Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (BSG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
996,885  
963,255  
913,913  
951,756  
897,011  
336,561  
292,377  
251,854  
292,612  
300,075  
5,997  
9,878  
3,766  
59,704  
77,390  
7,019  
7,019  
7,019  
37,019  
37,019  
235,037  
245,565  
171,456  
142,914  
139,726  
68,344  
15,310  
13,284  
43,503  
36,239  
20,164  
14,606  
56,329  
9,472  
9,701  
660,324  
670,878  
662,059  
659,143  
596,937  
136  
137  
137  
137  
258  
634,269  
648,902  
641,126  
638,207  
565,571  
0  
0  
0  
0  
0  
608  
391  
391  
391  
9,847  
0  
0  
0  
0  
0  
25,311  
21,449  
20,405  
20,408  
21,261  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
996,885  
963,255  
913,913  
951,756  
897,011  
408,565  
342,571  
290,096  
335,225  
283,644  
219,262  
137,984  
125,959  
173,768  
122,193  
189,303  
204,587  
164,137  
161,457  
161,451  
588,320  
620,684  
623,817  
616,531  
613,367  
588,320  
620,684  
623,817  
616,531  
613,367  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0