Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,008  
17,844  
27,160  
21,962  
17,125  
15,196  
15,851  
25,111  
19,991  
14,971  
6,004  
8,038  
10,342  
609  
6,795  
0  
0  
0  
0  
0  
5,587  
4,304  
7,007  
8,747  
4,809  
3,434  
3,509  
7,755  
10,629  
3,362  
171  
0  
6  
6  
5  
1,811  
1,993  
2,049  
1,970  
2,154  
-1  
139  
152  
30  
157  
1,084  
1,126  
1,169  
1,212  
1,256  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
728  
728  
728  
728  
728  
0  
0  
0  
0  
13  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,008  
17,844  
27,160  
21,962  
17,125  
4,124  
4,264  
13,099  
8,642  
4,249  
4,124  
4,264  
13,099  
8,642  
4,249  
0  
0  
0  
0  
0  
12,884  
13,580  
14,061  
13,320  
12,876  
12,884  
13,580  
14,061  
13,320  
12,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0