Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,499,206  
51,653,148  
59,688,527  
61,875,840  
 
23,973,530  
22,519,403  
30,151,614  
31,679,623  
 
6,424,822  
5,764,801  
9,964,924  
11,878,605  
 
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
 
9,058,704  
8,964,269  
9,129,805  
10,528,815  
 
8,454,412  
7,668,382  
10,979,589  
9,123,140  
 
31,592  
117,951  
73,295  
145,062  
 
28,525,676  
29,133,746  
29,536,913  
30,196,218  
 
533,510  
521,396  
483,215  
483,215  
 
26,655,760  
27,273,854  
27,772,293  
28,422,590  
 
0  
0  
0  
0  
 
994,565  
1,019,188  
950,642  
950,058  
 
11,244  
11,244  
11,244  
11,244  
 
330,597  
308,064  
319,518  
329,111  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,499,206  
51,653,148  
59,688,527  
61,875,840  
 
20,523,874  
20,349,899  
27,354,343  
30,779,522  
 
12,273,094  
11,527,556  
18,005,906  
21,078,210  
 
8,250,780  
8,822,342  
9,348,437  
9,701,312  
 
31,975,332  
31,303,249  
32,334,184  
31,096,318  
 
31,975,332  
31,303,249  
32,334,184  
31,096,318  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0