Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,875,840  
60,437,017  
 
 
 
31,679,623  
28,345,662  
 
 
 
11,878,605  
11,225,995  
 
 
 
4,000  
4,300  
 
 
 
10,528,815  
8,503,887  
 
 
 
9,123,140  
8,443,373  
 
 
 
145,062  
168,107  
 
 
 
30,196,218  
32,091,355  
 
 
 
483,215  
0  
 
 
 
28,422,590  
29,976,794  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
950,058  
2,098,806  
 
 
 
11,244  
11,244  
 
 
 
329,111  
4,511  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,875,840  
60,437,017  
 
 
 
30,779,522  
24,703,764  
 
 
 
21,078,210  
11,329,494  
 
 
 
9,701,312  
13,374,269  
 
 
 
31,096,318  
35,733,254  
 
 
 
31,096,318  
35,733,254  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0