Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
266,822  
250,523  
253,365  
251,905  
256,354  
154,564  
135,579  
136,742  
133,514  
135,796  
12,255  
5,297  
19,771  
13,140  
10,775  
8,000  
8,000  
7,000  
7,000  
7,000  
78,933  
73,425  
62,471  
70,654  
69,643  
55,342  
48,684  
47,190  
42,230  
48,217  
34  
173  
309  
490  
161  
112,258  
114,944  
116,623  
118,391  
120,558  
0  
0  
0  
0  
0  
107,866  
110,446  
110,131  
112,615  
114,182  
0  
0  
0  
0  
0  
336  
17  
1,333  
0  
0  
1,626  
2,185  
2,441  
2,620  
2,637  
2,431  
2,296  
2,717  
3,156  
3,739  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
266,822  
250,523  
253,365  
251,905  
256,354  
67,515  
55,253  
62,765  
51,584  
60,876  
67,415  
51,853  
56,065  
41,584  
47,576  
100  
3,400  
6,700  
10,000  
13,300  
199,307  
195,270  
190,600  
200,321  
195,478  
199,307  
195,270  
190,600  
200,321  
195,478  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0