Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,523  
253,365  
251,905  
256,354  
257,332  
135,579  
136,742  
133,514  
135,796  
136,214  
5,297  
19,771  
13,140  
10,775  
11,112  
8,000  
7,000  
7,000  
7,000  
7,000  
73,425  
62,471  
70,654  
69,643  
59,743  
48,684  
47,190  
42,230  
48,217  
58,173  
173  
309  
490  
161  
186  
114,944  
116,623  
118,391  
120,558  
121,118  
0  
0  
0  
0  
0  
110,446  
110,131  
112,615  
114,182  
114,789  
0  
0  
0  
0  
0  
17  
1,333  
0  
0  
818  
2,185  
2,441  
2,620  
2,637  
3,457  
2,296  
2,717  
3,156  
3,739  
2,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,523  
253,365  
251,905  
256,354  
257,332  
55,253  
62,765  
51,584  
60,876  
65,579  
51,853  
56,065  
41,584  
47,576  
48,979  
3,400  
6,700  
10,000  
13,300  
16,600  
195,270  
190,600  
200,321  
195,478  
191,753  
195,270  
190,600  
200,321  
195,478  
191,753  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0