Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,107  
44,586  
42,672  
44,758  
49,596  
39,223  
39,952  
38,166  
39,563  
42,832  
3,586  
4,603  
25,262  
35,670  
36,903  
31,000  
31,000  
9,000  
0  
0  
4,516  
4,241  
3,575  
3,385  
5,073  
73  
57  
70  
57  
249  
48  
50  
259  
450  
607  
5,884  
4,634  
4,505  
5,195  
6,764  
233  
540  
241  
277  
316  
490  
533  
575  
618  
1,637  
1,854  
1,879  
1,905  
1,930  
1,956  
0  
0  
0  
0  
0  
2,411  
575  
575  
1,095  
1,070  
895  
1,107  
1,209  
1,274  
1,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,107  
44,586  
42,672  
44,758  
49,596  
8,768  
8,503  
6,661  
8,809  
14,012  
3,581  
3,476  
1,127  
2,972  
8,443  
5,187  
5,027  
5,533  
5,837  
5,569  
36,338  
36,084  
36,011  
35,948  
35,584  
36,338  
36,084  
36,011  
35,948  
35,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0