Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (BTB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
342,149  
372,111  
349,556  
357,093  
379,319  
47,950  
71,868  
43,985  
45,318  
60,709  
7,624  
2,483  
7,405  
8,321  
17,349  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
22,479  
49,416  
19,992  
18,888  
26,133  
17,847  
19,969  
16,588  
16,109  
15,227  
0  
0  
0  
0  
0  
294,200  
300,243  
305,571  
311,775  
318,610  
0  
0  
0  
0  
0  
269,399  
275,064  
280,728  
286,477  
292,119  
0  
0  
0  
0  
0  
137  
133  
125  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
24,663  
25,046  
24,718  
25,297  
26,491  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
342,149  
372,111  
349,556  
357,093  
379,319  
234,186  
266,616  
248,403  
251,388  
274,442  
45,333  
87,522  
59,655  
62,335  
53,708  
188,853  
179,095  
188,749  
189,053  
220,734  
107,964  
105,495  
101,153  
105,705  
104,877  
107,964  
105,495  
101,153  
105,705  
104,877  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0