Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,151,882  
 
 
 
 
2,119,808  
 
 
 
 
194,447  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,276,788  
 
 
 
 
561,778  
 
 
 
 
86,795  
 
 
 
 
32,074  
 
 
 
 
28,700  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,374  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,151,882  
 
 
 
 
1,776,094  
 
 
 
 
1,456,094  
 
 
 
 
320,000  
 
 
 
 
375,788  
 
 
 
 
375,788  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0