Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,860,654  
1,965,815  
1,623,391  
1,442,871  
2,140,723  
1,706,154  
1,873,238  
1,517,707  
1,408,981  
2,109,139  
1,705,963  
1,872,980  
1,517,366  
1,408,863  
2,108,990  
191  
258  
341  
118  
149  
154,500  
92,577  
105,684  
33,889  
31,584  
99,980  
50,338  
50,338  
312  
312  
7,725  
7,652  
7,839  
8,298  
7,110  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
99,980  
50,338  
50,338  
312  
312  
46,795  
34,588  
47,508  
25,280  
24,162  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,860,654  
1,965,815  
1,623,391  
1,442,871  
2,140,723  
739,700  
871,079  
616,865  
460,429  
1,200,451  
739,700  
871,079  
616,865  
460,429  
1,200,451  
0  
0  
0  
0  
0  
1,120,954  
1,094,736  
1,006,527  
982,442  
940,271  
1,120,954  
1,094,736  
1,006,527  
982,442  
940,271  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0