Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (BTG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,725  
 
 
 
 
22,096  
 
 
 
 
3,333  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,570  
 
 
 
 
10,192  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,630  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,630  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,725  
 
 
 
 
1,735  
 
 
 
 
1,735  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
21,990  
 
 
 
 
21,990  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0