Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,601  
48,112  
46,318  
46,444  
45,107  
44,427  
41,667  
40,175  
39,607  
39,223  
4,486  
2,761  
2,274  
4,255  
3,586  
31,000  
31,000  
31,000  
31,000  
31,000  
5,641  
5,649  
5,179  
4,275  
4,516  
493  
530  
407  
57  
73  
2,807  
1,726  
1,315  
19  
48  
6,174  
6,445  
6,143  
6,838  
5,884  
217  
220  
222  
227  
233  
3,239  
3,400  
407  
447  
490  
1,752  
1,778  
1,803  
1,829  
1,854  
0  
0  
2,442  
0  
0  
307  
307  
365  
3,252  
2,411  
658  
741  
904  
1,082  
895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,601  
48,112  
46,318  
46,444  
45,107  
12,431  
10,054  
9,360  
9,840  
8,768  
5,761  
3,568  
3,944  
4,459  
3,581  
6,670  
6,486  
5,416  
5,381  
5,187  
38,170  
38,058  
36,958  
36,604  
36,338  
38,170  
38,058  
36,958  
36,604  
36,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0