Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
505,724  
497,527  
494,274  
498,648  
 
251,621  
228,132  
210,743  
215,005  
 
56,286  
100,217  
84,417  
76,494  
 
72,000  
0  
22,000  
22,000  
 
39,517  
35,563  
27,215  
34,539  
 
82,236  
89,952  
75,020  
80,430  
 
1,582  
2,400  
2,090  
1,542  
 
254,102  
269,396  
283,531  
283,642  
 
0  
0  
604  
1,436  
 
224,894  
243,184  
236,877  
250,057  
 
0  
0  
0  
0  
 
18,697  
15,646  
32,977  
19,440  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,512  
10,566  
13,073  
12,708  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
505,724  
497,527  
494,274  
498,648  
 
221,468  
189,980  
164,602  
184,201  
 
206,850  
172,927  
143,217  
184,201  
 
14,618  
17,053  
21,384  
0  
 
284,255  
307,547  
329,672  
314,447  
 
284,255  
307,547  
329,672  
314,447  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0