,713  
1,143,625  
1,162,975  
1,231,028  
1,125,789  
978,619  
1,143,625  
1,162,975  
1,231,028  
1,125,789  
978,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0