Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
925,329  
912,787  
983,876  
978,529  
945,981  
171,415  
167,278  
227,532  
204,245  
161,312  
27,667  
33,766  
68,641  
62,051  
20,199  
0  
0  
0  
0  
0  
44,243  
40,689  
46,867  
70,715  
51,718  
98,115  
90,185  
108,397  
69,561  
88,713  
1,391  
2,639  
3,627  
1,918  
682  
753,914  
745,509  
756,344  
774,284  
784,669  
0  
0  
0  
0  
0  
741,911  
703,514  
721,434  
740,780  
758,307  
0  
0  
0  
0  
0  
-1  
27,821  
27,821  
21,115  
21,012  
0  
0  
0  
0  
0  
12,004  
14,175  
7,089  
12,390  
5,350  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
925,329  
912,787  
983,876  
978,529  
945,981  
349,652  
317,424  
413,455  
366,496  
375,057  
349,652  
317,424  
413,455  
366,496  
375,057  
0  
0  
0  
0  
0  
575,677  
595,364  
570,421  
612,033  
570,924  
575,677  
595,364  
570,421  
612,033  
570,924  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0