Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
44,586  
42,672  
44,758  
49,596  
48,815  
39,952  
38,166  
39,563  
42,832  
28,510  
4,603  
25,262  
35,670  
36,903  
21,198  
31,000  
9,000  
0  
0  
0  
4,241  
3,575  
3,385  
5,073  
5,972  
57  
70  
57  
249  
272  
50  
259  
450  
607  
1,068  
4,634  
4,505  
5,195  
6,764  
20,305  
540  
241  
277  
316  
310  
533  
575  
618  
1,637  
1,758  
1,879  
1,905  
1,930  
1,956  
1,981  
0  
0  
0  
0  
14,531  
575  
575  
1,095  
1,070  
1,295  
1,107  
1,209  
1,274  
1,785  
429  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
44,586  
42,672  
44,758  
49,596  
48,815  
8,503  
6,661  
8,809  
14,012  
13,807  
3,476  
1,127  
2,972  
8,443  
5,948  
5,027  
5,533  
5,837  
5,569  
7,859  
36,084  
36,011  
35,948  
35,584  
35,008  
36,084  
36,011  
35,948  
35,584  
35,008  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0