Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,160  
21,962  
17,125  
18,028  
20,485  
25,111  
19,991  
14,971  
15,837  
18,682  
10,342  
609  
6,795  
8,197  
8,373  
0  
0  
0  
0  
0  
7,007  
8,747  
4,809  
4,346  
5,000  
7,755  
10,629  
3,362  
3,293  
5,309  
6  
6  
5  
0  
0  
2,049  
1,970  
2,154  
2,192  
1,803  
152  
30  
157  
151  
159  
1,169  
1,212  
1,256  
1,300  
1,344  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
728  
728  
728  
728  
300  
0  
0  
13  
13  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,160  
21,962  
17,125  
18,028  
20,485  
13,099  
8,642  
4,249  
4,628  
6,213  
13,099  
8,642  
4,249  
4,628  
6,213  
0  
0  
0  
0  
0  
14,061  
13,320  
12,876  
13,401  
14,272  
14,061  
13,320  
12,876  
13,401  
14,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0