Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,590  
27,462  
25,444  
17,008  
17,844  
15,931  
25,663  
23,659  
15,196  
15,851  
6,483  
7,594  
1,555  
6,004  
8,038  
0  
0  
0  
0  
0  
6,059  
12,652  
11,690  
5,587  
4,304  
3,388  
5,405  
10,392  
3,434  
3,509  
0  
11  
23  
171  
0  
1,659  
1,799  
1,785  
1,811  
1,993  
95  
70  
14  
-1  
139  
960  
1,002  
1,043  
1,084  
1,126  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
604  
728  
728  
728  
728  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,590  
27,462  
25,444  
17,008  
17,844  
4,233  
13,372  
12,232  
4,124  
4,264  
4,233  
13,372  
12,232  
4,124  
4,264  
0  
0  
0  
0  
0  
13,357  
14,090  
13,212  
12,884  
13,580  
13,357  
14,090  
13,212  
12,884  
13,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0