Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,495,683  
1,509,977  
1,486,215  
1,453,039  
1,531,459  
161,065  
177,652  
160,628  
131,102  
207,390  
76,138  
89,894  
76,586  
63,067  
124,985  
0  
0  
0  
0  
0  
27,752  
14,795  
14,723  
15,665  
17,862  
55,577  
67,067  
53,656  
52,241  
62,946  
1,597  
5,896  
15,663  
130  
1,596  
1,334,618  
1,332,325  
1,325,588  
1,321,936  
1,324,070  
0  
0  
0  
0  
0  
484,372  
383,703  
390,787  
265,856  
270,673  
0  
0  
0  
0  
0  
182,388  
281,194  
267,373  
388,692  
386,009  
667,388  
667,388  
667,388  
667,388  
667,388  
471  
40  
40  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,495,683  
1,509,977  
1,486,215  
1,453,039  
1,531,459  
272,272  
283,688  
273,342  
207,416  
301,806  
169,817  
138,998  
128,477  
61,345  
155,630  
102,455  
144,690  
144,866  
146,071  
146,176  
1,223,411  
1,226,289  
1,212,873  
1,245,622  
1,229,654  
1,223,411  
1,226,289  
1,212,873  
1,245,622  
1,229,654  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0