Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
626,624  
 
 
 
 
120,691  
 
 
 
 
39,562  
 
 
 
 
20,000  
 
 
 
 
10,707  
 
 
 
 
8,272  
 
 
 
 
42,150  
 
 
 
 
505,932  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
272,842  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
230,850  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,240  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
626,624  
 
 
 
 
285,540  
 
 
 
 
55,074  
 
 
 
 
230,466  
 
 
 
 
341,083  
 
 
 
 
341,083  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0