Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
348,730  
356,693  
401,683  
377,204  
359,071  
85,329  
86,947  
126,406  
95,314  
91,330  
11,254  
12,757  
65,450  
21,410  
17,338  
0  
0  
0  
0  
0  
22,804  
16,156  
23,816  
18,933  
39,089  
50,591  
56,982  
36,703  
54,754  
34,903  
681  
1,052  
437  
217  
0  
263,401  
269,747  
275,277  
281,890  
267,741  
490  
490  
490  
490  
490  
251,130  
257,950  
263,286  
269,673  
256,240  
0  
0  
0  
0  
0  
1,538  
826  
826  
826  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,243  
10,480  
10,674  
10,901  
11,011  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
348,730  
356,693  
401,683  
377,204  
359,071  
125,082  
116,549  
173,982  
163,280  
151,793  
116,082  
107,549  
164,982  
148,280  
138,689  
9,000  
9,000  
9,000  
15,000  
13,104  
223,648  
240,144  
227,701  
213,924  
207,277  
223,648  
240,144  
227,701  
213,924  
207,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0