Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,054,548  
1,963,917  
1,905,707  
2,095,400  
1,987,937  
1,540,263  
1,530,362  
1,506,730  
1,659,062  
1,580,781  
404,459  
375,285  
554,735  
292,881  
281,135  
610,500  
618,500  
518,000  
614,000  
624,000  
350,115  
321,138  
276,014  
588,685  
517,510  
173,620  
205,448  
151,877  
154,565  
151,630  
1,569  
9,991  
6,103  
8,930  
6,507  
514,285  
433,556  
398,977  
436,339  
407,156  
0  
0  
0  
0  
0  
165,945  
84,705  
81,450  
75,576  
61,468  
0  
0  
0  
0  
0  
34,684  
35,517  
4,160  
3,957  
0  
303,136  
303,136  
303,136  
345,371  
345,371  
10,521  
10,198  
10,231  
11,435  
317  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,054,548  
1,963,917  
1,905,707  
2,095,400  
1,987,937  
1,023,624  
933,311  
863,795  
1,015,131  
1,020,140  
475,500  
409,327  
293,419  
486,812  
453,687  
548,124  
523,984  
570,376  
528,320  
566,453  
1,030,925  
1,030,607  
1,041,912  
1,080,269  
967,797  
1,030,925  
1,030,607  
1,041,912  
1,080,269  
967,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0