Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
738,203  
628,139  
599,726  
552,040  
 
552,839  
459,289  
477,524  
442,236  
 
38,798  
49,934  
65,474  
73,796  
 
0  
0  
0  
0  
 
284,850  
253,107  
224,224  
210,765  
 
226,094  
155,421  
184,425  
157,675  
 
3,097  
828  
3,401  
0  
 
185,364  
168,850  
122,201  
109,804  
 
3,725  
0  
0  
2  
 
79,950  
80,565  
74,606  
71,020  
 
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
 
71,903  
59,783  
16,461  
7,388  
 
5,227  
5,227  
6,881  
6,881  
 
23,559  
22,274  
23,253  
23,514  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
738,203  
628,139  
599,726  
552,040  
 
504,738  
398,563  
384,471  
345,259  
 
471,041  
366,689  
382,883  
343,212  
 
33,697  
31,874  
1,588  
2,047  
 
233,465  
229,576  
215,255  
206,781  
 
233,465  
229,576  
215,255  
206,781  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0