Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (BTB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
372,111  
349,556  
357,093  
379,319  
391,825  
71,868  
43,985  
45,318  
60,709  
66,905  
2,483  
7,405  
8,321  
17,349  
6,360  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
49,416  
19,992  
18,888  
26,133  
39,026  
19,969  
16,588  
16,109  
15,227  
19,519  
0  
0  
0  
0  
0  
300,243  
305,571  
311,775  
318,610  
324,920  
0  
0  
0  
0  
0  
275,064  
280,728  
286,477  
292,119  
297,843  
0  
0  
0  
0  
0  
133  
125  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,046  
24,718  
25,297  
26,491  
27,076  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
372,111  
349,556  
357,093  
379,319  
391,825  
266,616  
248,403  
251,388  
274,442  
291,580  
87,522  
59,655  
62,335  
53,708  
70,779  
179,095  
188,749  
189,053  
220,734  
220,801  
105,495  
101,153  
105,705  
104,877  
100,245  
105,495  
101,153  
105,705  
104,877  
100,245  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0