Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,905  
256,354  
257,332  
272,470  
276,810  
133,514  
135,796  
136,214  
147,847  
147,610  
13,140  
10,775  
11,112  
38,449  
15,549  
7,000  
7,000  
7,000  
7,000  
10,000  
70,654  
69,643  
59,743  
51,186  
69,013  
42,230  
48,217  
58,173  
50,932  
52,516  
490  
161  
186  
280  
533  
118,391  
120,558  
121,118  
124,622  
129,199  
0  
0  
0  
0  
0  
112,615  
114,182  
114,789  
117,807  
119,227  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
818  
979  
2,821  
2,620  
2,637  
3,457  
3,457  
4,278  
3,156  
3,739  
2,053  
2,379  
2,873  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,905  
256,354  
257,332  
272,470  
276,810  
51,584  
60,876  
65,579  
84,282  
78,232  
41,584  
47,576  
48,979  
64,482  
55,132  
10,000  
13,300  
16,600  
19,800  
23,100  
200,321  
195,478  
191,753  
188,187  
198,578  
200,321  
195,478  
191,753  
188,187  
198,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0