Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
494,274  
498,648  
 
 
 
210,743  
215,005  
 
 
 
84,417  
76,494  
 
 
 
22,000  
22,000  
 
 
 
27,215  
34,539  
 
 
 
75,020  
80,430  
 
 
 
2,090  
1,542  
 
 
 
283,531  
283,642  
 
 
 
604  
1,436  
 
 
 
236,877  
250,057  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
32,977  
19,440  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
13,073  
12,708  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
494,274  
498,648  
 
 
 
164,602  
184,201  
 
 
 
143,217  
184,201  
 
 
 
21,384  
0  
 
 
 
329,672  
314,447  
 
 
 
329,672  
314,447  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0