Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,683  
377,204  
359,071  
 
 
126,406  
95,314  
91,330  
 
 
65,450  
21,410  
17,338  
 
 
0  
0  
0  
 
 
23,816  
18,933  
39,089  
 
 
36,703  
54,754  
34,903  
 
 
437  
217  
0  
 
 
275,277  
281,890  
267,741  
 
 
490  
490  
490  
 
 
263,286  
269,673  
256,240  
 
 
0  
0  
0  
 
 
826  
826  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
10,674  
10,901  
11,011  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,683  
377,204  
359,071  
 
 
173,982  
163,280  
151,793  
 
 
164,982  
148,280  
138,689  
 
 
9,000  
15,000  
13,104  
 
 
227,701  
213,924  
207,277  
 
 
227,701  
213,924  
207,277  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0