Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
824,489  
799,241  
835,347  
838,776  
829,999  
225,328  
186,834  
202,172  
186,148  
159,597  
53,209  
9,348  
17,526  
27,076  
11,937  
71,000  
31,000  
32,000  
0  
0  
27,148  
51,117  
63,672  
48,924  
44,712  
72,872  
93,885  
87,205  
107,712  
99,926  
1,099  
1,483  
1,769  
2,438  
3,022  
599,161  
612,407  
633,175  
652,628  
670,402  
30  
30  
30  
30  
30  
581,227  
596,520  
615,258  
634,014  
652,850  
0  
0  
0  
0  
0  
563  
563  
563  
563  
563  
0  
0  
0  
0  
0  
17,342  
15,294  
17,325  
18,022  
16,960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
824,489  
799,241  
835,347  
838,776  
829,999  
333,604  
327,844  
350,510  
358,479  
358,940  
333,284  
327,524  
350,190  
358,159  
358,620  
320  
320  
320  
320  
320  
490,886  
471,397  
484,837  
480,298  
471,059  
490,886  
471,397  
484,837  
480,298  
471,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0