Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,218,507  
1,283,221  
1,626,448  
1,658,122  
 
854,051  
877,222  
1,105,832  
1,134,655  
 
4,775  
2,694  
2,597  
11,757  
 
0  
0  
0  
3,000  
 
621,410  
644,956  
786,695  
794,421  
 
227,144  
229,563  
316,182  
324,763  
 
722  
9  
358  
714  
 
364,456  
405,999  
520,616  
523,467  
 
1,361  
3,733  
4,164  
4,164  
 
132,257  
59,275  
63,184  
65,615  
 
3,331  
3,331  
93,495  
93,495  
 
8,994  
120,256  
139,803  
138,894  
 
213,115  
212,980  
212,980  
213,827  
 
5,398  
6,423  
6,990  
7,472  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,218,507  
1,283,221  
1,626,448  
1,658,122  
 
879,488  
900,935  
1,099,899  
1,133,048  
 
706,826  
736,257  
1,074,854  
1,108,003  
 
172,661  
164,677  
25,045  
25,045  
 
339,020  
382,286  
526,548  
525,074  
 
339,020  
382,286  
526,548  
525,074  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0