Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (BSG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
913,913  
951,756  
897,011  
886,458  
886,110  
251,854  
292,612  
300,075  
287,991  
281,209  
3,766  
59,704  
77,390  
79,663  
99,425  
7,019  
37,019  
37,019  
37,019  
0  
171,456  
142,914  
139,726  
133,949  
133,930  
13,284  
43,503  
36,239  
29,447  
35,965  
56,329  
9,472  
9,701  
7,913  
11,889  
662,059  
659,143  
596,937  
598,466  
604,902  
137  
137  
258  
258  
0  
641,126  
638,207  
565,571  
565,228  
583,130  
0  
0  
0  
0  
0  
391  
391  
9,847  
10,814  
4,134  
0  
0  
0  
0  
0  
20,405  
20,408  
21,261  
22,166  
17,637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
913,913  
951,756  
897,011  
886,458  
886,110  
290,096  
335,225  
283,644  
267,605  
270,009  
125,959  
173,768  
122,193  
95,654  
86,540  
164,137  
161,457  
161,451  
171,951  
183,469  
623,817  
616,531  
613,367  
618,853  
616,102  
623,817  
616,531  
613,367  
609,834  
616,102  
0  
0  
0  
9,019  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0