Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,112  
46,318  
46,444  
45,107  
44,586  
41,667  
40,175  
39,607  
39,223  
39,952  
2,761  
2,274  
4,255  
3,586  
4,603  
31,000  
31,000  
31,000  
31,000  
31,000  
5,649  
5,179  
4,275  
4,516  
4,241  
530  
407  
57  
73  
57  
1,726  
1,315  
19  
48  
50  
6,445  
6,143  
6,838  
5,884  
4,634  
220  
222  
227  
233  
540  
3,400  
407  
447  
490  
533  
1,778  
1,803  
1,829  
1,854  
1,879  
0  
2,442  
0  
0  
0  
307  
365  
3,252  
2,411  
575  
741  
904  
1,082  
895  
1,107  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,112  
46,318  
46,444  
45,107  
44,586  
10,054  
9,360  
9,840  
8,768  
8,503  
3,568  
3,944  
4,459  
3,581  
3,476  
6,486  
5,416  
5,381  
5,187  
5,027  
38,058  
36,958  
36,604  
36,338  
36,084  
38,058  
36,958  
36,604  
36,338  
36,084  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0