Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,844  
27,160  
21,962  
17,125  
18,028  
15,851  
25,111  
19,991  
14,971  
15,837  
8,038  
10,342  
609  
6,795  
8,197  
0  
0  
0  
0  
0  
4,304  
7,007  
8,747  
4,809  
4,346  
3,509  
7,755  
10,629  
3,362  
3,293  
0  
6  
6  
5  
0  
1,993  
2,049  
1,970  
2,154  
2,192  
139  
152  
30  
157  
151  
1,126  
1,169  
1,212  
1,256  
1,300  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
728  
728  
728  
728  
728  
0  
0  
0  
13  
13  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,844  
27,160  
21,962  
17,125  
18,028  
4,264  
13,099  
8,642  
4,249  
4,628  
4,264  
13,099  
8,642  
4,249  
4,628  
0  
0  
0  
0  
0  
13,580  
14,061  
13,320  
12,876  
13,401  
13,580  
14,061  
13,320  
12,876  
13,401  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0