Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,037,578  
60,437,017  
 
 
 
31,833,094  
28,345,662  
 
 
 
11,878,617  
11,225,995  
 
 
 
4,000  
4,300  
 
 
 
10,685,628  
8,503,887  
 
 
 
9,126,575  
8,443,373  
 
 
 
138,273  
168,107  
 
 
 
30,204,484  
32,091,355  
 
 
 
483,215  
0  
 
 
 
28,285,600  
29,976,794  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,095,315  
2,098,806  
 
 
 
11,244  
11,244  
 
 
 
329,111  
4,511  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,037,578  
60,437,017  
 
 
 
30,941,983  
24,703,764  
 
 
 
21,239,463  
11,329,494  
 
 
 
9,702,519  
13,374,269  
 
 
 
31,095,595  
35,733,254  
 
 
 
31,095,595  
35,733,254  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0