Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
353,381  
370,486  
414,832  
355,117  
348,730  
89,895  
119,015  
161,602  
97,800  
85,329  
16,628  
2,655  
69,829  
1,969  
11,254  
0  
0  
0  
0  
0  
15,846  
33,376  
47,826  
25,870  
22,804  
56,324  
82,984  
43,623  
69,648  
50,591  
1,097  
0  
324  
313  
681  
263,486  
251,471  
253,230  
257,317  
263,401  
490  
490  
490  
490  
490  
250,516  
237,735  
241,201  
245,602  
251,130  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,138  
1,757  
1,573  
1,538  
0  
0  
0  
0  
0  
12,480  
12,108  
9,782  
9,652  
10,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
353,381  
370,486  
414,832  
355,117  
348,730  
129,324  
130,824  
167,600  
116,671  
125,082  
118,892  
115,792  
153,376  
100,673  
116,082  
10,432  
15,032  
14,224  
15,998  
9,000  
224,057  
239,662  
247,232  
238,446  
223,648  
224,057  
239,662  
247,232  
238,446  
223,648  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0