Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,623,391  
1,442,871  
2,140,723  
2,862,105  
1,375,423  
1,517,707  
1,408,981  
2,109,139  
2,831,699  
1,343,071  
123,339  
436,488  
50,982  
200,373  
85,452  
1,374,664  
464,145  
347,297  
297,297  
6,489  
19,363  
508,229  
1,710,710  
2,333,981  
1,251,008  
0  
0  
0  
0  
0  
341  
118  
149  
49  
122  
105,684  
33,889  
31,584  
30,406  
32,352  
0  
0  
0  
0  
0  
7,839  
8,298  
7,110  
5,961  
5,314  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,338  
312  
312  
311  
3,503  
47,508  
25,280  
24,162  
24,134  
23,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,623,391  
1,442,871  
2,140,723  
2,862,105  
1,375,423  
616,865  
460,429  
1,200,451  
1,949,126  
488,562  
616,865  
460,429  
1,200,451  
1,949,126  
488,562  
0  
0  
0  
0  
0  
1,006,527  
982,442  
940,271  
912,979  
886,861  
1,006,527  
982,442  
940,271  
912,979  
886,861  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0