Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,564  
20,869  
18,013  
17,590  
27,462  
24,912  
19,244  
16,467  
15,931  
25,663  
9,784  
928  
2,809  
6,483  
7,594  
0  
0  
0  
0  
0  
8,285  
10,724  
10,286  
6,059  
12,652  
6,828  
7,591  
3,372  
3,388  
5,405  
15  
0  
0  
0  
11  
1,652  
1,626  
1,546  
1,659  
1,799  
117  
98  
22  
95  
70  
893  
885  
920  
960  
1,002  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
642  
642  
604  
604  
728  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,564  
20,869  
18,013  
17,590  
27,462  
12,510  
7,567  
5,059  
4,233  
13,372  
12,510  
7,567  
5,059  
4,233  
13,372  
0  
0  
0  
0  
0  
14,054  
13,302  
12,954  
13,357  
14,090  
14,054  
13,302  
12,954  
13,357  
14,090  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0