Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
44,758  
49,596  
48,815  
52,592  
53,908  
39,563  
42,832  
28,510  
32,298  
33,138  
35,670  
36,903  
21,198  
24,078  
28,786  
0  
0  
0  
0  
0  
3,385  
5,073  
5,972  
7,288  
4,009  
57  
249  
272  
254  
287  
450  
607  
1,068  
678  
56  
5,195  
6,764  
20,305  
20,294  
20,770  
277  
316  
310  
190  
190  
618  
1,637  
1,758  
1,790  
1,864  
1,930  
1,956  
1,981  
2,007  
2,032  
0  
0  
14,531  
14,531  
14,531  
1,095  
1,070  
1,295  
1,295  
1,356  
1,274  
1,785  
429  
481  
796  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
44,758  
49,596  
48,815  
52,592  
53,908  
8,809  
14,012  
13,807  
14,225  
14,075  
2,972  
8,443  
5,948  
6,288  
5,296  
5,837  
5,569  
7,859  
7,937  
8,779  
35,948  
35,584  
35,008  
38,367  
39,833  
35,948  
35,584  
35,008  
38,367  
39,833  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0