Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,614  
 
 
 
 
46,009  
 
 
 
 
16,239  
 
 
 
 
6,800  
 
 
 
 
6,206  
 
 
 
 
16,607  
 
 
 
 
157  
 
 
 
 
23,605  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
22,638  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
968  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,614  
 
 
 
 
19,971  
 
 
 
 
19,971  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
49,643  
 
 
 
 
48,639  
 
 
 
 
1,004  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0