Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,777  
298,528  
280,540  
282,491  
287,259  
139,072  
159,716  
129,109  
128,249  
130,012  
18,886  
35,683  
32,873  
40,272  
27,130  
0  
0  
0  
0  
0  
60,932  
66,131  
52,528  
45,613  
55,239  
57,053  
54,897  
38,616  
38,942  
43,132  
2,202  
3,005  
5,092  
3,422  
4,510  
136,705  
138,812  
151,431  
154,242  
157,247  
0  
0  
0  
0  
0  
124,787  
128,169  
131,501  
135,473  
138,911  
0  
0  
0  
0  
0  
2,821  
2,821  
2,693  
879  
60  
5,620  
5,620  
14,427  
14,660  
14,660  
3,477  
2,202  
2,810  
3,230  
3,615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,777  
298,528  
280,540  
282,491  
287,259  
85,644  
110,533  
84,563  
91,668  
99,409  
55,944  
77,401  
48,263  
52,068  
56,004  
29,700  
33,132  
36,300  
39,600  
43,405  
190,133  
187,995  
195,977  
190,823  
187,850  
190,133  
187,995  
195,977  
190,823  
187,850  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0