Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,688,527  
61,875,840  
60,437,017  
 
 
30,151,614  
31,679,623  
28,345,662  
 
 
9,964,924  
11,878,605  
11,225,995  
 
 
4,000  
4,000  
4,300  
 
 
9,129,805  
10,528,815  
8,503,887  
 
 
10,979,589  
9,123,140  
8,443,373  
 
 
73,295  
145,062  
168,107  
 
 
29,536,913  
30,196,218  
32,091,355  
 
 
483,215  
483,215  
0  
 
 
27,772,293  
28,422,590  
29,976,794  
 
 
0  
0  
0  
 
 
950,642  
950,058  
2,098,806  
 
 
11,244  
11,244  
11,244  
 
 
319,518  
329,111  
4,511  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,688,527  
61,875,840  
60,437,017  
 
 
27,354,343  
30,779,522  
24,703,764  
 
 
18,005,906  
21,078,210  
11,329,494  
 
 
9,348,437  
9,701,312  
13,374,269  
 
 
32,334,184  
31,096,318  
35,733,254  
 
 
32,334,184  
31,096,318  
35,733,254  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0