Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,757,429  
1,784,941  
1,967,570  
2,249,597  
2,345,976  
1,651,829  
1,687,344  
1,868,503  
2,147,750  
2,248,135  
1,648,368  
1,687,198  
1,868,361  
2,137,575  
2,248,086  
3,461  
146  
142  
10,175  
49  
105,600  
97,597  
99,068  
101,847  
97,841  
50,096  
50,096  
50,773  
49,959  
49,959  
18,721  
12,468  
13,262  
11,125  
11,323  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
36,784  
35,033  
35,033  
40,763  
36,558  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,757,429  
1,784,941  
1,967,570  
2,249,597  
2,345,976  
317,045  
291,927  
512,080  
831,640  
1,136,576  
317,045  
291,927  
512,080  
831,640  
1,136,576  
0  
0  
0  
0  
0  
1,440,384  
1,493,014  
1,455,490  
1,417,957  
1,209,400  
1,440,384  
1,493,014  
1,455,490  
1,417,957  
1,209,400  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0