Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,626,448  
1,658,122  
1,654,158  
 
 
1,105,832  
1,134,655  
1,141,138  
 
 
2,597  
11,757  
3,164  
 
 
0  
3,000  
3,000  
 
 
786,695  
794,421  
801,513  
 
 
316,182  
324,763  
332,392  
 
 
358  
714  
1,071  
 
 
520,616  
523,467  
513,020  
 
 
4,164  
4,164  
4,164  
 
 
63,184  
65,615  
67,955  
 
 
93,495  
93,495  
93,495  
 
 
139,803  
138,894  
125,630  
 
 
212,980  
213,827  
213,827  
 
 
6,990  
7,472  
7,948  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,626,448  
1,658,122  
1,654,158  
 
 
1,099,899  
1,133,048  
1,131,951  
 
 
1,074,854  
1,108,003  
1,101,504  
 
 
25,045  
25,045  
30,447  
 
 
526,548  
525,074  
522,207  
 
 
526,548  
525,074  
522,207  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0