Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,965,815  
1,623,391  
1,442,871  
2,140,723  
2,862,105  
1,873,238  
1,517,707  
1,408,981  
2,109,139  
2,831,699  
1,872,980  
1,517,366  
1,408,863  
2,108,990  
2,831,650  
92,577  
105,684  
33,889  
31,584  
30,406  
50,338  
50,338  
312  
312  
311  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,965,815  
1,623,391  
1,442,871  
2,140,723  
2,862,105  
871,079  
616,865  
460,429  
1,200,451  
1,949,126  
871,079  
616,865  
460,429  
1,200,451  
1,949,126  
0  
0  
0  
0  
0  
1,094,736  
1,006,527  
982,442  
940,271  
912,979  
1,094,736  
1,006,527  
982,442  
940,271  
912,979  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0