Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
599,726  
552,040  
 
 
 
477,524  
442,236  
 
 
 
65,474  
73,796  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
224,224  
210,765  
 
 
 
184,425  
157,675  
 
 
 
3,401  
0  
 
 
 
122,201  
109,804  
 
 
 
0  
2  
 
 
 
74,606  
71,020  
 
 
 
1,000  
1,000  
 
 
 
16,461  
7,388  
 
 
 
6,881  
6,881  
 
 
 
23,253  
23,514  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
599,726  
552,040  
 
 
 
384,471  
345,259  
 
 
 
382,883  
343,212  
 
 
 
1,588  
2,047  
 
 
 
215,255  
206,781  
 
 
 
215,255  
206,781  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0