Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
276,810  
273,633  
275,777  
298,528  
280,540  
147,610  
139,673  
139,072  
159,716  
129,109  
15,549  
21,872  
18,886  
35,683  
32,873  
10,000  
0  
0  
0  
0  
69,013  
67,965  
60,932  
66,131  
52,528  
52,516  
47,699  
57,053  
54,897  
38,616  
533  
2,138  
2,202  
3,005  
5,092  
129,199  
133,960  
136,705  
138,812  
151,431  
0  
0  
0  
0  
0  
119,227  
122,730  
124,787  
128,169  
131,501  
0  
0  
0  
0  
0  
2,821  
2,821  
2,821  
2,821  
2,693  
4,278  
4,909  
5,620  
5,620  
14,427  
2,873  
3,499  
3,477  
2,202  
2,810  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
276,810  
273,633  
275,777  
298,528  
280,540  
78,232  
79,039  
85,644  
110,533  
84,563  
55,132  
52,639  
55,944  
77,401  
48,263  
23,100  
26,400  
29,700  
33,132  
36,300  
198,578  
194,594  
190,133  
187,995  
195,977  
198,578  
194,594  
190,133  
187,995  
195,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0