Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,826,073  
2,027,143  
3,035,552  
1,793,441  
1,830,759  
1,218,945  
1,441,901  
2,429,932  
1,163,890  
1,297,654  
368,481  
250,444  
326,484  
291,050  
296,859  
561,320  
400,000  
552,000  
432,000  
622,000  
125,719  
639,600  
1,384,325  
293,949  
181,981  
143,123  
143,111  
148,961  
146,729  
187,754  
20,301  
8,746  
18,162  
162  
9,061  
607,129  
585,243  
605,620  
629,551  
533,105  
0  
0  
0  
0  
0  
251,223  
255,722  
198,757  
202,474  
150,095  
0  
0  
0  
0  
0  
1,294  
1,293  
64,771  
2,263  
45,446  
353,768  
327,336  
327,336  
424,018  
324,018  
843  
892  
14,756  
795  
13,546  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,826,073  
2,027,143  
3,035,552  
1,793,441  
1,830,759  
663,098  
796,115  
1,909,764  
814,822  
818,598  
213,219  
299,307  
1,415,879  
329,109  
332,173  
449,879  
496,808  
493,885  
485,713  
486,425  
1,162,975  
1,231,028  
1,125,789  
978,619  
1,012,161  
1,162,975  
1,231,028  
1,125,789  
978,619  
1,012,161  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0