Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (BQB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,600  
90,020  
83,493  
90,152  
111,161  
31,244  
31,113  
21,747  
24,663  
41,936  
4,424  
2,972  
3,733  
2,464  
13,285  
0  
0  
0  
0  
0  
11,398  
10,160  
2,527  
6,888  
11,610  
15,015  
17,251  
15,355  
15,161  
16,739  
407  
729  
132  
150  
302  
56,356  
58,907  
61,746  
65,489  
69,225  
0  
0  
0  
0  
0  
48,473  
50,676  
53,384  
56,476  
59,553  
6,153  
6,330  
6,507  
6,691  
6,879  
137  
137  
137  
124  
105  
0  
0  
0  
0  
0  
1,594  
1,764  
1,719  
2,198  
2,687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,600  
90,020  
83,493  
90,152  
111,161  
17,834  
22,138  
14,597  
17,798  
36,823  
17,532  
22,005  
14,257  
17,204  
30,976  
302  
133  
341  
594  
5,847  
69,767  
67,882  
68,895  
72,354  
74,338  
68,425  
66,488  
67,449  
70,856  
72,788  
1,342  
1,394  
1,446  
1,498  
1,550  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0