Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,879  
18,013  
17,590  
27,462  
25,444  
19,314  
16,467  
15,931  
25,663  
23,659  
928  
2,809  
6,483  
7,594  
1,555  
0  
0  
0  
0  
0  
10,783  
10,286  
6,059  
12,652  
11,690  
7,591  
3,372  
3,388  
5,405  
10,392  
12  
0  
0  
11  
23  
1,564  
1,546  
1,659  
1,799  
1,785  
75  
22  
95  
70  
14  
885  
920  
960  
1,002  
1,043  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
604  
604  
604  
728  
728  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,879  
18,013  
17,590  
27,462  
25,444  
7,590  
5,059  
4,233  
13,372  
12,232  
7,590  
5,059  
4,233  
13,372  
12,232  
0  
0  
0  
0  
0  
13,289  
12,954  
13,357  
14,090  
13,212  
13,289  
12,954  
13,357  
14,090  
13,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0