Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,486,215  
1,453,039  
1,531,459  
1,474,594  
1,414,007  
160,628  
131,102  
207,390  
154,738  
104,056  
76,586  
63,067  
124,985  
100,283  
49,771  
0  
0  
0  
0  
0  
14,723  
15,665  
17,862  
13,440  
13,624  
53,656  
52,241  
62,946  
38,664  
38,360  
15,663  
130  
1,596  
2,351  
2,300  
1,325,588  
1,321,936  
1,324,070  
1,319,856  
1,309,951  
0  
0  
0  
0  
0  
390,787  
265,856  
270,673  
275,307  
279,495  
0  
0  
0  
377,161  
0  
267,373  
388,692  
386,009  
0  
363,068  
667,388  
667,388  
667,388  
667,388  
667,388  
40  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,486,215  
1,453,039  
1,531,459  
1,474,594  
1,414,007  
273,342  
207,416  
301,806  
289,851  
241,644  
128,477  
61,345  
155,630  
111,401  
62,972  
144,866  
146,071  
146,176  
178,450  
178,672  
1,212,873  
1,245,622  
1,229,654  
1,184,743  
1,172,363  
1,212,873  
1,245,622  
1,229,654  
1,184,743  
1,172,363  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0