Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
42,672  
44,758  
49,596  
48,815  
52,592  
38,166  
39,563  
42,832  
28,510  
32,298  
25,262  
35,670  
36,903  
21,198  
24,078  
9,000  
0  
0  
0  
0  
3,575  
3,385  
5,073  
5,972  
7,288  
70  
57  
249  
272  
254  
259  
450  
607  
1,068  
678  
4,505  
5,195  
6,764  
20,305  
20,294  
241  
277  
316  
310  
190  
575  
618  
1,637  
1,758  
1,790  
1,905  
1,930  
1,956  
1,981  
2,007  
0  
0  
0  
14,531  
14,531  
575  
1,095  
1,070  
1,295  
1,295  
1,209  
1,274  
1,785  
429  
481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
42,672  
44,758  
49,596  
48,815  
52,592  
6,661  
8,809  
14,012  
13,807  
14,225  
1,127  
2,972  
8,443  
5,948  
6,288  
5,533  
5,837  
5,569  
7,859  
7,937  
36,011  
35,948  
35,584  
35,008  
38,367  
36,011  
35,948  
35,584  
35,008  
38,367  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0