Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
829,999  
832,193  
824,892  
870,982  
929,717  
159,597  
146,248  
125,010  
151,744  
202,494  
11,937  
20,261  
14,827  
37,370  
74,564  
0  
0  
0  
0  
0  
44,712  
36,824  
33,333  
34,179  
39,301  
99,926  
87,568  
75,075  
78,197  
86,153  
3,022  
1,596  
1,775  
1,999  
2,476  
670,402  
685,944  
699,883  
719,237  
727,222  
30  
30  
30  
30  
30  
652,850  
666,175  
683,856  
701,301  
716,558  
0  
0  
0  
0  
0  
563  
563  
563  
563  
563  
0  
0  
0  
0  
0  
16,960  
19,177  
15,434  
17,344  
10,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
829,999  
832,193  
824,892  
870,982  
929,717  
358,940  
337,093  
327,868  
381,377  
399,027  
358,620  
336,773  
327,548  
381,057  
398,707  
320  
320  
320  
320  
320  
471,059  
495,100  
497,024  
489,605  
530,690  
471,059  
495,100  
497,024  
489,605  
530,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0