Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,354  
257,332  
272,470  
276,810  
273,633  
135,796  
136,214  
147,847  
147,610  
139,673  
10,775  
11,112  
38,449  
15,549  
21,872  
7,000  
7,000  
7,000  
10,000  
0  
69,643  
59,743  
51,186  
69,013  
67,965  
48,217  
58,173  
50,932  
52,516  
47,699  
161  
186  
280  
533  
2,138  
120,558  
121,118  
124,622  
129,199  
133,960  
0  
0  
0  
0  
0  
114,182  
114,789  
117,807  
119,227  
122,730  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
818  
979  
2,821  
2,821  
2,637  
3,457  
3,457  
4,278  
4,909  
3,739  
2,053  
2,379  
2,873  
3,499  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,354  
257,332  
272,470  
276,810  
273,633  
60,876  
65,579  
84,282  
78,232  
79,039  
47,576  
48,979  
64,482  
55,132  
52,639  
13,300  
16,600  
19,800  
23,100  
26,400  
195,478  
191,753  
188,187  
198,578  
194,594  
195,478  
191,753  
188,187  
198,578  
194,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0