Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,318  
46,444  
45,107  
44,586  
42,672  
40,175  
39,607  
39,223  
39,952  
38,166  
2,274  
4,255  
3,586  
4,603  
25,262  
31,000  
31,000  
31,000  
31,000  
9,000  
5,179  
4,275  
4,516  
4,241  
3,575  
407  
57  
73  
57  
70  
1,315  
19  
48  
50  
259  
6,143  
6,838  
5,884  
4,634  
4,505  
222  
227  
233  
540  
241  
407  
447  
490  
533  
575  
1,803  
1,829  
1,854  
1,879  
1,905  
2,442  
0  
0  
0  
0  
365  
3,252  
2,411  
575  
575  
904  
1,082  
895  
1,107  
1,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,318  
46,444  
45,107  
44,586  
42,672  
9,360  
9,840  
8,768  
8,503  
6,661  
3,944  
4,459  
3,581  
3,476  
1,127  
5,416  
5,381  
5,187  
5,027  
5,533  
36,958  
36,604  
36,338  
36,084  
36,011  
36,958  
36,604  
36,338  
36,084  
36,011  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0