Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,013  
17,590  
27,462  
25,444  
17,008  
16,467  
15,931  
25,663  
23,659  
15,196  
2,809  
6,483  
7,594  
1,555  
6,004  
0  
0  
0  
0  
0  
10,286  
6,059  
12,652  
11,690  
5,587  
3,372  
3,388  
5,405  
10,392  
3,434  
0  
0  
11  
23  
171  
1,546  
1,659  
1,799  
1,785  
1,811  
22  
95  
70  
14  
-1  
920  
960  
1,002  
1,043  
1,084  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
604  
604  
728  
728  
728  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,013  
17,590  
27,462  
25,444  
17,008  
5,059  
4,233  
13,372  
12,232  
4,124  
5,059  
4,233  
13,372  
12,232  
4,124  
0  
0  
0  
0  
0  
12,954  
13,357  
14,090  
13,212  
12,884  
12,954  
13,357  
14,090  
13,212  
12,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0