Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
355,117  
348,730  
356,693  
401,683  
377,204  
97,800  
85,329  
86,947  
126,406  
95,314  
1,969  
11,254  
12,757  
65,450  
21,410  
0  
0  
0  
0  
0  
25,870  
22,804  
16,156  
23,816  
18,933  
69,648  
50,591  
56,982  
36,703  
54,754  
313  
681  
1,052  
437  
217  
257,317  
263,401  
269,747  
275,277  
281,890  
490  
490  
490  
490  
490  
245,602  
251,130  
257,950  
263,286  
269,673  
0  
0  
0  
0  
0  
1,573  
1,538  
826  
826  
826  
0  
0  
0  
0  
0  
9,652  
10,243  
10,480  
10,674  
10,901  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
355,117  
348,730  
356,693  
401,683  
377,204  
116,671  
125,082  
116,549  
173,982  
163,280  
100,673  
116,082  
107,549  
164,982  
148,280  
15,998  
9,000  
9,000  
9,000  
15,000  
238,446  
223,648  
240,144  
227,701  
213,924  
238,446  
223,648  
240,144  
227,701  
213,924  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0