Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
799,241  
835,347  
838,776  
829,999  
832,193  
186,834  
202,172  
186,148  
159,597  
146,248  
9,348  
17,526  
27,076  
11,937  
20,261  
31,000  
32,000  
0  
0  
0  
51,117  
63,672  
48,924  
44,712  
36,824  
93,885  
87,205  
107,712  
99,926  
87,568  
1,483  
1,769  
2,438  
3,022  
1,596  
612,407  
633,175  
652,628  
670,402  
685,944  
30  
30  
30  
30  
30  
596,520  
615,258  
634,014  
652,850  
666,175  
0  
0  
0  
0  
0  
563  
563  
563  
563  
563  
0  
0  
0  
0  
0  
15,294  
17,325  
18,022  
16,960  
19,177  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
799,241  
835,347  
838,776  
829,999  
832,193  
327,844  
350,510  
358,479  
358,940  
337,093  
327,524  
350,190  
358,159  
358,620  
336,773  
320  
320  
320  
320  
320  
471,397  
484,837  
480,298  
471,059  
495,100  
471,397  
484,837  
480,298  
471,059  
495,100  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0