Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,797,129  
52,499,206  
51,653,148  
59,688,527  
61,875,840  
24,895,250  
23,973,530  
22,519,403  
30,151,614  
31,679,623  
5,863,320  
6,424,822  
5,764,801  
9,964,924  
11,878,605  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
9,557,830  
9,058,704  
8,964,269  
9,129,805  
10,528,815  
9,369,683  
8,454,412  
7,668,382  
10,979,589  
9,123,140  
100,417  
31,592  
117,951  
73,295  
145,062  
27,901,879  
28,525,676  
29,133,746  
29,536,913  
30,196,218  
533,510  
533,510  
521,396  
483,215  
483,215  
26,068,327  
26,655,760  
27,273,854  
27,772,293  
28,422,590  
0  
0  
0  
0  
0  
983,048  
994,565  
1,019,188  
950,642  
950,058  
11,244  
11,244  
11,244  
11,244  
11,244  
305,750  
330,597  
308,064  
319,518  
329,111  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,797,129  
52,499,206  
51,653,148  
59,688,527  
61,875,840  
20,783,015  
20,523,874  
20,349,899  
27,354,343  
30,779,522  
13,083,868  
12,273,094  
11,527,556  
18,005,906  
21,078,210  
7,699,148  
8,250,780  
8,822,342  
9,348,437  
9,701,312  
32,014,114  
31,975,332  
31,303,249  
32,334,184  
31,096,318  
32,014,114  
31,975,332  
31,303,249  
32,334,184  
31,096,318  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0