Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (BTB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
334,293  
342,149  
372,111  
349,556  
357,093  
43,395  
47,950  
71,868  
43,985  
45,318  
5,684  
7,624  
2,483  
7,405  
8,321  
0  
0  
0  
0  
2,000  
21,547  
22,479  
49,416  
19,992  
18,888  
16,164  
17,847  
19,969  
16,588  
16,109  
0  
0  
0  
0  
0  
290,898  
294,200  
300,243  
305,571  
311,775  
0  
0  
0  
0  
0  
266,555  
269,399  
275,064  
280,728  
286,477  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
137  
133  
125  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
24,342  
24,663  
25,046  
24,718  
25,297  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
334,293  
342,149  
372,111  
349,556  
357,093  
225,806  
234,186  
266,616  
248,403  
251,388  
65,036  
45,333  
87,522  
59,655  
62,335  
160,770  
188,853  
179,095  
188,749  
189,053  
108,487  
107,964  
105,495  
101,153  
105,705  
108,487  
107,964  
105,495  
101,153  
105,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0