Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
49,596  
48,815  
52,592  
53,908  
49,373  
42,832  
28,510  
32,298  
33,138  
28,554  
36,903  
21,198  
24,078  
28,786  
24,129  
0  
0  
0  
0  
0  
5,073  
5,972  
7,288  
4,009  
4,083  
249  
272  
254  
287  
257  
607  
1,068  
678  
56  
85  
6,764  
20,305  
20,294  
20,770  
20,820  
316  
310  
190  
190  
205  
1,637  
1,758  
1,790  
1,864  
1,966  
1,956  
1,981  
2,007  
2,032  
2,057  
0  
14,531  
14,531  
14,531  
14,531  
1,070  
1,295  
1,295  
1,356  
1,356  
1,785  
429  
481  
796  
704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
49,596  
48,815  
52,592  
53,908  
49,373  
14,012  
13,807  
14,225  
14,075  
9,606  
8,443  
5,948  
6,288  
5,296  
6,348  
5,569  
7,859  
7,937  
8,779  
3,258  
35,584  
35,008  
38,367  
39,833  
39,767  
35,584  
35,008  
38,367  
39,833  
39,767  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0