Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,442,871  
2,140,723  
2,862,105  
1,375,423  
2,391,119  
1,408,981  
2,109,139  
2,831,699  
1,343,071  
2,347,204  
436,488  
50,982  
200,373  
85,452  
325,883  
464,145  
347,297  
297,297  
6,489  
1,376,608  
508,229  
1,710,710  
2,333,981  
1,251,008  
644,671  
0  
0  
0  
0  
23  
118  
149  
49  
122  
20  
33,889  
31,584  
30,406  
32,352  
43,915  
0  
0  
0  
0  
0  
8,298  
7,110  
5,961  
5,314  
5,658  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
312  
312  
311  
3,503  
16,248  
25,280  
24,162  
24,134  
23,535  
22,009  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,442,871  
2,140,723  
2,862,105  
1,375,423  
2,391,119  
460,429  
1,200,451  
1,949,126  
488,562  
1,521,984  
460,429  
1,200,451  
1,949,126  
488,562  
1,521,984  
0  
0  
0  
0  
0  
982,442  
940,271  
912,979  
886,861  
869,135  
982,442  
940,271  
912,979  
886,861  
869,135  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0