Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
336,896  
369,031  
353,381  
370,486  
414,832  
89,568  
117,533  
89,895  
119,015  
161,602  
2,396  
1,426  
16,628  
2,655  
69,829  
0  
0  
0  
0  
0  
39,199  
32,743  
15,846  
33,376  
47,826  
47,525  
83,124  
56,324  
82,984  
43,623  
449  
240  
1,097  
0  
324  
247,328  
251,498  
263,486  
251,471  
253,230  
490  
490  
490  
490  
490  
236,244  
241,134  
250,516  
237,735  
241,201  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,138  
1,757  
0  
0  
0  
0  
0  
10,594  
9,874  
12,480  
12,108  
9,782  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
336,896  
369,031  
353,381  
370,486  
414,832  
106,795  
133,153  
129,324  
130,824  
167,600  
94,934  
123,521  
118,892  
115,792  
153,376  
11,861  
9,632  
10,432  
15,032  
14,224  
230,101  
235,879  
224,057  
239,662  
247,232  
230,101  
235,879  
224,057  
239,662  
247,232  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0