Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,967,570  
2,249,597  
2,345,976  
1,860,654  
1,965,815  
1,868,503  
2,147,750  
2,248,135  
1,706,154  
1,873,238  
1,868,361  
2,137,575  
2,248,086  
1,705,963  
1,872,980  
142  
10,175  
49  
191  
258  
99,068  
101,847  
97,841  
154,500  
92,577  
50,773  
49,959  
49,959  
99,980  
50,338  
13,262  
11,125  
11,323  
7,725  
7,652  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
35,033  
40,763  
36,558  
46,795  
34,588  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,967,570  
2,249,597  
2,345,976  
1,860,654  
1,965,815  
512,080  
831,640  
1,136,576  
739,700  
871,079  
512,080  
831,640  
1,136,576  
739,700  
871,079  
0  
0  
0  
0  
0  
1,455,490  
1,417,957  
1,209,400  
1,120,954  
1,094,736  
1,455,490  
1,417,957  
1,209,400  
1,120,954  
1,094,736  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0