Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
272,456  
276,810  
273,633  
275,777  
298,528  
147,716  
147,610  
139,673  
139,072  
159,716  
38,449  
15,549  
21,872  
18,886  
35,683  
7,000  
10,000  
0  
0  
0  
51,054  
69,013  
67,965  
60,932  
66,131  
50,932  
52,516  
47,699  
57,053  
54,897  
280  
533  
2,138  
2,202  
3,005  
124,741  
129,199  
133,960  
136,705  
138,812  
0  
0  
0  
0  
0  
115,854  
119,227  
122,730  
124,787  
128,169  
0  
0  
0  
0  
0  
2,982  
2,821  
2,821  
2,821  
2,821  
3,441  
4,278  
4,909  
5,620  
5,620  
2,464  
2,873  
3,499  
3,477  
2,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
272,456  
276,810  
273,633  
275,777  
298,528  
84,280  
78,232  
79,039  
85,644  
110,533  
64,480  
55,132  
52,639  
55,944  
77,401  
19,800  
23,100  
26,400  
29,700  
33,132  
188,177  
198,578  
194,594  
190,133  
187,995  
188,177  
198,578  
194,594  
190,133  
187,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0