Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
738,203  
628,139  
646,771  
599,726  
552,040  
552,839  
459,289  
490,541  
477,524  
442,236  
38,798  
49,934  
75,332  
65,474  
73,796  
0  
0  
0  
0  
0  
284,850  
253,107  
245,274  
224,224  
210,765  
226,094  
155,421  
167,900  
184,425  
157,675  
3,097  
828  
2,035  
3,401  
0  
185,364  
168,850  
156,230  
122,201  
109,804  
3,725  
0  
295  
0  
2  
79,950  
80,565  
81,048  
74,606  
71,020  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
71,903  
59,783  
45,704  
16,461  
7,388  
5,227  
5,227  
5,227  
6,881  
6,881  
23,559  
22,274  
22,955  
23,253  
23,514  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
738,203  
628,139  
646,771  
599,726  
552,040  
504,738  
398,563  
424,701  
384,471  
345,259  
471,041  
366,689  
414,283  
382,883  
343,212  
33,697  
31,874  
10,418  
1,588  
2,047  
233,465  
229,576  
222,070  
215,255  
206,781  
233,465  
229,576  
222,070  
215,255  
206,781  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0