Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,249,597  
2,345,976  
1,860,654  
1,965,815  
1,623,391  
2,147,750  
2,248,135  
1,706,154  
1,873,238  
1,517,707  
2,137,575  
2,248,086  
1,705,963  
1,872,980  
1,517,366  
10,175  
49  
191  
258  
341  
101,847  
97,841  
154,500  
92,577  
105,684  
49,959  
49,959  
99,980  
50,338  
50,338  
11,125  
11,323  
7,725  
7,652  
7,839  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
40,763  
36,558  
46,795  
34,588  
47,508  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,249,597  
2,345,976  
1,860,654  
1,965,815  
1,623,391  
831,640  
1,136,576  
739,700  
871,079  
616,865  
831,640  
1,136,576  
739,700  
871,079  
616,865  
0  
0  
0  
0  
0  
1,417,957  
1,209,400  
1,120,954  
1,094,736  
1,006,527  
1,417,957  
1,209,400  
1,120,954  
1,094,736  
1,006,527  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0