Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
838,776  
829,999  
832,193  
824,892  
870,982  
186,148  
159,597  
146,248  
125,010  
151,744  
27,076  
11,937  
20,261  
14,827  
37,370  
0  
0  
0  
0  
0  
48,924  
44,712  
36,824  
33,333  
34,179  
107,712  
99,926  
87,568  
75,075  
78,197  
2,438  
3,022  
1,596  
1,775  
1,999  
652,628  
670,402  
685,944  
699,883  
719,237  
30  
30  
30  
30  
30  
634,014  
652,850  
666,175  
683,856  
701,301  
0  
0  
0  
0  
0  
563  
563  
563  
563  
563  
0  
0  
0  
0  
0  
18,022  
16,960  
19,177  
15,434  
17,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
838,776  
829,999  
832,193  
824,892  
870,982  
358,479  
358,940  
337,093  
327,868  
381,377  
358,159  
358,620  
336,773  
327,548  
381,057  
320  
320  
320  
320  
320  
480,298  
471,059  
495,100  
497,024  
489,605  
480,298  
471,059  
495,100  
497,024  
489,605  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0