Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,535  
50,601  
48,112  
46,318  
46,444  
41,353  
44,427  
41,667  
40,175  
39,607  
4,186  
4,486  
2,761  
2,274  
4,255  
30,000  
31,000  
31,000  
31,000  
31,000  
4,731  
5,641  
5,649  
5,179  
4,275  
354  
493  
530  
407  
57  
2,082  
2,807  
1,726  
1,315  
19  
5,182  
6,174  
6,445  
6,143  
6,838  
215  
217  
220  
222  
227  
3,197  
3,239  
3,400  
407  
447  
1,727  
1,752  
1,778  
1,803  
1,829  
0  
0  
0  
2,442  
0  
0  
307  
307  
365  
3,252  
43  
658  
741  
904  
1,082  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,535  
50,601  
48,112  
46,318  
46,444  
7,713  
12,431  
10,054  
9,360  
9,840  
3,131  
5,761  
3,568  
3,944  
4,459  
4,582  
6,670  
6,486  
5,416  
5,381  
38,822  
38,170  
38,058  
36,958  
36,604  
38,822  
38,170  
38,058  
36,958  
36,604  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0