Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,793,002  
1,708,115  
2,151,882  
 
 
1,756,987  
1,672,100  
2,119,808  
 
 
249,031  
156,466  
194,447  
 
 
0  
0  
0  
 
 
649,717  
677,320  
1,276,788  
 
 
731,528  
721,227  
561,778  
 
 
126,711  
117,088  
86,795  
 
 
36,015  
36,015  
32,074  
 
 
28,700  
28,700  
28,700  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
7,315  
7,315  
3,374  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,793,002  
1,708,115  
2,151,882  
 
 
1,418,710  
1,333,779  
1,776,094  
 
 
1,098,710  
1,013,779  
1,456,094  
 
 
320,000  
320,000  
320,000  
 
 
374,292  
374,337  
375,788  
 
 
374,292  
374,337  
375,788  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0