Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (BTG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,356  
22,440  
23,725  
 
 
24,156  
21,119  
22,096  
 
 
6,103  
7,335  
3,333  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,983  
2,845  
8,570  
 
 
9,070  
10,825  
10,192  
 
 
0  
114  
0  
 
 
1,200  
1,322  
1,630  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,200  
1,322  
1,630  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,356  
22,440  
23,725  
 
 
3,905  
1,191  
1,735  
 
 
3,905  
1,191  
1,735  
 
 
0  
0  
0  
 
 
21,451  
21,249  
21,990  
 
 
21,451  
21,249  
21,990  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0