Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (BSG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
963,255  
913,913  
951,756  
897,011  
886,458  
292,377  
251,854  
292,612  
300,075  
287,991  
9,878  
3,766  
59,704  
77,390  
79,663  
7,019  
7,019  
37,019  
37,019  
37,019  
245,565  
171,456  
142,914  
139,726  
133,949  
15,310  
13,284  
43,503  
36,239  
29,447  
14,606  
56,329  
9,472  
9,701  
7,913  
670,878  
662,059  
659,143  
596,937  
598,466  
137  
137  
137  
258  
258  
648,902  
641,126  
638,207  
565,571  
565,228  
0  
0  
0  
0  
0  
391  
391  
391  
9,847  
10,814  
0  
0  
0  
0  
0  
21,449  
20,405  
20,408  
21,261  
22,166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
963,255  
913,913  
951,756  
897,011  
886,458  
342,571  
290,096  
335,225  
283,644  
267,605  
137,984  
125,959  
173,768  
122,193  
95,654  
204,587  
164,137  
161,457  
161,451  
171,951  
620,684  
623,817  
616,531  
613,367  
618,853  
620,684  
623,817  
616,531  
613,367  
609,834  
0  
0  
0  
0  
9,019  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0